Minyde, Matěj: Příběhy Poděbrad

Polabské muzeum (Poděbrady, Česko), sign. H 19.182, 57 f. Editor Timofejev, Dmitrij. Ediční poznámka

[Generovaný obsah]

„proč“, „kdy“ a „jak“ tázati. Na skutečné pravdě ať žádný nepochybuje, neboť jsem jej nejen z hodnověrných spisovatelův, ale i čeho se v starých knihách, jak úředlních, tak také městských nalézti a vyhledati dalo, v jedno snesl, sám osobně dvakráte v Hoře, Kaňku i Malíně, ano i také postavu malínského hlídače, roku 1412. při hráchu dítky havířské honícého, vyobrazenou očitě viděl a od tamního pana Devoty, faráře a drahocenného Čecha, velmi mnoho se dozvěděl. Zvláště pak pan Dačický z Heslova, který času toho živ byl, všecky ty téměř osoby jakožto spoluouředlník města Hory Kutné osobně znal, viděl a pro paměť zaznamenal, mně v tom nejvíce posloužil, když spisy jeho skrze slavné muzeum pražské do rukouch mojích přišly. To buď tedy dosti řečeno o příběhu toho skutečné a nepochybné pravdě, za kterouž každému hotov jsem jakožto spisovatel se zodpovídati Chroniky poděbradské, kteráž od roku 1825 zachována jest.

Knížata z Minsterberka a co jest právo hraničné.

Jiřík z Kunštátu, rytíř, pán na Poděbradech a v roku 1459 skutečný korunovaný král český, zemřel [r.]text doplněný editorem 1471, zanechav po sobě dvouch synů, totiž Viktorína a Jindřicha, kteréž jemu zplodila první jeho manželka Kunigundi ze Šternbergu, dcera pána Smila ze Šternbergu, on tehdáž byl nejvyšší pulkrabí pražský. On tedy Jiřík z všech okoličností nahlížeje, že oba ti synové jeho žádné po něm na korunu královskou nebudou

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 9 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).