první | StčS | MSS | ŠimekSlov |

první adj., zř. prvný, komp. prvnější, superl. najprvnější

I. určení místního a hodnotícího pořadí

1. [o jednotlivém] první (v místním pořadí), zaujímající místo vpředu (před někým/něčím dalším); [o části z celku] počáteční: přěd zástupem prwny bývaj, svých sě lidí nepokrývaj AlxV 260; bez všeho oděnie s prwnymi na špici [voje] stanu PasMuzA 582; ot jeho [Caesarova] jmene svrchu psaného otrazi [blesk] prwnye slovo „C“ ComestC 275a capitalem; prwni ostrov, k němuž připlyne CestMandC 12b (prvý ~A); naleje jednoho vína ve tři stklenice…, avšak v prwnie stklenici nenie víno stklenice druhé ani v třetie stklenici jest víno druhé stklenice RokJanB 2a; prostřed té roury stojí slúp mramorový…, pak druhý slúp…stojí, od prwnieho muož býti na čtyři kroky CestKabK 5a tj. od předchozího; čtyři prwnij [„figury“ z devíti] vyznamenávají čtyři elementy AlchLull 148 ve výčtu po shrnujícím výrazu: před tiem hradem biechu železná vrata…, a když biechu u prwnich vrát BruncBaw 8a; jenž [deska] jmějieše na sobě tři okrslky. Prwnij okrslek držieše v sobě dvanádcte rozumností, druhý okrslek… AlexPovB 235a; položil jest naň [náprsník] perel řády čtyři: v prwniem řádu bieše sardius topazius BiblPad Ex 39,10 (u prvém ~Ol) in primo; uzřeli sme okolo nie [zahrady] tři zdi vysoké…Na prwnij zed šli sme CestKabK 27a v číselném určení spisu: u prwny kapitole EvZimn 2b (k J 1); počínají sě prwne knihy páně Markovy Pavlova CestMil 4b; jakož o tom die svatý Pavel u prnie (m. prv-) epištole Korintóm JakKost 161a; Prwni diel [„knih“] počnu od vrchu hlavy…, druhý bude o léčení LékRhaz 3; vydáno jest od pana kancléře JMti devět membran s majestáty…První membrana: na té udělána jest jistota ArchČ 18,54 (1498) — ve slož. číslovkách: kapitola šestdesátá prwnye Pror 45a Is 61 ║ vyvede [Zorobábel] kámen prwni a vyrovná milost milostí jeho BiblOl Zch 4,7 (prvotní ~Pad) primarium nejvyšší (sr. najvrchní 1, poslední 2A)

2. nejbližší, první: (A) (po kom, ot čeho) nacházející se nejblíže (k čemu); (B) [o příbuzném] spojený nejtěsnějším příbuzenským vztahem: A: kmen jest otec neb máti…a prwnye větvie, na němž jsú pacholíkové i dievčičky, jsú sobě vlastní děti…a to jsú koleno prvé. Na druhém větví… ŠtítKlem 38b (fig.); prwníe miesto v cierkvi svaté po apoštoléch obdrželi sú sobě mučedlníci VýklŠal 81b primum; kúpil miesto břežnie na dvě kola mlynnie, prvnie od břehu vedlé jiných mlýnuov TomekMíst 2,122 (1434); priorsum k prwnij straně VodňLact hh8a — B: ižádný nenie přívuzný kromě tebe, jenž jsi prwny, a mne, jenž jsem druhý BiblOl Ru 4,4 (prwnieyẛi mne ~Pad) prior; by mi bylo v Čechách po vyhnání oněch prwny dvú [následníků trůnu] kniežetem býti SebrKron 5a; já sem vám [snaše a jejímu otci] pověděl přátelsky…první přízni NaučBrn 16

