Štítný ze Štítného, Tomáš: [Řeči nedělní a sváteční, rukopis A]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII C 15, 1r–254v vyjma 196v–199v a 194. Editor Hanzová, Barbora. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

hoři. A protož ščastný, ktož v dobrém jsa bydle pomní zlého, a jakož die svatý Pavel, ktož sě veselí, jako by sě neveselil. Neb die svatý Řehoř: Ač jest kaké veselé tohoto času, buď tak, ať nikdy hróza dne súdného nesejde s mysli, aby, když hořkost poslednie pomsty mysl přestraší, jakož uskrovní veselé zdejšie, takež potom uskrovněna byla božie pomsta. Neb hněv toho súdného dne poslednieho tiem každému bude těží, čím nenie kto méně strachuje sě jeho. A aby pomněli, čím jest nemúdré veselé uskrovniti, čeho sě jest strachovati, znamenajte, kakť příkré to bude, když sě naplní hřiešnéj duši to hrozné slovo, ješto j’ řečeno: Přídú dnie na tě a obstúpie tě se všech stran valmo krutí tvoji nepřietelé a súžie tě. Ó, příkrá hodino těžkého dne, když tak krutí nepřietelé, škaředí ďábli, se všech stran obstúpie hubenu a zatěsnie ji, když z těla pójde, ješto jí, donidž bieše v bezpřiemnéj milosti svého těla, lestně v lahodách jejích pochlebováchu! Neb chtiec ji přivésti k rozpači a k větší čtici, to vše zlé, jímž jest vinna, ukáží jí svým zpósobem. A tak se všech stran uzří kruté zástupy svých nepřátel, ale nikděž neuzří, kudy by ušla; neb donidž ujíti mohla, nerodila, jich pochlebenstvie poslúchajíc, neodtrhla sě od milosti nestatečného, radujíc sě v zabylstvie křivém. A tak ostane v najvětší túze, najviec nestatečné milovavši a jsúc súžena a se všech stran obstúpena nepodobnými činy svými šeřednými a nejen činy, ale řečmi také i myšlením, i co j’ kdy dobrého obmeškala. A tak, ješto j’ sě byla ke všelikéj vóli světskéj rozpustila, v svéj bujnosti činiec, což chtiec, velmi svobodně, bude súžena přeukrutně. Ó, hřiešná duše, skrýtiť sě bude nikakž nelze a tak mrzkým a krutým nepřátelóm v ruce sě dostati přieliš hróza neslýchaná! I co odpovie

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 3 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).