Žaltář klementinský

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII A 12, 13r–136r. Editoři Kreisingerová, Hana, Voleková, Kateřina. Ediční poznámka

Vznik edice byl podpořen projektem Grantové agentury České republiky č. 20-06229S První tištěný staročeský žaltář (filologická analýza a kritická edice).

[Generovaný obsah]

každém miestě panovánie jeho, poděkuj, dušě má, hospodinu.

žalm CIII.

Ps103,1 Poděkuj, dušě má, hospodinu, hospodine bože mój, velebný si přieliš. Zpověďú a krasú oděl si sě, Ps103,2 okľúčen si světlosťú jako rúchem. Zprostieraje nebesa jakožto kóžu, Ps103,3 jenž přikrýváš svirchnosti jich, jenž ukládáš oblak vstúpenie tvé, jenžto chodíš na perutech větrových, Ps103,4 jenž činíš anjely tvé duchy, sluhy tvé ohněm žhúcím. Ps103,5 Jenž si založil zeḿu na ustaveňú tvém, neschýlí sě u věky věkóm. Ps103,6 Propast jako rúcho oděv jeho, nad horami stanú vody. Ps103,7 Přěd porokováním tvým zaběhnú, ot hlasu římoty tvé vztřasú sě. Ps103,8 Vzejdú hory a sejdú pole, u miesto, ježto si učinil jim. Ps103,9 Cíl uložil si, jehož nepřijedú, ani navrátie sě přikryti zeḿu. Ps103,10 Jenž vypúštieš studnicě v údoléch, mezi prosědkem hór přějdú vody. Ps103,11 Budú píti všěckna zvieřata polská, budú čekati onagricizojazyčný text zvieřata v žiezi svéj. Ps103,12 A na nich ptáci nebeščí bydliti budú, z prosědka skal dadie hlas. Ps103,13 Svlažuje hory ze svrchností svých, z plodu činóv tvých nasycena bude země, Ps103,14 vyvodě sěno dobytku a býlé službě ľudskéj, aby vyvedl chléb z země, Ps103,15 a víno obvesel srdce člověčí, aby objěsnil obličej v oleju, a chléb srdce člověčie potvrdi. Ps103,16 Nasycena budú drva polská a cedrové hory Libanské, ješto jest sadil, Ps103,17 tam vrabci sě hniezditi budú, rarohový dóm vódcě jest jich. Ps103,18 Hory vysoké jelenóv, skála útočišče sokóv. Ps103,19 Učinil měsiec v časy, slunce poznalo západ svój. Ps103,20 Uložil si tmy i učiněna

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 9 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).