pod | StčS | MSS |

pod prep., též pode

I. s akuzativem
A. určení prostorové

1. [u sloves pohybu ap.] pod co/koho; vyjadřuje jako cíl děje místo n. prostor nacházející se níže než co n. kdo: všecko podvirhl [jsi] pod nohy jeho [člověka] ŽaltWittb 8,8 (v obr.) sub pedibus; aby všel [ty ] pod mú střechu EvSeit 141b (Mt 8,8) sub tectum; voda podeň [kámen] seče BawArn 4012; svú hlavu pod ten práh podklánějí [kajícníci] PulkB 8; ktož chce se mnú seděti, upadne pod mě u velikú propast ŠtítBrigP 82b subtus me; spade pod kuoň TrojA 110b; když již slunce pod znamenie nebeské, jemuž Býk dějí, vešlo bieše TrojS 104b (pod znamením ~A) signum intraverat do znamení; postav jemu baňky na pleci a pod bradu LékSalM 220; pod most teče [strouha] ArchČ 6,32 (1415); mulieribus XXIV in labore pod zelené per VII hal. XIV gr. ÚčtyKarlštP 107(1428); zákon…pod lavici opovrhli RokJanK 155a (v. opovrci 1); podstav pod nósk skleničku AlchAnt 26 pod toho [„provodiče“] dali našeho posla kuoň, a toho posla vzavše kuoň, dali pod našeho posla ArchČ 7,354 (1468) toho posadili na koně (pod. NaučBrn 13) ♦ pod(směrem) dolů, zvl. do hloubky: na zemi ho [ďábla] pod sě udeřivši PasMuzA 321 sub se; hleď také pod se do pekla FlašRadaA 1977; talov miesto, v němž jest, lepce pod se LékRhaz 65; provrť…šidlem pod ty pupénky pod sě v šípek ŠtěpMuz 31

2. [u sloves pohybu ap.] pod co; vyjadřuje jako cíl děje prostor krytý čím n. uvnitř čeho: jakožto slepice sbierá kuřence své pod křídla EvSeit 140a (Mt 23,37) sub alas; oděnie pod sukně na rok vzěchu DalC 72,44 undir dy rok; pod vieko EvOl 327a (L 11,33: v. pod II A 2); neboť sú vešli pod stien mé střěchy BiblOl Gn 19,8 do stínu; daj mé mysli utéci, bože mój, pod záslonu tvú křídlú ModlMil 13a (v obr.); s mocí pohanskú pod kóži viery uvalil se [císař] ChelčSíť 25a

3. [u sloves pohybu] k čemu, pod co; vyjadřuje jako cíl děje blízké okolí něčeho vyššího n. výše umístěného vzhledem k subjektu děje: letie [nepřátelé] pod nohy mé ŽaltWittb 17,39 subtus pedes; pod zed tekú [dobyvatelé] AlxVíd 6; anděli pod nebesa vznášiechu [Magdalénu] PasMuzA 341 in aethera; kteráž [řeka] teče pod hrad na mlýn ArchČ 15,204 (1448); vjeti…do městečka pod Zvíkov t. 304 (1455); pobrali mi koní šest…a jiné věci zlodějsky a pod Mírov přinesli Půh 6,148 (1481)

4. [o ději směřujícím zdola] (až) k čemu, po co; vyjadřuje jako mez děje něco výše umístěného: zprostřěchu [bojovníci] hlas až pod zořě AlxV 546; [oheň šlehající] ot země až: pod oblaky t. 1337; dobyvši jich [kvasnic] pod kraj hrncě HradSat 137b; kupovali [louku] od čihovských lidí až pod cestu ArchČ 16,280 (1485) ║ z jeho [králových] úst slýcháno, kterak sobě kněze váží, jakož to pak kněžie pod uši na něho čijí a vědie HilRožmb 18b vrchovatou měrou