3. [o jevu druhovém n. abstraktním] první v stupňovitě hodnotícím pořadí: (A) nejvyšší; (B) nejnižší; [o stupni vlastnosti] počáteční: A: král [tj. Bůh] zpořiedil jest stav trojieho duostojenstvie: Prwny jest duchovní, druhý světských pánóv, třetí obecných dělných lidí ŠtítKlem 65a, pod. JakVikl 181a prima; najvyšší kór z prwnye a najduostojnějšie jerarchie jest těch svatých duchóv, ješto Serafin slovú ŠtítKlem 67a; jsú prwny andělé v té druhé jerarchii, ješto latině slovú Dominationes t. 83a; prwnié kněžská strana…a jinie dvě straně nizšie JakVikl 182a suprema ║ tato třetie stránka [tj. „obecní lidé“] jakožto založenie drží na sobě dvě stráncě prwnie, to jest i stav kněžský i panský, tělestnú potřěbú JakVikl 181b alias předchozí dvě vyšší B: jest prwny vstupeň plápolivé náboženstvie; druhý…, třetí…, sedmý ŠtítVyš 15a primus; každé šlechetnosti prwny stupeň slušie jmieti těm, ktož počínají slúžiti bohu…Druhý vstupeň slušie jmieti zákonníkóm t. 42b initia; Prwny stupeň smiernosti jest vzdržěti sě od obžerstvie t. 70a bot.: borák…jest horký a mokrý v prwnim stupni LékVodň 261a; pelyněk jest horký na prwnim stupni a suchý na druhým t. 276a, pod. LékFrantA 134a ║ třetí stupeň [„mistrovství“] jest formován skrze dva prwnij AlchLull 147 předchozí dva nižší

4. ve výčtu po shrnujícím výrazu první: (A) [o jednotlivci n. jednotlivině] jeden; (B) prvnísg. n. ve funkci partik. řadicí za prvé: A: kterýs člověk jměl jest dva syny. A přistúpiv k prwnyemu, řekl jest… BiblDrážď Mt 21,28 (k prvému EvOl) ad primum; všedše [král] mezi hodovany, i vece prwnij, že král jest silnější nežli víno ani žena. Druhý přěvýšil jest sílu vína GuallCtnostK 146; z turneje dána byla trojie čest…Prwnye čest, že… GestaB 12a; mnohé otpory mají v také při býti dopuštěny;…prwnie jest o jiném lúpeži, druhá o slibu BelA 160a; rúhaní…bývá trojím obyčejem: Prwnim, když člověk na boha cpá, což na něho nesluší HusSvatokup 111b; jestiť dvój bazilikon: prwni má…drobné listíčko LékFrantA 116b; čtyřie hrozní ohňové v povětří hořiechu…Prwni oheň jest lživý PasTisk F12a (prvý ~MuzA) unus; kdyby se dva ranila…, tedy ten prwni má přijíti [k soudu] Žilin 110b; odkázal sem…tyto majestáty, zápisy a listy…První zápis…Druhý pak list ArchČ 28,13 (1497); v. též pater 1 — B: trojí čest Římené vzdáváchu vítězóm…: Prwnij, že lid…vstřéc proti vítězi vycházéchu, druhé, že… GuallCtnostK 200 primus; o tyto dva kusy ještě boje a války vésti: první abychom svobodní jako říše byli…Anebo druhé, abychom… ArchČ 3,439 (1435); přisáhl jest [král Jiří]…tři znamenité kusy: první poslušnost a poctivost křesťanskou…, druhé, že se srovná s jinými králi t. 20,544 (1467). Sr. pátý 4 ║ prwnie dobrota na obrácené z pohanuo k Kristovi slušie ChelčSíť 12b nejprve, především

