Štítný ze Štítného, Tomáš: [Řeči nedělní a sváteční, rukopis A]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII C 15, 1r–254v vyjma 196v–199v a 194. Editor Hanzová, Barbora. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

hřiechu. A pravdu řkúc, ktož by mnoho měl dobrých skutkóv jiných a smilstva neb jiné božie zápovědi nestřiehl sě, ztracenť by byl, lečť by sě pokál. To pak také budú vaši dobří skutci, když svú práci nesete věrně; leč pánóm slúžiec, leč píc a jedúc ku potřebě, leč spíte, leč bdíte, když to, jakožť radí svatý Pavel, vše činíte ve jmě božie a k jeho chvále. A tenť pie neb jie neb spí neb cos buď takového činí ve jmě božie a k jeho chvále, ktož to svým časem činí, aby mohl tráti v životě a v zdraví; ale jakž kto proto chtěl by býti živ, aby jedl, pil aneb cos buď činil takového, tenť by to činil ve jmě své rozkoši, ale ne ve jmě božie. Nebť Bóh viece hlédá, proč kto co činí v takých věcech, ješto sami v sobě zlé nejsú, nežli co činí.

K hospodě také má čeled tak sě jmieti, aby srdcem, usty i skutkem věrna jí byla. Najprvé tak srdcem, aby závist z něho vylili, neřekl ižádný v závisti: I proč jest on mój pán? Nebť jest to tajenstvie božie. Ale brž vězte to, ež kratší a bezpečnější cěstu mají do nebes u pokoře poddaní jiným ve jmě božie. Protož kudyžť vás Hospodin dovede k sobě, tudyť bude dobře. A mějte u počest hospodu svú, jakožť velí svatý Pavel řka: Sluhy, jmějte za to, ež všie pocty hodni jsú od vás páni vaši! A těm jest to psal, ješto jich páni pohané byli. Těm pak, ješto pány měli křesťany, také jest řekl: Ačť jsú vám bratřie u Boze páni vaši, točíš ežť jsú křestěné, tiem je viece milujte, nehrdajte jimi; točíš: jsú liť pokorní, jakož slušie křesťanóm býti pokornu, proto vy jimi nehrdajte sobě na mysli! Pakli zdá sě komu, že j’ sě unáhlil protiv jemu hospoda, spusť to s srdce ve jmě božie! Nebť tak rozličnú věc mají obmysliti, ežť ne vzdy jsú s sebú. A tak sposlúcháte svatého Petra, ješto j’ rozkazoval

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 7 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).