5. [u sloves nezacíleného děje] pod čím; vyjadřuje jako místo děje prostor nacházející se níže než co: opásán bieše pod samé prsi tračcem BiblDrážď Ap 1,13 (u prsí ~Pad) ad mamillas ║ neb sem, sám na oko viděl pana Roznberského v radě pod pana Zdenka Kostku sediecieho daleko ŽídSpráv 21 tj. na místě daleko méně čestném než pan Zdeněk

B. určení časové

[o časovém úseku] po co, do čeho; vyjadřuje časovou mez trvání n. uskutečnění děje: že by kdy který úřad…obdržal…k věčnosti nebo pod léta MajCarE 109b (do času ~A) ad tempus; pakli bychom toho neučinili pod tu chvíli ArchČ 15,292 (1413) ║ dále pod čtení ortele rukojmie prosili, abychme vsadili v ortel NaučBrn 155 (1466) před čtením (?). Sr. po I B 3A

C. určení míry

1. [o počtu jednotek ap.] pod co; vyjadřuje míru vlastnosti vytčením nejnižší hodnoty přesahující míru stanovenou: rána má býti sšita…nití hedbávnú [tj. tenkou] pod mieru uncie LékRhaz 24; což jest pode sto kop až do desieti doluov, to jde na podsudieho ZřízVlad m4b infra centum sexagenas; jedna [štika] menší pod čtyři pídi (-dí ed.) býti neměla Půh 6,240 (1490) ║ nebo ne pod mieru buoh ducha dává BiblDrážď J 3,34 (v mieru EvOl) ad mensuram v dostatečné míře dává

2. jur. [o množství peněz; u výrazů ručení] pod povinností uhradit sumu ve výši čeho; vyjadřuje peněžní hodnotu záruky: vyruč komorníka též pod padesát kop ZřízVlad d3a sub poena quinquaginta sex. gr.; slibuji na postavenie za Koubu…pod šestnádct zlatých uherských ArchČ 8,56 (1471); každého [rukojmího] sem zapsal pod 10 kop gr. t. 120 (1473); jej pod malý základ na rukojmie dal t. 9,548 (1491; v. neujiščenie) ║ p. Milotu pohnal pod deset kop gr. Půh 3,54 (1419) pod pokutou desíti kop (při nedostavení se)

3. [u výrazů ponižování] pod koho/co, na nižší úroveň ve srovnání s kým/čím; vyjadřuje míru děje vytčením bytosti hodnocené výše: maličko pod anjely umenšil [Bůh člověka] MajCarA 5 ab angelis; aby tak pode všecky byli potupeni [kněží], jako zde nad jiné byli vzešli ŠtítBrigP 54a prae aliis; hřiechem jest ponížen [člověk] pod hovado HusPostH 61a; skrze pokoru pod jiné službú se nížíce ChelčLid 96b; ponižujíc ji [svátost] pod hada, pod krta AktaBratr 2,79a

D. určení způsobu

1. [u výrazů příslušnosti ap.] pod koho/co, pod pravomoc koho/čeho; vyjadřuje podřízenost subjektu n. objektu děje vytčením nadřízené osoby ap.: ktož pod korunu Českú slušie ŘádZemA 48b ad coronam; aby pod ni [kněžnu] slušeli ListářRožmb 2,193 (1442); slušeti pod Rokycanu LetKřižA 90 ed.; padúch utekl z toho vězení pode p. Pernštejna Půh 4,9 (1459) pod ochranu; kterémuž [poddanému] jest odpuštění vzato pod mne do Sudkova t. 6,293 (1492); se…pod jiného pána vyhostiti ArchČ 18,141 (1499) ║ aby pod súd neupadli HusVýklB 46b (Ja 5,12 sub iudicio: pod súdem BiblDrážď) abyste nepropadli soudu; pro ty jest moc, ješto bez jha božího jsú a pod milost neslušejí ChelčLid 95b nepodřizují se zákonu lásky