5. v textovém odkazu vpředu uvedený: (A) po výčtu (ten) první, uvedený na prvním místě; (B) vzhledem k právě zmíněnému předchozí, výše (n. dříve) uvedený: A: není větší důvod o jedení…těla Kristova…nežli o pití krve Kristovy…a tak, jest li prwnij vydáno všem, totižto jedení, tehdy i druhé jest, totižto nápoj JakSpasT 182b prima; v cierkev židovskú a v cierkev pohanskú [dělí se církev], ku prwníe byli sú poslové prorokové, k druhé apoštolové VýklŠal 13a; Prwni jest nazván česky černá krev…Druhý slóve flegmatikus…Čtvrtý slóve…[v popisu lidských typů] LékFrantA 25a; proti tej žalobě člověk obžalovaný odporu činie…Item jiné svědomie tejž strany prwnej [tj. žalující] fojt sám třetí vyznal jest NaučBrn 113 (1462) — B: druzí sú přirozenie suchého a horkého…Čtvrtí jsú přirozenie suchého a studeného…A ti [tj. melancholici] lidé jsú ze všech prwnich najhrubější TkadlA 32a; na prvém stehu má býti dvakrát stěženo nití a na druhém jednú, ať by stiehnutie prwnieyſſie zuostalo LékSalM 457; z těchto i prwnich řečí muož rozum býti ChelčPost 249b; devátý…rozdiel…jest obnovenie prwnich všech řečí krátce HilRožmb 35b; kteříž [úředníci] v prwniem nálezu vymieněni jsú ZřízVlad a5b in priori; jedu o tu věc do Hradce…Také s ním [Jindřichem z Hradce] budu i o první věc mluviti ArchČ 8,154 (1474)

6. též superl. (z koho ap., mezi kým, kde v čem, čím) první, přední, nejvýznamnější, nejdůležitější, hlavní; [o nositeli vlastnosti] největší; [o něčem abstraktním] prvořadý; bibl. [o sedadle] nejčestnější: zpodst. pl. m. (čeho [země] ap.) předáci: to jest veliké i prwynye (m. prwnye) přikázanie. Ale druhé podobné jest témuž EvVíd 34b (Mt 22,38: prvé ~Ol) primum; ten [Herkules] byl Tróji prwnye bieda AlxV 777; ktožkoli chce mezi vámi býti prwny EvZimn 11b (Mt 20,27: přědní ~Víd, větší ~Ol 315b), pod. LyraMat 115a principalem; které by bylo naiprwnyeiſſi všěch přikázanie EvOl 302b (Mc 12,28: prwnye BiblDrážď); nayprwnyeyſſy s [ Petře] v svatéj vieřě Vít 37b; jsi přirovnán jednomu dobrému druhu, prwniemu z bohatých OtcB 12a primario; ten, ješto miluje, aby byl prwny zprávcě v nich [tj. v obci] BiblOl 3 J 9 (v. prváčstvie) primatum; nayprwnyeyſſy slibem té ctnosti [o P. Marii] ŠtítVyš 74a, pod. HusVýklM 56b; nazýval sě jest [sv. Pavel]…až i prwnijm z hřiešných ŠtítSvátA 58b; náprwneyſſy Kristovi učedníci HusKorJ 3a; ktož jest pokornější…, tenť jest prwnieiſſi a dóstojnější před pánem Jezukristem JakVikl 185a prior; mezi všemi ctnostmi prwnie miesto drží [láska] VýklŠal 41b; Eufemián byl tak mocný, že prwni na ciesařově dvoře nad jinými bieše PasTisk D5a (prvý ~MuzA); šli sme tou Nayprwnieyſſi ulicí CestKabK 23b; z prwnich alias hodnějších města našeho starších zplozen jest ProkPraxD 72a pocioribus — bibl.: kak by prwnye miesta volili [pozvaní] EvSeit 146b (L 14,7: prvá ~Ol) primos; milují prwnye miesta na večeřiech a prwnye stolicě u modlách EvVíd 6b (Mt 23,6: nayprwneiſſij…prwnie HusSvatokup 184b, prvá…prwnie EvBeneš, prwnie…mistrské a vysoké ~Praž, prvé…prvé BiblOl) — zpodst: Herodes…večeři učinil kniežatóm a šlechticóm a prwnym země Galilé EvOl 317a (Mc 6,21: starostám ~Beneš) primis; optimates prwny MamUKA 31a; optimates najvzácnějšie…capita populorum prwnie vel kniežata lidu VýklKruml 196b (Am 6,1: vzácnější hlavy nad lidmi BiblDrážď); biskupové…a s nimi země jejich páni a prwni SilvKron 62a primores ║ prior…Prwnij…designat ordinem vel dignitatem in eclesia Převor VodňLact R3b představený

