Minyde, Matěj: Příběhy Poděbrad

Polabské muzeum (Poděbrady, Česko), sign. H 19.182, 57 f. Editor Timofejev, Dmitrij. Ediční poznámka

[Generovaný obsah]

Ondřeje, to jest 29. dne měsítce listopadu a království našich římského 9., uherského 12., českého 11. Roku 1666.

Leopold.

Aleš Vratislav hrabě z Mitrovitc.

Ad mandatam sacrae caesarae majestatis propriamcizojazyčný text.

Jan František hrabě z Vrtby.

F. Müller.

Libitce.

Poněvadž toto místo nám Čehům velice znamenitý jest a já příběhy tyto mému dobrému vlastenci pro paměť budoucí píši, tudy chci toto povstání Libice hned od prvního počátku patřičně předsevzíti.

Kníže český Krok II. měl tři dcery, totiž Libuša, Tetka a Kaša.

Byl pan velmi moudrý a učený a tak se snažil, by ty dcery jeho podobné učenosti dosáhly, maje za to, že když žádného syna nemá, z nich některá budoucně stolici knížetství českého obdržeti mocti bude.

Tomu dala jse jemu žádaná příležitost, neboť navštívil času jednoho jakýs velice učený muž jménem Běšín Buděk a jse ohlásil, že by dcery jeho, jakož i také syny některých znamenitých českých vladyk [v]text doplněný editorem vysokém umění cvičiti chtěl. Tomu od srdce rád přivolil Krok a kázal pro něho ihned na Svinckém vrchu místo tak nazvané Budež, lépe ale říci školu, založiti. Což když zhotoveno bylo, uvedel tam téhož mistra Běšína Buděk zpolu s třemi cerami svými a přivolil, aby z okolních vladykův a zemanův synové téhož cvičení oučastni býti mohli. To byla tedy první škola v Čechách, do kteréž mezi jinými chodil také Přemysl, syn pána Stadického, a tu příležitost měl Libuši seznati, která jse jemu pro její velikou krásu a moudrost skutečně zalíbila a tak oba, ačkoliv velmi tejně, spolu se zamilovali.

Nyní jen přisadím paměť tuto, že do té školy i také sám kníže české sv. Václav později na učení odeslán byl. Když pak potom to místo Budeč od nepřátel docela rozbořené bylo, postavil se odtud nedaleko s téhož samého kamene nový hrad. A dané jemu jméno Budče hrad, a nyní Buštěhrad sluje.

Po smrti tedy knížete Kroka stavové a vladyky, vidouce dcery jeho velmi učené, moudré a v radách opatrné, mezi sebou se snesli, aby knížetství české mezi ně rozděleno bylo a že oni bezpochyby některé z těch, jenž s nimi na Budči do školy chodili, za manžele pojmou, a tak synové vladyk zkrze to veliké vyvyšenosti podosáhnou.

Rozdělena byla tedy zem česká na tři díly, a tak díl, k východu slunce ležící až pod hranice moravské, na Libuši losem připadl. Libuše tedy jakožto vzlášní znatelkyně kovů a pylen projížděla celou tu krajinu a tak seznala na vrchu Jílovém zlato, na vrchu Krupka cín a olovo, na vrchu Třihrbatém,

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 7 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).