2. jur. [u sloves převádění nemovitosti] pod co, pod pravomoc záležející v čem: poplužie má jemu [šlechtickému sirotkovi] vráceno býti pod úrok ten ArchČ 6,486 (1432); v němž [listu král] zapisuje pod léno rychtu t. 2,198 (1454) jako léno; mlýn dáti, prodati…pod též právo a pod týž plat ListářZbrasl 265 (1483); ves prodává [klášter] pod purgrecht ArchČ 9,504 (1489); pod týž plat a úrok svrchu psaný i pod tu pokutu prodati aneb zastaviti [zahradu] t. 18,194 (1499) ║ smlúvce…pod tu při ztracenie vydaný ArchČ 28,196 (1432) pod trestem ztráty pře v případě neuposlechnutí; obilé vaše a poplatky viničné pod desátky uvede [král] HilRožmb 16b podrobí odvádění desátků

3. podle čeho, ve shodě s čím; vyjadřuje usměrňující faktor děje: aniž mohú [takoví lidé] pod toto býti, aby nebylo rozdílu v těle, ale rovnost bez panování jedni nad druhými ChelčLid 96a; všecko to přičesují pod vieru ChelčPař 170b (v. omlúvati 3)

E. určení příčinnostní

1. v důsledku čeho; vyjadřuje podnět děje: umřě mu [Achabovi]…syn pod zaklínanie Josue ComestC 181a iuxta imprecationem

2. [o ději] na co, k čemu; vyjadřuje účel děje: to pokládám pod opravu najprvé cérkve BelB 126b (v. oprava 9); chot její…ji pod stráž Abrahamovu a Sáry…poručil VýklŠal 4b sub custodia; ať je [zahrady] pustie pod pastvu ListSlovKniezsa 41 (1480) ║ v tom [rozsuzování pře] jinak nečiňte pod zachování naší milosti ArchČ 14,18 (1446) chcete-li si zachovat naši milost; lepšieho [psa] nemám pod krahujec než tento t. 21,303 (1450/51) k lovu s krahujcem

Předložka pod s instr. v uvedených významech se stává předmětem, a to zvl. u sloves následování (např. jíti, podjíti, podniknúti, podstúpiti, vjíti, vlézti pod co ‚stát se stoupencem čeho, podřídit se čemu‘; sr. I A 1 a 2), podmaňování a poddanství (např. podbiti, poddati, podkasati, podmaniti koho/co pod koho/co n. pod moc koho; sr. I A 1 a I D 1), podřizování (např. podsadit, přivázati, uvésti, zavázati, zřiediti koho/co pod koho/co; sr. I A 1 a 3, I D 1), ponižování (např. ponížiti sě pod co; sr. I C 3), příslušnosti (např. slušěti pod co ‚patřit k čemu‘; sr. I D 1) a u příslušných výrazů odvozených. Sr. též GbHistMluvn 4,481n. a hesla příslušných významových okruhů v našem slovníku

II. s instrumentálem
A. určení prostorové

1. [u výrazů různého děje] pod čím/kým; pod nebem, sluncem“ ap. na světě; vyjadřuje jako místo děje prostor nacházející se níže než něco n. někdo: pod jazykem jeho úsilé a bolest ŽaltWittb 10/1,7 (fig.) sub lingua; pod nímžto [jezdcem] kóň tona prý ště AlxV 1814; pod sluncem BiblDrážď Eccl 9,9 (v. neustavičenstvie 1); zažiehali sú vonné věci pod dubem t. Os 4,13 subtus quercum; v prsten pod kamenem drahým byl ten kořěn vdělán ComestC 299b; když most pod nimi [nepřáteli] padl PulkB 163; skryla modly pod velblúdovým hnojem BiblOl Gn 3I,34 (pod sedlo ~Praž) subter stramenta; rovně nemám pod oblaky DivKlem 183a (126; v. onaký); sedíť jako pod ostřiešem PísLobk 430 (v. ostřieš 1); ktož jej [„galgan“] pod jazykem drží LékFrantA 122b; hýbá se [„mázdřice“] pod prsty LékSalM 236; podrazil stolici pod Matúšem NaučBrn 100 (1484) — v jm. pomíst.: panu Janovi Ratajskému z Star. M. Pr. pod lúbiemi TeigeMíst 1,311 (1435) ║ jenž pod křížem s ním [Arnoštem rytíři] jediechu BawArn 2095 tj. pod korouhvemi se znamením kříže; lépe jest seděti v kútě pod přístřěším, nežli s ženú svádlivú kvasiece v domu obecném BiblOl Pr 21,9 (v kútě přístřešie ~Pad) in angulo domatis v koutě přístřeší; v té marštali naší pod cihlú u domku DluhRožmb 215 (1480) cihlové, z cihel (pod. ArchČ 18,368, 1494) ♦ pod pečeťú v. pečet 1 ap.

