Žaltář wittenberský

Evangelisches Predigerseminar (Lutherstadt Wittenberg, Německo), sign. VI A 6, ff. 1r–262r. Editoři Kunertová, Helena, Voleková, Kateřina. Ediční poznámka

Vznik edice byl podpořen projektem Grantové agentury České republiky č. 20-06229S První tištěný staročeský žaltář (filologická analýza a kritická edice).

Ps1,1 Blažený muž, jenž nepostúpil po radě nemilostivých a na cěstě hřiešných nestál a na stolici poskvirňenéj nesědal, Ps1,2 ale v zákoně božiem vuole jeho a v jeho zákoně mysliti bude ve dne i v noci. Ps1,3 I bude jako dřěvo, ješto vsazeno jest podlé běhóv vodných, ješto ovoce své dá v čas svój. A list jeho nesplyne a vše, což kolivěk učiní, prospějí. Ps1,4 Ne tak nemilostiví, ne tak, ale jakožto prach, jehož semčí vietir s obličijě země. Ps1,5 Proto nevstanú nemilostiví v súdě ani hřiešní v radě spravedlných, Ps1,6 nebo zná hospodin cěstu spravedlných a chod nemilostivých zahyne.

Ps2,1 Proč sú sě vzrydaly vlasti a ľudé myslili sú prázdně? Ps2,2 Přistúpili sú králi zemščí a kniežata sě sešli v jedno proti hospodinu a proti bohu jeho: Ps2,3 „Zlámajmy okovy jich i otvirzmy ot nás jho jich.“ Ps2,4 Jenž bydlí na nebesiech, posměje sě jim a hospodin vzrúhá sě jim. Ps2,5 Tehdy vzmluví k nim v hněvě svém a v rydání svém smútí jě. Ps2,6 Ale jáz ustaven sem král ot ňeho nad Sion, horú svatú jeho, kážě kázanie jeho. Ps2,7 Hospodin řekl ke mně: „Syn mój jsi ty, jáz dnes urodil sem tě. Ps2,8 Žádaj na mně a dám ti vlasti dědinu tvú a sbožie tvé krajiny zemské. Ps2,9 Zpravíš jě u metle železnéj a jako sud hirnčieřový ztepeš jě.“ Ps2,10 A již, králi, urozumějte, naučte sě, jižto súdíte zemi. Ps2,11 Služte hospodinu u bázni a veselte sě jemu s strachem. Ps2,12 Popadněte kázn, ne někdy rozhněvá sě hospodin, nezhyňte s cěsty pravé. Ps2,13 Když rožže sě v krátcě hněv jeho, blaženi všickni, jižto úfají veň.

Ps3,1 Ps3,2 Hospodine, což vzmnoženi jsú, již mútie mě? Mnozí vstávají

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 9 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).