7. jur. první, jsoucí na prvním místě v právně závazném pořadí (s předností před ostatními): [o právu ap.] přednostní, prvořadý; [o účastníku právního aktu] hlavní: já Albrecht svrchupsaný, první prodávce ArchČ 6,455 (1408); prvnie jistec dolepsaných věcí t. 9,373 (1419); prwnieyſſie sirotě, staršiej…svých vlastních peněz oddal ff. 7 Žilin 92b (1494); offert se probaturum tabulis tere a prvním právem obdrženým a ve dskách dvorských položeným po otci svém DeskyDvor 4,358 (1454); aby Václav první dluh měl na jeho [Mráčkově] statku t. 741 (1460); jistec neb první dlužník Jan ze Kbela t. 221 (1462); k kterejž [vsi] já lepší a prvnější právo mám Půh 6,332 (1493). – Sr. najpřědní 2

8. bibl. (též komp.) nejlepší, vyznačující se prvotřídní kvalitou: rúčě přineste prwnye rúcho a oblečte jej [navrátilého syna] BiblDrážď L 15,22 (prvé EvOl) primam; píchu všickni <z> zlatic víno prwnye ComestC 250a (sr. Est 1,7) praecipuum; duchem prrwnyeyſſym stvrď mě ŽaltKap 50,14 (v. najprvní 4) principali; abyste jedli prwnieyſſie věci, točíš lepšie, všeliké oběti BiblOl 1 Rg 2,29 (prvotiny ~Pad) primitias; myrra a aloe se všěmi prwnymi mastmi t. Ct 4,14; co skrze „prwníe masti“ než láska sě rozumie? VýklŠal 84b (sr. Ct 4,14)

9. ot prvnieho až do poslednieho v. poslední 2

II. určení časového pořadí

1. [o jednotlivém] (z koho ap. [z množství]) první (v časovém pořadí), jsoucí časově na počátku řady před dalším(i); v doplňku jako první: kto prwny vstúpil v rybník po hnutí vody EvVíd 5a (J 5,4: prwnyeyſi ~Beneš, nayprwnieſſi ~Praž, prvé ~Ol 330b, prvý BiblOl, přědní EvRajhr) prior, pod. BiblPad 1 J 4,19; od Bořivoje, prwnieho <křesťana> DalF 23 (prvého ~V) erstm, pod. EvZimn 4a; prwny rybu, jižto jmeš KristA 61a; prwnye hnutie žádosti…počichu [Adam a Eva] v ledvinách ComestC 10a primum; prvým cukem svým mečem nayprwnyeyſſye ze všech sedm mužóv…zabila jest [Vlasta] PulkB 12; měsiec tento vám počátek měsiecóv, prwni bude v měsiecích BiblOl Ex 12,2 (prvý EvOl); zteš sobě dvě dcstě kamennie, jako prwnye biešta t. Dt 10,1 předchozí; prwnie přede všemi stvořena jest múdrost BiblLit Sir 1,4; jeho [chánův] prvorodní syn s prwnu ženú CestMil 55b (v. prvorodní 1); jenž…prwṅi vraždu mezi bratří zjednal Budyš 6a; vstana prwni slinu vypliň LékFrantA 53a; jest to [tj. hebrejština] nayprwnieyſſi jazyk RokLukA 433a; apoštolé, neyprwniejſſi Kristovi poslové AktaBratr 1,50a; Kristus jest z mrtvých vstal, nayprwnieyſſi z těch, kteří sú zemřeli BiblPraž 1 C 15,20 (v. prvnost 2) primitiae; pakli by se náma prwniema dvěma ležákoma v tom ležení událo…ležeti…, tehdy ihned druhá dva… TovačA 61a, pod. AlchLull 69 — ve výčtu, zvl. po shrnujícím výrazu: vše křesťanstvo obděleno [Božím tělem]…, všako cěle jest priuniemu, cělo dáno i druhému ModlKunhA 67; toť jest moje prwnye rada:…Potom…věz to AlxV 203; sedmeru radost vám vyloži…PRwnye byla jejie [P. Marie] radost, když…Druhú radost… Vít 20b; stalo sě jest po smrti otcově, řekl prwny syn:…Druhý řekl… GestaB 8b primus nejstarší; pře popsané po prvniem, po druhém i po třetiem napomanutí TeigeMíst 1,353 (1430); tré kniežat českých jsú nám Němci…zabili: Prwnyeho jeden na Ohři SebrKron 3a v určení dne, dataci: jakž prwny den ustaveno, tak nebude promeněno AlxV 2398; v prwny den měsiecě postaven jest stan BiblOl Ex 40,15 primo; desátý měsiec prwni den měsiece BiblPad Gn 8,5 (prvý ~Ol); dán [list]…království našich uherského ve dvanáctém a českého v prvniem létě ArchČ 6,46 (1469); dán [list] na Budíně první středu v postě t. 18,32 (1498) — ve slož. číslovkách: jenž [list] psán a dán…leta padesátého prvnieho ArchČ 26,297 (1451); léta po narození syna božího tisícího čtyrstého a třidcátého prvního Půh 5,198 (1489) ║ daj jim [dělníkům] mzdu počna na posledních až do prwnich EvSeit 142a (Mt 20,8: do naiprwnich ~Praž, do naiprwnieyẛich BiblLit) ad primos po ty nejdříve přišlé (sr. najdřěvní); ráno v zvonění prwni arcibiskup…a preláti zberú se v kostele ŘádKorD 193a (primě ~A) in pulsu primae tj. v hodinu „primy“ 2; prwnyeyſſy na zdi [v Miláně Čechové] byli PulkB 132 dříve než ostatní; jižť sem já prwnieho i poslednieho svého klénota pozbyl TkadlA 5b jediného; kázal [Herodes] všecky děti zbiti od prwnieho dne do dvú letú v stáři PasKal B3a (prvého ~MuzA) od jednoho dne první otec (n. rodič) ap. praotec (prarodič) lidského pokolení (tj. Adam): pokuta z hřiechu prwnyeho rodiče zóstavená LyraMat 46b primi parentis, pod. BelA 156a; náš otec prwny, netbav božieho přikázanie, i upadl v hřiech ŠtítVyš 54b; slitovav sě [Bůh] ode lsti prwnyeho otce Adama HymnUKA 34b protoplasti patris; prothoplastus prwni člověk SlovKlem 76a; v. též otec 2 prvnie matka pramáti lidského pokolení (tj. Eva): ot prva světa počátka Adam, Eva, prwnye matka, dodnes lidé kam sú sě děli Spor 81b první hřiech (n. pád) prvotní (dědičný) hřích: jeho smrtedlný hřiech nebo svého prwnieho hřiecha potok GlosSed 259a capitali; ti i jiní hřiechové z prwniho pádu člověčieho rostú ChelčSíť 66b. Sr. pád 4