2. [u sloves stavu, umístění ap. n. u jména] pod čím; [o obklopujícím] v čem; [o pokrývce hlavy] s čím (na hlavě); vyjadřuje jako místo jevu prostor krytý něčím n. uvnitř něčeho: jěd aspidový pode rty jich ŽaltWittb 13,3 (pod rtoma ~Klem) (v obr.) sub labiis; nepostaví nikte světla zažha…pod káďú EvVíd 48a (L 11,33: pod vieko ~Ol); komonstvo pod kropieři AlxV 1262; ukázalo sě v cherubín podobenstvie ruky člověčie pod peřím jich BiblDrážď Ez 10,8 subter pennas; rytieři Pod helmy BawArn 1165; opásal sě jest jím [mečem] pod varkočem BiblOl Jdc 3,16 (pod plášť rytieřský ~Pad); v stánku pod oponným ponebím t. 2 Rg 7,6 (v. opona 3) in tentorio zastřeném oponou; pod zlatem…má skryto olovo LyraMat 46b (v. olovo 1); na tři lokty pod vodú bude bývati BruncBaw 2a; Pod stienem toho, jehož sem žádala, seděla sem VýklŠal 41a; táhnúc [rytíři] pod svými klejnoty FlašRadaA 873 tj. s rytířskými odznaky na helmách; cibuli…pod popelem pečenú LékRhaz 14; Ciesařova Milost seděl…na stolicech povýšených pod českú korunú LetMuz 251b; pod koží ovčí [tj. pikhartů] tajili se vlci hltaví BřezKron 431 (v obr.) ♦ pod zeḿú v zemi, pod povrchem země: poklady zlata pod zemí schovaného OtcB 26b sub terram; kteréžto [poklady] naši rodičové v skrýšiech pod zemí schovali sú AlexPovB 257b subtus terram; s tím se vším, což má nad zemí i pod zemí TovačA 66a, pod. ArchČ 18,25 (1478) ♦ pod rúškú v. rúška; pod zástěrú v. zástěra ap.

3. [u sloves nezacíleného děje a u jména] pod čím, u čeho; vyjadřuje jako místo jevu prostor v blízkosti něčeho výše položeného: sta [Alexander] pod zďú všěch najdřieve AlxM 18; jenž [potok] pod m<ě>stem sě s ňú [řekou] stieče LegPil 1a 19; jiného pod tú horú nenie než jeden ostrov BruncBaw 2b; bieše [břeh] pod těmi jeskyněmi bliz TrojA 234a vicinus illi…aedificio; pod nímž [křížem Maria] je…stála PříbrZamM 183a; v Chlumu našie vsi pod Vildštejnem naším hradem ListářRožmb 1,8 (1418); s rybníkem pode dvorem ArchČ 15,202 (1448); byl jest ratajem pod Pušperkem t. 37,1073 (1463); kteráž [cesta] jest pod příkopú tú t. 16,280 (1485) v pojmenování budovy (podle polohy): správci špitála…Panny Marie pod Vyšehradem ArchČ 29,1 (orig. 1388); s jinými kostelníky…sv. Vojtěcha pod Zderazem t. 26,300 (1466); [dům] pod stupni kamennými, jdúce na hrad Pražský t. 6,575 (1499) tj. pod Zámeckými schody; k klášteru Matky božie pod mostem t. 18,181 (1499) ║ 12 letošních telat ostavených a tré telat pod kravami ArchČ 16,347 (1490) neodstavených sedati pod kým sedat na méně čestném (původně nížším) místě než kdo: ty [mladší panské rody] také již pod rody staršími sedajte a…nad ně se netřete TovačA 33a; má [zemský maršálek] sedati pod hofmistrem zemským ZřízVlad a2a post magistrum; k súdu vydaní [rytíři] pode pány všemi k súdu vydanými sedati mají ArchČ 10,308 (1492)

