Štítný ze Štítného, Tomáš: [Řeči nedělní a sváteční, rukopis A]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII C 15, 1r–254v vyjma 196v–199v a 194. Editor Hanzová, Barbora. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

obrátiti. Máteř a bratra jmějieše k svéj službě, a což jemu almužnú přišlo, to jich rukama jiným chudým rozdáváše. Nic čísti na knihách neuměl, avšak sám sobě knihy svatého Písma bieše kúpil a do svého domku v hospodu přijímaje něteré duchovnie počestné, vzdy jim před sebú veléše čísti. A když podlé svého pochopu dobře sě písmu nauči rozuměti, a jakož sem řekl, na knihách i abecedy neuměje znáti, a snažnost všecka jeho bieše Bohu u bolesti vzdávati dieku a ve dne i v noci v ymnách, v žalmiech chválu Bohu vzdávati ústavně. A když čas přijide, aby jeho pokora tak veliká jměla již odplatu vzieti, bolest z svrchních údóv ve vnitřnie údy, v nichž tělesná živost záleží, sě obráti. A když uzře, že již táhne k smrti, ty muže, ješto je bieše v svój dóm přijal pohostinu, [napomenul]text doplněný editorem, aby vstali a s ním žalmy k jeho próvodu na onen svět zpievali. A když tak s nimi i sám, chtě umřieti, žalmy zpieváše, brzo křikv na ně, ješto s ním zpieváchu, káza jim mlčěti velikým hlasem a řka: Mlčte, mlčte; i zdali neslyšíte, kakáť chvála v nebesiech zvučí? A když k téj chvále, ješto, jsa na zemi ještě, v nebesiech slyšieše, povzdvihl bieše mysl srdce svého, ta svatá duše by vyproštěna z těla. A když ona vystúpi, taká vóně obklíči všecky, ktož tu biechu, ež bychu naplněni odivné kakés pochotnosti, tak ež jsú rozuměli tomu bez omylu, že tu duši přijala jest nebeská chvála. A byl jest při tom náš mnich jeden, jenž to svědčil s velikým pláčem, že donidž tělo jeho nepohřebeno, dotud od jich chřiepí neodešla ta vóně. Aj, kterýmť jest skonáním šel s tohoto světa, jenž zde bič boží s dobrú myslí strpěl! A protož podlé hlasu syna božieho rolí dobrá skrze pokojné u pokoře trpěnie protivenstvie ovoce j’

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 9 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).