2. [o něčem vypěstovaném ap.] první; [o tvoru] prvorozený, narozený jako první: [o plodech ap.] vyrostlý, zvl. dozrálý jako první; [o květu] raný: aby obětoval dary, točíš vše, což jest prwnyeho, a ofěru za hřiechy BiblDrážď Hb 5,1; Abel pak z prwnieho příplodka svého stáda obětováše BiblOl Gn 4,4 (v. prvoroźený m. 1) de primogenitis; otejmete prwnye jich [stromů] ovotce BiblOl Lv 19,23 (pupencě ~Pad) praeputia; když byl Abiram, syn jeho prwnij, umřěl t. 3 Rg 16,34 (prvorozenému ~Pad) primitivo, pod. ŠtítAlžb 452b; jako v čas zimní vynikly [dítky] jako kostela svatého prwnije kvietie ŠtítSvátA 32b primas; prwníe ovoce toho fíku znamená…prwníe ovoce nedospělé VýklŠal 49a (sr. Ct 2,13); prwnye róže HymnUKA 95b primula; precoquas…najpřězrálých fíkuov vel nayprwnieyſſich zralých fíkuov VýklKruml 199a (Mi 7,1: přězrálých BiblOl, uzrálých ~Praž); alfita jest prwnij zrno zralé v klasu neb pražma VodňLact B2a; že jest již o tu věc…s její [žalované] první dcerú…orteloval NaučBrn 60 ║ jeho dní leknú sě poslední a prwnye napadne hróza BiblOl Job 18,20 primos nejstarší generaci (?) prvnie úrody (užitky, obilé, ovoce ap.) bibl. (čeho) obětní prvotiny, zvl. první plodiny z něčeho („prvotiny“ 1): prwnye úrody všěch věcí prvorozených a všeliké obětné věci…kněžské budú BiblDrážď Ez 44,30 (prvé ~Lit, prvotiny ~Pad); desátky tvé a prwnyeho obilé nezapozdíš obětovati BiblOl Ex 22,29 (prvotin ~Pad); Prwnye úrody jedno jich ofěrovati budete t. Lv 2,12 (prvotiny ~Pad); plece pravé z obětí…dostane sě za prwnye dary popu t. Lv 7,32 (v prvotiny ~Pad); abychom přinesli prwnye užitky země našie i prwnie ovotcě všelikého dřěva t. Neh 10,35 (v. prvoroźený 2) primogenita…primitiva; primicia prwnie ovotce, pražma SlovKlem 74a (dye erste frucht DiefGlos 459). Sr. obilé 2, počátek 6

