Bible litoměřická, Lukášovo evangelium

Státní oblastní archiv v Litoměřicích, fond litoměřické kapituly (Litoměřice, Česko), sign. BIF 2, ff. 405r–419r. Editoři Džunková, Katarína (Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.), Kreisingerová, Hana (Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.), Voleková, Kateřina (Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.). Ediční poznámka

Vznik edice byl podpořen výzkumným programem Strategie AV21 (Paměť v digitálním věku).

Edice vznikla s podporou dlouhodobého koncepčního rozvoje Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., RVO: 68378092.

Při vzniku edice byly použity nástroje, které poskytuje Vokabulář webový (<https://vokabular.ujc.cas.cz>) v rámci výzkumné infrastruktury LINDAT/CLARIAH-CZ (<https://lindat.cz>) podporované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (projekt č. LM2023062).

[Generovaný obsah]

[408v]číslo strany rukopisu[a]označení sloupcepřišli, aby jej slyšeli a uzdraveni byli ot neduhóv jich. A kteří se trápiechu ot neduhóv[155]neduhóv] spiritibus lat., místo duchóv nečistých, býváchu uzdraveni. L6,19 A vešken zástup hledáše se ho dotknúti, neb moc vycházieše ot něho i uzdravováše všecky.

L6,20 A on pozdvih očí svých[156]svých] navíc oproti lat. na učedlníky své, pravieše: „Blažení chudí, neb vaše jest králevstvie nebeské[157]nebeské] Dei lat., caeli var.. L6,21 Blažení, jenž nynie pláčete, neb se budete smieti. Blažení, jenž nynie lačnějí, neb oni budú nasyceni. L6,22 Blažení budete, když vás nenáviděti budú lidé a když vás odlúčie i ohyzdie i vyvrhú jméno vaše jakožto zlé pro syna člověka. L6,23 Radujte se v ten den a veselte se, neb aj, otplata vaše mnohá jest v nebesiech. Neb takež sú činili prorokóm otcové jich. L6,24 [Ale však běda vám bohatcóm, jenž máte utěšenie své.]text doplněný editorem[158]Ale však běda vám bohatcóm, jenž máte utěšenie své] Verumtamen vae vobis divitibus, quia habetis consolationem vestram lat. L6,25 Ale však[159]Ale však] navíc oproti lat. běda vám, jenž ste nasyceni, neb budete lačni. Běda vám, ješto se nynie smějete, neb budete kvieliti a plakati. L6,26 Běda vám[160]vám] navíc oproti lat., když budú dobrořečiti vám všickni[161]všickni] navíc oproti lat., + omnes var. lidé, neb podlé toho všeho[162]všeho] navíc oproti lat. činili sú prorokóm[163]prorokóm] prorokoue rkp., pseudoprophetis lat., + prophetis var. otcové jich.“

