Žaltář wittenberský

Evangelisches Predigerseminar (Lutherstadt Wittenberg, Německo), sign. VI A 6, ff. 1r–262r. Editoři Kunertová, Helena, Voleková, Kateřina. Ediční poznámka

Vznik edice byl podpořen projektem Grantové agentury České republiky č. 20-06229S První tištěný staročeský žaltář (filologická analýza a kritická edice).

proti mně. Ps3,3 Mnozí pravie duši méj: „Nenie spasenie jemu u bozě jeho.“ Ps3,4 Ale ty, hospodine, přijimatel mój si, slávo má, a vzvyšuješ hlavu mú. Ps3,5 Hlasem mým k hospodinu vzvolach i uslyšě mě s hory svaté své. Ps3,6 Jáz spal i zespal sem sě i vstal sem, nebo hospodin přijal mě. Ps3,7 Nevzbojím sě tisúcóv lidí obklíčených mne. Vstaň, hospodine, spasena mě učiň, bože mój! Ps3,8 Nebo ty udeřils všickny, protivujíce sě mně bez viny, zuby jsi hřiešníkovy zetřěl. Ps3,9 Hospodinovo jest spasenie a nad ľudem tvým žehnánie tvé.

Ps4,1 Ps4,2 Když povolách, uslyšal mě bóh pravedlnosti mé, v smutcě rozprostřěl si mě. Smiluj sě nade mnú i uslyš modlitvu mú. Ps4,3 Synové ľudščí, dokud těžkého sirdcě? I co milujete jěšuti a hledáte lžě? Ps4,4 A vězte, žeti jest udivil hospodin svatého svého, hospodin uslyšal mě, když vzvolaji k ňemu. Ps4,5 Hněváte sě a neroďte hřěšiti, což řiekáte v sirdcích svých, a na ložích svých žělejte. Ps4,6 Ofěrujte ofěru pravedlnosti a úfáte v hospodina. Mnozí řiekajú: „Kto pokázal nám dobré?“ Ps4,7 Znamenána jest na nás světlost obličějě tvého, hospodine, dal si veselé v sirdci mém. Ps4,8 Ot plodu žitného, vinného a olejového svého rozmnoženi sú. Ps4,9 V  pokoji u mém budu spáti i otpočinu, Ps4,10 nebo ty, hospodine, u vláščí naději postavil si mě.

Ps5,1 Ps5,2 Slova má ušima přijmi, hospodine, rozoměj volánie mé. Ps5,3 Přichyl sě k hlasu modlitvy mé, králi mój a bože mój!

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 6 měsíci a 30 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).