3. relig. [o způsobě svátosti oltářní] první, mající pouze jednu podobu udílenou při přijímání jako první, tj. podobu chleba (v. „podobenstvie“ 9): stará cierkev svatá nedržela toho…obyčěje, byť dávala lidem toliko pod prwni zpósobú, a ne pod druhú JakKost 163b, pod. HilPřijA 57 sub una specie; že prwnie zpósoba svátosti oltářnie jest celá svátost a že tolikéž jest přijímati pod jednú zpósobú jako pod dvěma KorMan 12a; ktož by prwni zpuosobu omáčeje v druhé podával lidu KorTrak d2a; krev božie pie se pod prwnie zpósobú jako pod druhú právě HilPřijA 102 sub prima specie. – Sr. obój 1, pod II D 2

4. též superl., ojed. komp. [o čase, ději] první (v budoucnu), nejblíže příští, nejbližší; [o úředním jednání ap.] uskutečněný v nejbližším termínu: na prwni věz suché dni po Narození pána našeho spasitele MajCarA 22 primis; aby k nayprwnieyſſymu sebrání učiněn byl [půhon] AktaKost 4b proximam; ve dcky zemské vložiti…na prvnie nebo na druhé anebo konečně na třetie suché dny ListářRožmb 1,103 (1428); ani koho k roku poslal k prvníma dvěma neděloma Půh 3,339 (1447); do čtrnástého dne k tomu prwnimu súdu Žilin 110b nechsten; najprvnější úterý v postě ArchČ 15,48 (1490 ?); na prvnějšiem sněmu…ve dcky zemské vložiti t. 16,246 (1482); z najprvnější berně…dva tisíce rýn. zl. dáti t. 18,171 (1499); toho, ješto dřéve bylo, zapomanuv, k tomu, ješto jest prwnye, sám sě vztahuje BiblDrážď Ph 3,13 (napřěd aut spřědu aut prwnie VýklKruml, přednie BiblPraž) in priora co je přede mnou. Sr. najprvní 2

5. [o ději, časovém úseku] první, počáteční, jsoucí v počáteční fázi; [o období] raný; bibl. zpodst. komp. pl. n. počátky: na prwnyem pohnání, kdež lepší stáchu pohani…, tam sě král řěčský oboři AlxV 1538, pod. t. 1596; budou poslednější věci člověka toho horší prwnych EvOl 223b (Mt 12,45: počátka ~Víd, nežli najprvé ~Zimn, nežli předci Mat Hom 208) prioribus; když s sě počal postiti a utrpenie prwnye jmieti AlbRájB 18a; aby prwnie léta…v dobrých skutciech a v diele strávily [děti] GuallCtnostK 155 primos; od prwnyeho věku až do konce života ŠtítSvátA 112b; verni primi temporis podletnieho prwnieho času VýklKruml 33a (Dt 16,1: měsiec prvních úrod času májového prvého BiblOl); jakož byla [církev] za dnóv prwnich, kdyžto apoštolé rozstierali sieti své KorMan 57b; primevus prwnij SlovKlem 74a (erste oder eldiste DiefGlos 459) — bibl. (zpodst.): jsú potomnosti člověka onoho horšie prwnyeyſſich EvZimn 13a (L 11,26: prwnych ~Ol, početie ~Seit, počátka ~Víd, než prvé ~Klem, než dřéve BiblDrážď) prioribus, pod. EvBeneš 100a (Mt 12,45) ♦ první počátek koho/čeho prvopočátek: od prwnieho zajisté počátku svého nade všecky věci vidomé vládařem jest učiněn [člověk] Čtver 9b ab…primordio; jest stud prwnij počátek pokání svatého RokPostB 419. – Sr. poslední 8, počátek 4