L6,27 „Ale vám pravi, jenž slyšíte: Milujte nepřátely vaše, dobře čiňte těm, jenž vás nenávidie. L6,28 Dobrořečte těm, ješto vám zlořečie[164]zlořečie] + et lat., nemá var., modlte se za ty, ješto vás hanějí. L6,29 A kto tě udeří v líce, vydaj jemu[165]jemu] navíc oproti lat., + illi var. i druhé. A kto vezme ot tebe oděv, také jemu nebraň i[166]i] navíc oproti lat., + et var. sukně. L6,30 A všelikému, jenž tebe prosí, daj a toho, jenž tvé béře, neupomínaj. L6,31 A jakož chcete, by vám činili lidé, i vy čiňte jim takež. L6,32 A milujete li ty, kteříž vás milují, která vám jest milost? [Neb hřiešníci milujícé sě milují.]text doplněný editorem[167]Neb hřiešníci milujícé sě milují] nam et peccatores diligentes se diligunt lat. L6,33 [A pakli budete dobřě činiti těm, kteří vám dobřě činie, která vám jest milost?]text doplněný editorem[168]A pakli budete dobřě činiti těm, kteří vám dobřě činie, která vám jest milost] Et si benefeceritis his qui vobis benefaciunt, quae vobis est gratia lat. Zajisté i hřiešníci to činie. L6,34 Pakli budete pojíčeti těm, od kterých se nadějete vzieti, která milost jest vám? Však i hřiešníci hřiešníkóm pojíčejí, aby zasě rovné[169]rovné] <…>wne rkp., poškozeno vytržením části listu [věci]text doplněný editorem vzeli. L6,35 Ale vy[170]vy] navíc oproti lat. milujte nepřátely své[171]nepřátely své] nep<…>e rkp., poškozeno vytržením části listu a[172]a] navíc oproti lat., + et var. dobře čiňte jim[173]jim] navíc oproti lat. a [pójčejte]text doplněný editorem, ničehož[174]<pójčejte>, ničehož] <…>ċemuż rkp., poškozeno vytržením části listu se zase nenadějíce, [a]text doplněný editorem bude[175]nenadějíce, <a> bude] nenad<…> <…>e rkp., poškozeno vytržením části listu otplata vaše hojná [a budete]text doplněný editorem[176]hojná <a budete>] hoy<…> rkp., poškozeno vytržením části listu synové Najvyššieho[177]Najvyššieho] navyẛẛieho rkp., [neboť on]text doplněný editorem jest[178]<neboť on> jest] <…>eſt rkp., poškozeno vytržením části listu dobrotivý nad nevděčnými[179]nevděčnými] ne<…> rkp., poškozeno vytržením části listu i nad zlými. L6,36 Protož buďte milosrdní[180]buďte milosrdní] bu<…> <…>ni rkp., poškozeno vytržením části listu, jakož i otec váš [milosrdný]text doplněný editorem jest[181]<milosrdný> jest] <…>t rkp., poškozeno vytržením části listu.“

L6,37 Neroďte súditi, aby[182]aby] et lat., ut var. [nebyli]text doplněný editorem súzeni[183]<nebyli> súzeni] <…>zeni rkp., poškozeno vytržením části listu. Neroďte odsuzovati[184]odsuzovati] <…>ſuzowaty rkp., poškozeno vytržením části listu a nebudete odsúzeni[185]odsúzeni] otſu<…> rkp., poškozeno vytržením části listu. [b]označení sloupceOtpúštějte a bude vám otpuštěno[186]bude vám otpuštěno] dimittemini lat., dimittetur vobis var.. L6,38 Dávajte a bude vám dáno, mieru dobrú [a]text doplněný editorem[187]a] et lat. tlačenú a naplněnú a osutú[188]osutú] oſotu rkp. dadie v lóno vaše. Neb túž měrú, kterúž měřiti budete, bude vám otměřeno.“ L6,39 A povědě jim [i]text doplněný editorem[189]i] et lat. podobenstvie: „I zdali móž slepý slepého vésti? Však oba v jámu padneta. L6,40 Nenie učedlník nad mistra, ale dokonalý každý bude, ač bude jako mistr jeho. L6,41 I co vidíš mrvu v oku bratra svého, a břevna, které jest v tvém ocě, neznamenáš? L6,42 I kterak budeš moci[190]budeš moci] potes lat., poteris var. řéci bratru svému: Bratře, nechť vyvrhu mrvu z oka tvého, a[191]a] navíc oproti lat., + et var. ty v ocě svém břevna neznamenáš? Pokrytče, vyvrz najprvé břevno z oka tvého a tehdy prozříš, aby vyvedl mrvu z oka bratra svého. L6,43 Neb nenie dřevo dobré, jenž činí ovoce zlé, ani dřevo zlé činí ovoce dobrého. L6,44 Neb všeliké dřevo z svého ovoce bývá poznáno. Neb ani na trní češí fíkóv, ani s chrastiny sbierají víněnky. L6,45 Dobrý člověk z dobrého pokladu srdce [svého]text doplněný editorem[192]svého] sui lat. vynosí dobré věci a zlý člověk ze zlého pokladu vynosí zlé věci. Neb z hojnosti srdce usta mluvie. L6,46 I co nazýváte mě: Pane, pane, a nečiníte, co pravi?“

