Štítný ze Štítného, Tomáš: [Řeči nedělní a sváteční, rukopis A]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII C 15, 1r–254v vyjma 196v–199v a 194. Editor Hanzová, Barbora. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

vyšed najposlé, uzřev ty, ješto nebyli u vinnici, řekl jim: I co tu stojíte cělý den prázdniec? Ale ani řekli, ež jich i jeden neuvedl k dielu. A on jim kázal do své vinnice. Té omluvy nemohú ti jmieti, ješto od své mladosti slovo slyšie, jichž také Bóh v srdci podněcije a zove k svéj službě a dává příčiny k tomu, táhna je od tohoto světa. A také tomu rozumějte: veškenť jest kostel vinnice božie, v němž jest mnoho rozličných stavóv a vše dobrých, ač jsú jedni i nad druhé a tolik jest v něm vinných kmenóv, jelikož lidí. Protož cožkoli kto činí užitečného komu neb sobě v boží a v bratrskéj milosti, děláť vinnici. A tak praví svatý Pavel: Leč piete, leč jiete, leč cožkoli jiného činíte, točíš jehož jest vám neb jiným třeba, všecko čiňte ve jmě božie! Neb u velikém dielu potřebie jest i malých věcí. Ktož neumie aneb nemóž jednoho, ten čiň druhé! Ačť bude i malú věc dělati v boží vinnici, jiež jest třeba, a úmyslem tiem, aby připomohl, nebudeť vyvržen z vinnice a svójť nájem vezme. Ale ktožť nepotřebnú věc činí aneb škodnú téj vinnici, viz, co jej potká spravedlivě! A také, ktož viece móž, viece umie, hodné jest pro menšie většieho neobmeškávati. A ať bych vás napomenul, co by u vinnici boží dělati jměli a čeho nechati, obecně jest v žaltáři pověděno: Odchyl sě od zlého a čiň dobré! A to móžem řéci i takto: Toho nemáme činiti, ješto bychom nesměli pro úraz dobrého svědomie učiniti; neb to by zlé bylo. A což neslušie a nenie hodné, to nenie dobré. A tak nemáme činiti toho všeho, což nesmieme, což neslušie a což nenie hodné. Najprvé řku: Ižádný nemá směti zlého a v čem škodného učiniti boží vinnici. Nemáme směti učiniti, což by koli bylo protiv božiemu desateru přikázaní, ješto j’ přikázal neb zapověděl; ani máme směti co učiniti protiv

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 2 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).