6. [zvl. o abstraktním] prvotní, základní, tvořící východisko n. předpoklad něčeho dalšího: podlé Krista prwnye bytie jest v srdci ComestC 304a; člověk vedlé rozomu, jenž jest diel prwny člověčí, nesmrtedlný [jest] LyraMat 3b principalior; otec muoj prwnyeyſſi jest příčina porodu mého nežli ty [tj. matka] GestaB 1a; víra jest prwnij ctnost od boha vlitá HusProv A3b; viery najprvé jest potřeba jako nayprwnieyſſeho v bohu založenie HusVýklM 1b (v. najprvý 2); ile prwnye matera SlovOstřS 83 (sr. stržen); pri<m>arius prwny, základní t. 103; Prwnij rozdiel alfabety a prwnij puosobení jest „A“, jenž znamená boha AlchLull 8 výchozí; všeckna těla v svú prwnij materí obracují se brzo t. 24 zárodečnou (?) relig. (superl.): buoh jestiť otec nayprwnyeyſſy LyraMat 147b principalis; držme poslušenstvie otce našeho nayprwnieyſſieho Ježíše Krista HusSvatokup 157b; Kristus, jenž jest nayprwnieiſſie pravda JakVikl 184b prima ♦ první počátek relig. prvopočátek, prapočátek, prapříčina: všeho dobrého…prwnij počátek [o sv. Trojici] OrlojB 4b originale; v němž [Bohu] všecko dobré jako v svém prwniem počátku jest zavřeno t. 44b fontali; v. též počátek 3

7. pozd. též komp. prvotní, (pra)původní, existující zprvu, zvl. v době dávno minulé, (pra)dávný; [o společenství] první; relig. reform. [o církvi ap.] působící na počátku křesťanství; relig. reform. zpodst. pl. m. prvotní křesťané: vešken svět v prwnij tvor obrátiti OtcB 168a antiquum; Methodius ten kněz byl jest v prwnyem sňatku křesťanském dosti…neučený ComestC 12a; navedechu duom hospodinóv na prwnij stav BiblOl 2 Par 24,13 pristinum, pod. BiblPraž E 1,10 (v. obnoviti 1); přistúpili ste…k sňatku prwnych, jížto napsáni jsú v nebesiech BiblOl Hb 12,23 (k cierkvi prwnich svatých ~Praž) primitivorum; v prwnyem křesťanství LyraMat 25b; bydlo prwnie tvé Čtver 24a primum; toto město má v prwnij zpuosobu zase zdělati AlexPovB 248b; ta prwnie cierkev…zahrad mnoho, t. mnoho cierkví vzplodila jest VýklŠal 81a; rozpomenu sě na slib mój prwni BiblPad Lv 26,45 (dřěvnieho ~Ol); priscus prwny SlovOstřS 103; po mej smrti má ta Nová Ves…klášteru příslušeti jako kdy od prvních časů ArchČ 9,373 (1417); dalekoť jsú nynější [mniši] od prwnieyſſich přebývajíce v městech KorMan 25a; k témuž klášteru našemu od jeho prvního založení spravedlivě příslušné [vsi] Půh 6,172 (1481); mají [Čechové] na sepsánie prvnych českých a na kroniky své pilně patřiti SebrKron 7b (zpodst.) české minulosti, pod. BiblLit Eccl 1,11 (dřěvních ~Ol) priorum; v. též netvárný 2 — relig. (reform.): to životné naučenie…svému blízká kořenu prwnie přijala jest cierkev Budyš 7a primitiva; studnice zahradnie jest prwníe cierkev svatá apoštolská VýklŠal 85a; což jsem tuto pověděl pochvaly o prwnie cierkvi Kristově ChelčSíť 21a; pohleď na prwnieyſſie křesťany a na nynějšie křesťany RokLukA 440a relig. (reform. zpodst.): hned když na světě s prwnimi bydlil [Kristus], velikú péči o ně měl AktaBratr 1,148b, pod. t. 1,152b

