Minyde, Matěj: Příběhy Poděbrad

Polabské muzeum (Poděbrady, Česko), sign. H 19.182, 57 f. Editor Timofejev, Dmitrij. Ediční poznámka

[Generovaný obsah]

začne verk!“. Od toho dostal jméno Raš. On založil sobě místo blíže Havranska pod jménem Rašovice.

Ten rod Rašeců neb Rašínův držel se tady ještě v roku 1574, kdež paní vdova Rašínová takto k panu hejtmanu poděbradskému psala: „Urozený páne hejtmane, již tři léta máte mého člověka, který jest mně velice milý i ufám, že mně jej vydáte“. Podpis její jest Anna Rašínová na Rašovicích. Pan hejtman Chryštov Metich, hejtman z Kzunova císařský pána, tím takto jí odpověděl, že jí chce za něho dáti jiné dva. Poněvadž ale tomu svoliti nechtěla, tak jí byl ten muž dán. Ta vdova paní Rašínka měla tento podivný nápad, že všecky v té vesnici jí patřící ženy v čas slehnutí jedna druché musely polívky odesílati, kterých dyž se mnoho sešlo, okolní, tomu se dívící, pravili: „Tuť jest polívky jako v Rašovicích“.

Ves Křečkov.

To místo spravedlivě jmenuje se dle knih poděbradských Strejčkov a pochází jeho základ takto. Po skončení vojny husitcké povstaly rozličné roty v Čechách. Některý daly sobě heslo „knoflíčkové“, jiní zase „kloboučkové“. Od zdejší strany byl v tom místě držitelem dvoru.

Mezi Křečkovem a lesítčkem Babiňák nachází se to místečko Buškohrádek, o kterém sem při popsání Libice mojím čtenářům vypravovati připověděl. Jest místečko okolo 20 sáchů v okržku a znáti jest, že bylo valami ohražené. I také nedávných let, komu jen se líbilo, tam dosti kamena vykopáno bylo.

Ves Zboží.

Když Jiřík Poděbradský plavbu po řece Labi až pod Drážďany v dobrý stav uvedl, dal techdy vůkol ohlásiti, kdo by z řemeslníkův chtěl svoje produkta do země saské plaviti, jemu to svobodné býti má. Založil také dvě veliké stáje u řeky Labe. Do jedné by se skládalo zboží krátké, jakožto střevíce, punčochy etc. etc. Do druhé zase dlouhé, jakožto plátna, a jak zapsáno jest […]text doplněný editoremhery. To trvalo až do časů Ferdinanda I., a jak již při Poděbradech oznámeno jest, v roku 1548 byl držený toho nynějšího Krátkého Zboží jistý zeman jménem Vít Herrus. Od toho s povolením císaře odkoupil Babtista Vlach půldruhého lánu rolí z celým jeho dvorem, ku kterémuž připojil opět jemu darovaných půldruhého lánu rolí od dvoru panského. A tak dvůr ten celý ne k městu, ale tehdáž k vrchnosti patřil, a kdyby snad k městu odkoupen byl aneb kterak k němu připadel, toho sem nenalezel.

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 7 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).