L6,47 „Každý, ktož příde ke mně a slyší řeči mé i činí je, ukáži vám, komu podoben jest. L6,48 Podoben jest k člověku stavějíciemu dóm, jenž kopal jest hluboko a položil základ na skále. A když se jest stal povodeň, přiřítila jest se řeka k tomu domu, a nehnula jím, neb bieše založen na pevné[193]pevné] navíc oproti lat. skále. L6,49 Ale ktož slyší, a nečiní, podoben jest člověku stavějíciemu dóm svój na zemi bez základu, naňžto když se jest přiřítila řeka[194]řeka] + et lat., nemá var., inhed jest padl. I stalo se jest obořenie toho domu veliké.“

Sedmá

L7,1 A když naplni všecka slova svá v uši lidu, vjide do Kafarnaum. L7,2 Tehdy centurionóv[195]centurionóv] + cuiusdam lat. sluha, zle se maje, mřieše, jenž jemu bieše vzácný. L7,3 A když uslyše o Ježíšovi, posla k němu starší z Židóv, prose jeho, aby přišel a uzdravil sluhu jeho. L7,4 A oni, když přijidechu k Ježíšovi, prosiechu jeho pilně řkúce jemu, že jest hoden, by jemu to dal, L7,5 neboť miluje národ náš a on nám školu ustavil. L7,6 Tehdy Ježíš jide s nimi,

X
155neduhóv] spiritibus lat., místo duchóv
156svých] navíc oproti lat.
157nebeské] Dei lat., caeli var.
158Ale však běda vám bohatcóm, jenž máte utěšenie své] Verumtamen vae vobis divitibus, quia habetis consolationem vestram lat.
159Ale však] navíc oproti lat.
160vám] navíc oproti lat.
161všickni] navíc oproti lat., + omnes var.
162všeho] navíc oproti lat.
163prorokóm] prorokoue rkp., pseudoprophetis lat., + prophetis var.
164zlořečie] + et lat., nemá var.
165jemu] navíc oproti lat., + illi var.
166i] navíc oproti lat., + et var.
167Neb hřiešníci milujícé sě milují] nam et peccatores diligentes se diligunt lat.
168A pakli budete dobřě činiti těm, kteří vám dobřě činie, která vám jest milost] Et si benefeceritis his qui vobis benefaciunt, quae vobis est gratia lat.
169rovné] <…>wne rkp., poškozeno vytržením části listu
170vy] navíc oproti lat.
171nepřátely své] nep<…>e rkp., poškozeno vytržením části listu
172a] navíc oproti lat., + et var.
173jim] navíc oproti lat.
174<pójčejte>, ničehož] <…>ċemuż rkp., poškozeno vytržením části listu
175nenadějíce, <a> bude] nenad<…> <…>e rkp., poškozeno vytržením části listu
176hojná <a budete>] hoy<…> rkp., poškozeno vytržením části listu
177Najvyššieho] navyẛẛieho rkp.
178<neboť on> jest] <…>eſt rkp., poškozeno vytržením části listu
179nevděčnými] ne<…> rkp., poškozeno vytržením části listu
180buďte milosrdní] bu<…> <…>ni rkp., poškozeno vytržením části listu
181<milosrdný> jest] <…>t rkp., poškozeno vytržením části listu
182aby] et lat., ut var.
183<nebyli> súzeni] <…>zeni rkp., poškozeno vytržením části listu
184odsuzovati] <…>ſuzowaty rkp., poškozeno vytržením části listu
185odsúzeni] otſu<…> rkp., poškozeno vytržením části listu
186bude vám otpuštěno] dimittemini lat., dimittetur vobis var.
187a] et lat.
188osutú] oſotu rkp.
189i] et lat.
190budeš moci] potes lat., poteris var.
191a] navíc oproti lat., + et var.
192svého] sui lat.
193pevné] navíc oproti lat.
194řeka] + et lat., nemá var.
195centurionóv] + cuiusdam lat.
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 6 měsíci a 30 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).