4. [o pánovi ap.] u koho, v něčí moci; vyjadřuje jako místo děje prostor podléhající komu, zvl. něčí panství: [svědčit nemají] ješto ti ještě krádež aneb lúpež pod sebú mají PrávSasD 364a under on; poh. Zdeňka Švábenského z Konic…, že jsem své zboží pobrané našla pod ním tu v Kanicích Půh 4,446 (1464); že sem pod ním zastal žida [patřícího před soud] t. 5,393 (1482); což pod sebú má, může to obdržeti Žilin 129b ║ kteříž zemřeli pod jeho [otcovou] mocí Žilin 114b inne…gewere u něho pod jeho pravomocí

B. určení časové

1. [se specifikací daného časového úseku] v čem, během čeho; pod jednú nocí“ ap. jedné noci ap.; vyjadřuje časový úsek, ve kterém se něco děje: buď při mně tvá cná osvěta pod mé smrti krutým časem UmučRoud 968; jenžto [břečťan] sě jest pod jednú nocí narodil a pod jednú nocí zahynul BiblOl Jon 4,10 sub una nocte; pod jistým…rokem aby k těm zločinciem donésti [výkupné] kázali MajCarA 37; nadšel s púště pod mladými lety, t. zmládi HymnUKA 78a; tyť [peníze] vám chcem rádi zjednati pod malú chvílí ListářRožmb 4,270 (1450); pod časem příhodným AlbnCtnostA 31b; že by jim pod dobrým večerem jich hospodář v Světlé pravil ArchČ 9,188 (1476) za pěkného večera v letopočtu: Pod léty božího narozenie tisíc tři sta devadesát let a šest let ŽaltPod 134b; dán [list] v Brně pod létem narozenie syna božieho tisícího čtyrstého čtyrydcátého a druhého léta Půh 4,178 (1466); pod letmi syna božieho nahoře osaženými PrávOpav 1,121 (1476) ║ jediná pod panenskými ještě nedospělá lety GlosSed 88b v dívčím věku; k nám přistaviti [„jistce“] pod časem jednoho měsíce ArchČ 37,1130 (1425) do měsíce

2. [o času, chvíli] za co; pod časem“ časem, v (delším) průběhu doby, zvl. po čase; vyjadřuje dobu, do jejíhož uplynutí se určovaný děj uskutečňuje: však jej [hřích] pod časem poznají KatoVít 68b; nádobie, ješto učinil Salomún pod časem ComestC 174a tempore procedente; aby…jich viery čistota a neposkvrněné manželstvie pod časem nebylo zmazáno MajCarA 1 pro tempore; přirozenie pod časem a tajně jedná a puosobí LékSalM 534 temporaliter; pod chvílí člověk našeho kaplanstvie vrátí se domuov ListářRožmb 3,17 (1445), pod. LetKřižA 328; na protivníky pak té pravdy pod časy zjevně a divně božskou mocí…přicházely [škody] BřezKron 334 per temporum successus; některé ty vsi pomalu a pod časem vyplacovati ArchČ 18,102 (1498) ║ to Vaší Velebnosti, budete li žádati, pod chvílemi spíši ŽídSpráv 106 chvílemi, časem

