Minyde, Matěj: Příběhy Poděbrad

Polabské muzeum (Poděbrady, Česko), sign. H 19.182, 57 f. Editor Timofejev, Dmitrij. Ediční poznámka

[Generovaný obsah]

Poděbradského v roku 1443 na místě panském, tak nazvaném parkán, neboť časů těch hřbet téhož verchu od šatlavy, i s tím místem, kde kotel pivovaru městského stojí, až pod krámy řeznické, panské místo bylo, čehož dosvěčuje základní zápisové onych třech tam stojících domkův, totiž Souček, Lazar a Březanský, kdež zapsáno stojí, že přes vyměřěnou míru zahrádky jejich zvrchu dolů k Labi stavěti nesmí, vzláště pak Březanský jen pod studnici vykázáno měl. Že pak nyní až pod Labe dolů ty zahrádky se vztahují a čím povelením se to kdy státi mohlo, v knihách jsem nenalezel.

Dvůr panský.

Založil Jiřík Poděbradský v roku 1440. Při něm vedle cesty, která ke Zboží vede, ležící zahrada jest zapsána – Šafranice, kde se šafrán pro panskou potřebu seje. Tu stál maličký špejchar, a vedle něho tři stavení, které v ohni saském schořely. A špejhar tento nynější prv v roku 1654 byl vystavěn.

Vinice.

To místo, které až pod dnešní den Na Vinicích sluje, byla vinice skutečná, založená v roku 1348 od slavné paměti císaře krále IV. V ní byl postavený pres a dům pro vinečníka, a to všecko tenkráte panské.

Brána hradecká.

V starém manuálu městském od roku 1612 nalezl jsem, že byla stavěna na takový spůsob, by nahoře pohodlně jse obývati mohlo, a do téhož příbytku šla chodba z domu Matěje Kavky kováře. Kdo na té bráně obýval, ten platil ročně 5 kop míšeňskejch, každá kopa 1 zlatý 10 krejcarů počítaje. Schořela při ohni švejdském v r. 1652 a potomně tak, jak nyní pod dnes stojí, byla postavena.

Jägerhauscizojazyčný text.

Dům ten celý, jakož i k němu zahrady, odkoupen byl od pána Gerstorfa na Svinčanech a pro příbytek vrchního lesníka vrchnostenského vykázán.

Katouna městká.

Kde nyní dům paní Červinkový na průchoně stojí, byl hned v roku 1496 dům neb příbytek kata Koloucha, který nechtěl one havíře stínati, jakožto příběch o založení kostela Panny Marie za Mostem a stínání havířů patrně dokazuje. To místo, poněvadž se tam také na průhoně zhynulé koňstvo ztahovalo, psalo se Na Konolupech.

Děkanství poděbradské.

První jeho začátek nemohl sem pro nedostatek starých spisův vyhledati. V roku však 1494 již nalézám kněze Matěje Bydžovského. Nachází se též nějaký lesíček pod jménem Hájek kněžský v Orádkách a shoření domu děkanského v roku 1621. Od toho času žádných více tu pro mě zapsáno nejni.

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 7 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).