[Bible litoměřická, Matoušovo evangelium]

Státní oblastní archiv v Litoměřicích, fond Biskupské sbírky Litoměřice (Litoměřice, Česko), sign. BIF 2, 384r–397r. Editoři Svobodová, Andrea, Valenta, Petr, Voleková, Kateřina. Ediční poznámka

Vznik edice byl podpořen výzkumným programem Strategie AV21 (Paměť v digitálním věku) a projektem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. LM2015081 Výzkumná infrastruktura pro diachronní bohemistiku (RIDICS, http://vokabular.ujc.cas.cz) v rámci Projektu velkých infrastruktur pro VaVaI.

[Generovaný obsah]

nenarodil člověk ten.“ Mt26,25 Tehdy odpověděv Jidáš, jenž jej byl zradil, vece: „Zdali sem já, mistře?“ Vece jemu Ježíš: „Ty si řekl.“

Mt26,26 A když večeřiechu, vzem Ježíš chléb, požehnal i lámal a dal učedlníkóm svým [i]text doplněný editorem[247]i] et lat. vece: „Vezměte a jezte, toť jest tělo mé.“ Mt26,27 A vzem kalich, vzda dieky i řekl jim: „Píte z toho všickni, Mt26,28 toť jest jistě krev má nového svědečstvie, kteráž za mnohé vylita bude k otpuštění hřiechóv. Mt26,29 Ale pravi vám, již nebudu píti z toho potom plodu vinného kořena až do onoho dne, když jej budu píti s vámi nový v králevství otce mého.“

Mt26,30 A chválu řekše vynidechu na horu Olivetskú. Mt26,31 Tehdy Ježíš vece jim: „Všickni vy pohoršenie budete trpěti na mně v této noci. Neb psáno jest: Ztepu pastýře a rozprchnú se ovce stáda. Mt26,32 Ale když vstanu, předejdu vás v Galilei.“ Mt26,33 Tehdy otpovědě jemu Petr i vece: „Ač by se všickni pohoršili nad tebú, já nikdy nepohorším se.“ Mt26,34 Vece jemu Ježíš: „Věru pravi tobě, že této noci, dřéve nežli kohút zapěje, třikrát mne zapříš.“ Mt26,35 Vece jemu Petr: „Byť mi pak umřieti bylo s tebú, nezapřím tebe.“ Takež i všickni učedlníci vecechu.

Mt26,36 Tehdy přijide s nimi Ježíš do vsi, ješto slove Gethsemany, vece učedlníkóm svým: „Seďte tuto, ažť já pójdu tamto i pomodlím se.“ Mt26,37 A pojem Petra a dva syny Zebedeova, poče se mútiti a truchel býti. Mt26,38 Tehdy vece jim: „Smutna jest duše má až do smrti, počekajte tuto a bděte se mnú.“ Mt26,39 A odšed málo i pade na svój obličej, modle se a řka: „Otče mój, jest li možné, otejdi ote mne kalich tento, však ne jako já chci, ale jako ty.“ Mt26,40 I přijide k učedlníkóm svým i naleze je spiece. I vece Petrovi: „Kterak nemóžeš jedné hodinky bdieti se mnú? Mt26,41 Bděte a modlte se, abyšte nevešli u pokušenie. Duch zajisté hotov jest, ale tělo nemocno.“ Mt26,42 Opět druhé otjide a modlil se řka: „Otče [mój]text doplněný editorem[251]mój] mi lat., nemóžeš li tento kalich otjíti, jedné až bych jej pil, staň se vóle tvá.“ Mt26,43 I přijide opět i naleze je spiece, neb biechu oči jich obtieženě. Mt26,44 A opustiv je, otjide opět i modli se třetie, túž řeč řka. Mt26,45 Tehdy přijide k učedlníkóm svým i die jim: „Spěte již a otpočívajte, aj, přiblíží se hodina a syn člověka bude zrazen v ruce hřiešných. Mt26,46 Vstaňte, poďme! Aj, blíží se ten, jenž mě zradí.“

Mt26,47 A když ještě mluvieše, aj, Jidáš, jeden ze dvanádcti, přijide a s ním zástup mnohý s meči a s palicemi, posláni od kniežat kněžských a starších lidu. Mt26,48 Jenž jej zradil, dal jim znamenie řka: „Kohoť kolivěk políbím, onť jest, držte ho.“ Mt26,49 A inhed přistúpiv k Ježíšovi, i řekl: „Zdráv, mistře.“ I políbil jest jeho. Mt26,50 I řekl jemu Ježíš: „Přieteli, k čemus přišel?“ Tehdy přistúpichu a ruce ztáhli sú na Ježíše i drželi sú jeho. Mt26,51 [A]text doplněný editorem[255]A] Et lat. aj, jeden z nich, jenž biechu s Ježíšem, vztáh ruku vytrže meč svój i udeři sluhu kniežete kněžského i uťal ucho jeho. Mt26,52 Tehdy vece jemu Ježíš: „Obrať meč svój v nožnice tvé, neb všickni, ktož mečem bojují, ot meče zahynú. Mt26,53 Zda mníš, že bych nemohl prositi otce mého, a dal by mi nynie viece než XII tem anjelóv? Mt26,54 A kterak tehdy naplnie se písma, že tak musí býti?“ Mt26,55 V tu hodinu vece Ježíš zástupóm: „Jakžto k lotru vyšli ste s meči a s kyji, abyšte mě lapili. Na však den u vás sem seděl v chrámě uče, a nejeli ste mne. Mt26,56 A to všecko stalo se jest, aby byla naplněna písma prorocká.“ Tehdy učedlníci všickni opustivše jej utečechu.

Mt26,57 A oni držiece Ježíše, vedechu k Kaifášovi, kniežeti kněžskému, a kdyžto mistři a zákonníci a starší biechu se sebrali. Mt26,58 A Petr jdieše po něm zdaleka až do domu kniežete kněžského. A všed vnitř, sedieše s sluhami, aby viděl konec. Mt26,59 Ale kniežata kněžská a všecka rada hledáchu křivého svědečstvie proti Ježíšovi, aby jej na smrt dali, Mt26,60 a nenalezechu, kakž koli mnoho křivých svědkóv bieše vstúpilo. A najposléze přijidešta dva křivá svědky Mt26,61 i vecešta: „Tento jest řekl: Mohu zbořiti chrám boží a po třech dnech ustaviti jej.“ Mt26,62 A vstav knieže kněžské, vece jemu: „Neotpoviedáš k tomuto, ješto tito proti tobě svědčie?“ Mt26,63 A Ježíš mlčieše a knieže kněžské vece jemu: „Zaklínám tě skrze boha živého, aby nám pověděl, jsi li ty Kristus, syn boží.“ Mt26,64 Vece jemu Ježíš: „Tys řekl. Ale však zavěrné pravi vám, potom uzříte syna člověčieho,

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2022, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2022, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2022, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 15 lety, 10 měsíci a 15 dny; verze dat: 1.1.21
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).