Štítný ze Štítného, Tomáš: [Řeči nedělní a sváteční, rukopis A]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII C 15, 1r–254v vyjma 196v–199v a 194. Editor Hanzová, Barbora. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

ať to, ješto j’ mi v mysli, vyřku řečí svatého Bernarta, a ješto j’ v každém pokušení, v každéj pótce takové j’ potřěbné jmieti na paměti a v rozumu: I kto jsme my, i která jest síla naše, bychom odolati mohli tak mnohému pokušení? Ale jistě, když tak mnohé věci, protivné i libé, přepúštie Bóh na ny, tohoť tiem od nás potřebuje a tomuť chce, abychom vidúc svú nestatečnost, s snažnú modlitvú k jeho sě milosrdenství utiekali, žádajíce pomoci jeho. Toť jest prvnie a obecná pótka, ješto jí všeliké pokušenie potkati máme. A pak, abychom s darem božie milosti a božie pomoci také pracovali a cti věčné z vítězstva zaslúžili, protiv každému pokušení jmáme sě jmieti jinak a jinak, jakž které příde, a vzdy k tomu ve všem pomoci božie žádajíc, aby i dar božie milosti nám pomáhal, i my s tiem také pracovali. Neb bez nás nepomóž nám dar božie milosti, ani my móžem co dobrého učiniti aneb sě zlému protiviti bez toho daru. Protož viz, kterým činem které potkati pokušenie z těchto sedmi, o nichž sem pravil, čím každého přemoci, ješto svým potká pokušením, a kak svítěziti! Najprvé protiv tomu pokušení, ješto Bóh nás kárá, treskce, vede, učí, rozumny činí a žádost naši k věčně blaženému životu onoho světa rozněcije, odejma nám něteré utěšenie, přepúštie, což chce, protivného, chcem li svítěziti, máme pokorně trpěti vóli boží, nevrtrati protiv Bohu, neb vieť on, co činie. A zda liť sě, byť to pro které tvé proviněnie přepustil na tě, střěz sě potom toho! Pakli tě chce tiem které dávné poškvrny zde očistiti, aby potom nebyloť třěba těžšieho očištěnie na onom světě, vděčně to přijmi, aby málem většieho odbyl! A též opět

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 1 dnem; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).