Minyde, Matěj: Příběhy Poděbrad

Polabské muzeum (Poděbrady, Česko), sign. H 19.182, 57 f. Editor Timofejev, Dmitrij. Ediční poznámka

[Generovaný obsah]

podlahy od třech loktův dubovými prknami vyložen neb otaflován.

Před hlavní bránou zámeckou býval zdvihací most, čehož znamení posavadní tam zadělané kolo se ukazuje. V čele té brány nacházejí se tři erby: císařský, český a uherský. Ty jsou vypodobněné ke cti a památce císaře Ferdinanda, který podobně také králem uherským jse nazýval a ten zámek, jak sme již jinde pravili, přistavěti nehali. Stavitel téhož zámku Vlach Babtista, když kostel děkanský opravoval, ty samé erby také na klenutí kostelní pro paměť vymalovali.

Od příbytku vrátného nachází se veliká kuchyně, v které se jídla pro veškeren lid zámecký, též i pany ouředlníky, strojívaly, neboť manželky panův ouředlníkův nesměly v zámku zůstávati, tedy každý z nich jídla již hotové na míru a váhu každodenně dostával, podobně i mlynář, sládek, kovář, zahradník a ostatní čeleď panská.

Od brány zámecké až ku bráně hradecké tu, kdež Na Valech slove, stávaly tři domky, totiž páni Potenzie, Březanský a jistého Karla Konského, služebníka z Kladruv. Ty odkoupil pan hejtman poděbradský tehdejší v roku 1657 s té příčiny, že kdyby někdy hořeti měly, zámku a kovárně by to nebezpečné býti mohlo. Byly tedy docela rozbořeny a jinam přeneseny. S tím se skončují paměti zámku poděbradského.

Mlejn.

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 7 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).