Žaltář wittenberský

Evangelisches Predigerseminar (Lutherstadt Wittenberg, Německo), sign. VI A 6, ff. 1r–262r. Editoři Kunertová, Helena, Voleková, Kateřina. Ediční poznámka

Vznik edice byl podpořen projektem Grantové agentury České republiky č. 20-06229S První tištěný staročeský žaltář (filologická analýza a kritická edice).

spattřijě sirdcě a ledvie, bože. Ps7,11 Pravá pomoc má ot hospodina, jenž spaseny činí pravé sirdcem. Ps7,12 Bóh súdcě spravedlný, silný a pokojný, či sě vzhněvá na každé dni? Ps7,13 Ač neobráceni budete, meč svój opřáhl, lučišče své vytáhl i připravil je. Ps7,14 A v ňem učinil sudy smirtelné, šípy své horúcie dočinil. Ps7,15 Todě, rodi nevěru i počal bolest i urodil nepravedlnost. Ps7,16 Kališče otevřěl i vykopal je i upadl v dól, jenž učinil. Ps7,17 Obrátí sě bolest jeho v hlavu jeho a u virch jeho zlob jeho sstúpí. Ps7,18 Zpoviedati sě budu hospodinu podlé pravedlnosti mé i vzpěji jménu hospodinovu najvyššiemu.

Ps8,1 Ps8,2 Hospodine, hospodine náš, kako divné jest jmě tvé po všiej zemi! Nebo vzvýšena jest velikost tvá nad nebesa. Ps8,3 Z úst dětiných a seskových svirchoval si chválu pro nepřátely tvé, aby zkazil nepřietele a mstitele. Ps8,4 Nebo uzři nebesa tvá, dielo pirstóv tvých, mesiec a hvězdy, jež si ty založil. Ps8,5 Co jest člověk, že pomníš na ni, nebo syn člověčí, že navščievíš jeho? Ps8,6 Pomenšil si jeho málem méně ot andělóv, chvalú a čstí koronoval si jeho Ps8,7 i postavil si jeho nad dielo rukú tvú. Ps8,8 Všecko podvirhl pod nohy jeho, ovcě i voly všecko, nad to i skot polský, Ps8,9 ptáky nebeské a ryby mořské, již přěchodie stezky mořské. Ps8,10 Hospodine, hospodine náš, kako divné jest jmě tvé ve všiej zemi! Chvála otci i synu i svatému duchu…

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 9 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).