8. [o zvyku, ději n. místu jeho uplatnění ap.] starodávný, starobylý, trvající od počátku dosud: když podlé prwniho obyčeje chtěl chválu boží plniti OtcE 51a (dřěvnieho ~B), pod. komp. HusBludM 211a (sr. C 3,9) pristinam; aby tu [v Hebronu královna] porodila jako v prwnyem městě královstvie ComestC 154a primitivo; aby ten prwnyeyſſy kostel [tj. biskupství]…k pražskému kostelu byl přijednán PulkB 73; chci sě navrátiti k prwṅi řeči [tj. k evangeliu] Budyš 80b; tam na Rýně byl korunován [Václav IV.] prwnij korunú železnú, jakož jest obyčej LetKřižA 18; těch [lesů]… požívati podle starodávnieho prvnieho užívánie ArchČ 9,477 (1488)

9. též komp. dřívější, předešlý, předchozí; „je(st) první koho, než kdo/co“ je dříve než kdo/co; [v protikladu k následně změněnému] původní; jur. původní, zvl. původně platný: porušiv [Alexander] všě prwnye slova, i zamysli práva nová AlxV 1932; jenž [Ježíš] jest přěde mnú učiněn, neb jest prwny mne BiblDrážď J 1,30 (prwnieyſſi ~Praž) prior; zameškav sě prwnich pokáti i viece přičině ku prwnim hřiechóm OtcB 60a; rozpomínajte sě na prwnye dni, v nichžto…boj mučedlničstva trpěli ste BiblOl Hb 10,32 pristinos; Cedmonei předchodiece nebo starý smutek nebo prwnyeyſſy VýklHebrL 192a; bóh jest mój prwni otec než ty HusVýklB 63b; škody prwnieiẛie zisky potomními nahrazují HusPostH 122b; prwnie milosrdenstvie přemohla si posledním BiblPad Ru 3,10 (dřěvnie ~Ol); psalť sem, švagře, v prvním listu ArchČ 5,273 (1449); když porodí [žena] děťátko, že zapomene prwniho smutku ChelčPost 127a (sr. J 16,21); papež prvnější i tento nynější ArchČ 20,554 (1468); kteréhož [listu] jest datum několiko dnuov první nežli těch [pozdějších] t. 16,23 (1496); kteréž [zápisy má] od prvních králuov českých na svrchupsané vsi t. 18,77 (1498) ║ bral sem se z Ejipta…zase k Jeruzalému prwnij cestú CestKabK 36a stejnou jako prve; jenž [list] jest dán a psán v neděli prwny před Počatí panny Marie Žilin 92a (1494) nejblíže předchozí jur.: všecko odhádání první na tomto zboží Půh 2,617 (1420); k těm prvním čtyřidceti kopám [přidejte 60], ať jest toho spolu sto kop gr. Archč 16,2 (1480); aby…plnil…podle prvních panských nálezů Půh 5,422 (1481); kdež by se koli tak nenašlo [držení vinice] vedle sepsánie prvnějšieho ArchČ 10,491 (1497); ji [službu] k prvniemu zápisu…připsati t. 18,185 (1499)

Sr. prvý. – K II/6: K lat. ile sr. hyle (SSL 2,1048)

Zdroj: Staročeský slovník, [seš.] 1–26. Praha: Academia, 1968–2008.

 


první, prvý čísl. (adj.) první; prvotní; předešlý, předcházející
Zdroj: Bělič, J. – Kamiš, A. – Kučera, K., Malý staročeský slovník. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1979.

 


první adj. = prvotní; prvnější, přednější, předešlý, dřívější, předcházející; najprvnie = po prvé
Zdroj: Šimek, F., Slovníček staré češtiny. Praha: Orbis, 1947.

 


logo ÚJČCopyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 16 lety, 2 měsíci a 21 dny; verze dat: 1.1.22
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).