Žaltář wittenberský

Evangelisches Predigerseminar (Lutherstadt Wittenberg, Německo), sign. VI A 6, ff. 1r–262r. Editoři Kunertová, Helena, Voleková, Kateřina. Ediční poznámka

Vznik edice byl podpořen projektem Grantové agentury České republiky č. 20-06229S První tištěný staročeský žaltář (filologická analýza a kritická edice).

milosirdie tvé. Ps6,6 Nebo nenie v smirti, kto by pomněl na tě, a u pekle pak kto sě bude zpoviedati tobě? Ps6,7 Usiloval sem v stonání mém, zmyji na každú noc lože mé, slzami mými posteli mú uvlaži. Ps6,8 Smúceno jest ot rydánie oko mé, obvetšěl sem mezi všěmi nepřátely mými. Ps6,9 Otejděte ote mne všicni, již hledáte nepravedlnosti, neb uslyšal hospodin hlas pláčě mého. Ps6,10 Uslyšal hospodin prosbu mú, hospodin modlitvu mú přijal. Ps6,11 Ustyďte sě i zamuťte sě náhle všicni nepřietelé moji, obraťte sě i zastyďte sě velmi birzo. Chvála…

Ps7,1 Ps7,2 Hospodine bože mój, v tě sem úfal, spasena mě učiň ote všěch, již mne nenávidie, i zprosti mě, Ps7,3 ne aby někdy vytirhl jako lev duši mú, když nenie, kto vykúpě ani kto spasena učině. Ps7,4 Hospodine bože mój, ač sem učinil to, ač jest nepravedlnost rukama mýma, Ps7,5 ač sem otplatil otplacijícím mně zlé, spadnu s právem ot nepřátel mých daremných. Ps7,6 Nenáviď nepřietel dušě mé i popadni i ztlač v zemi život mój a slávu mú u popel uveď. Ps7,7 Vstaň, hospodine, v hněvě tvém i vzvyši sě v krajích nepřátel mých. I vstaň, hospodine bože mój, v kázaní, v ňemžs přikázal, Ps7,8 a sbor ľudský obkľúčí tě a proň na výsost sě vrati. Ps7,9 Hospodine, sudi ľud. Sudi mě, hospodine, podlé pravedlnosti mé a podlé viny mé nade mnú. Ps7,10 Zhyne zabylstvo hřiešných a opravíš pravého, spattřijě

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 9 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).