Žaltář wittenberský

Evangelisches Predigerseminar (Lutherstadt Wittenberg, Německo), sign. VI A 6, ff. 1r–262r. Editoři Kunertová, Helena, Voleková, Kateřina. Ediční poznámka

Vznik edice byl podpořen projektem Grantové agentury České republiky č. 20-06229S První tištěný staročeský žaltář (filologická analýza a kritická edice).

Ps5,4 Nebo k tobě zmodli sě, hospodine, ráno uslyš hlas mój. Ps5,5 Ráno přistúpi k tobě i uzři, nebo bóh nechce křivdě ty jsi. Ps5,6 Ni bude přěbývati podlé tebe zlobivý, ani ostanú nespravedliví přěd očima tvýma. Ps5,7 Nenávidil si všěch, ješto dělají nepravdu, zatratíš všěcky, již mluvie lež. Mužě zkirvavého a lstivého vzmirzkuje hospodin. Ps5,8 Ale jáz ve množství milosirdie tvého vendu v dóm tvój i vzpadaji k chrámusvatému tvému v  bázni v tvéj. Ps5,9 Hospodine, veď mě v  pravedlnosti tvéj, pro nepřátely mé oprav přěd tobú cěstu mú. Ps5,10 Nebo nenie v ustech jich pravda, sirdce jich ješutno jest. Ps5,11 Rov otvořený jest hirdlo jich, jazyky svými lest činiechu, sudi jě, bože. Ať padnú u myšleních svých, podlé množstvie nelítostí jich vypuď jě, nebo vzbudili sú tě, hospodine. Ps5,12 I vzveselé sě v tobě všickni, již úfají v tě, na věky sě vzveselé i vzpřěbýváš v nich. I vzchválé sě v tobě všickni, již milují jmě tvé, Ps5,13 nebo ty požehnáš pravému. Hospodine, jako s  ščítem dobré vóle tvé korunovals mě. Chvála otci i synu…

Ps6,1 Ps6,2 Hospodine, ne v rydání tvém třeskci mě ani v hněvě tvém kaž mi. Ps6,3 Smiluj sě nade mnú, hospodine, nebo nemocen sem, uzdrav mě, hospodine, nebo smúceny súť všěcky kosti mé. Ps6,4 [I]text doplněný editorem[66]I] Et lat., majuskule nedoplněna, na volném místě předepsána reprezentanta i, nemá Vintr 1986 dušě má zamúcena jest velmi, a ty, hospodine, i dokudže? Ps6,5 Obrati, hospodine, i zprosti duši mú, spasena mě učiň pro

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 9 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).