3. [o panovníku, něčí vládě ap.] za koho/čeho, v době koho/čeho; vyjadřuje dobu děje vytčením mocného činitele (popř. původce děje) n. jeho působení: trpěl pod ponským Pilátem LyrDuch 60; že bych dobyl [král] toho zčedie,…ten div bude pod ním stvořen LegPil 2a 18; potom po osminást letech pod Aleksandrem ComestC 44a sub Alexandro; že jest umučen pod Pilátovú mocí AlbRájA 49a; ještě před súdným dnem pod Antikristem a jeho vódcemi VýklŠal 10b; člověk pod jeho [„planétu“] panstvím narozený LékFrantA 140b; Pod Elizeem prorokem železo sekery svrchu na vodě plovalo jest AktaBratr 2,139a; Jan dědinu purkrechtní kúpil jest pod otcem téhož Jetřicha a jemu…člověčenstvie slíbil ArchČ 37,1720 (1465) ║ byli sú v lidu falešní proroci…pod Starým zákonem, též budú pod Novým svědectvím mistři lživí AktaBratr 1,183a v době platnosti Starého zákona…; aby pod mým ouřadem…horšího proti pánu mému a králi neučinili AktaBratr 2,216a za mého úřadování; aniž jest [král] pode vším přeslyšením…, aby se zasmál, vidín byl SilvKron 106b toto auditorio po celou dobu slyšení

C. určení míry

1. [též s udáním počtu] v rozsahu čeho, až do výše n. ve výši čeho: já p. Přibíkovi to zboží…spraviti mám pod tú summú, totiž 17 set zl. Půh 6,341 (1493) — jur.: žeť jsem je [vězně] prve na rukojmě dal…v podobný základ pod deseti kopami ArchČ 7,339 (1468); aby on Petr Suk uručil pod pěti sty kopami t. 452 (1472) za dluh do výše ║ že sú je [voly] dobře pod jistinú dávati musili ArchČ 10,454 (1492) hodně pod kupní cenou; pod svými lety a smysla prázdní lidé PrávSasE 146b under oren iarn neplnoletí pod měrú s mírou, v náležité míře: pod měrú napíjal sě vody HradProk 5b; vše, což činíš, čiň pod měrú,…drž prostředek v každéj věci FlašRadaA 1768

2. po kom/čem; vyjadřuje pojem hodnocený výše než subjekt děje: závist bývá pod milostí, viera jest nad lstivú zlostí BawEzop 3225; bližní jest podlé nás, tělo pod námi AlbRájA 57b infra nos; jenž vládl pod králem najvýše LegKatMenB 253; chléb [je] žemlový, to jest najčistčí, pod ním vlaskový…, potom žitný ŽídSpráv 59

D. určení způsobu

1. „pod tajemstvím“ ap. jak (tajně ap.), též v čem; vyjadřuje kvalitu děje: uměl…utajiti, což mu je kterým rozšafenstvím kto pověděl pod tajemstvím LegKat 2465; co jest byl pod krátkostí zatvořil ComestC 6b sub brevitate; pod tajemstvím jeho k sobě povolav PulkB 38 secrete; že ty věci pod pokrytstvím činí AktaKost 80a pokrytecky; poznavše ty věci pod slušnú krátkostí PrávHorS 167a v náležité stručnosti; činíce jako pod chytrostí, aby…měli příčinu…s nimi do Prahy přijeti BřezKron 449 cautulose obmyslně pod tiem obyčejem živi jsú byli [Poláci přestěhovaní do Čech] jakožto i u Polště PulkB 54 sub ea lege tím způsobem, tak; stala se smlouva…pod takovou způsobou, aby… BřezKron 483 v tom smyslu

2. pod čím, v čem, zvl. ve formě čeho; vyjadřuje nějakou skutečnost jako způsob (formu) uskutečnění děje: pod podobenstvím pravdy křivdú sě oklamá [rozum] ŠtítVyš 25b sub specie; neostražitým i pod duchovní milosti postavú ukazuje sě tělesná [„milost“] ŠtítSvátA 94a; pod podobenstvím anděla vstupujícího od východa Frant 2a; pod velikú hanbú…přěbývá TrojA 49b; když pán položí pod penězi pokutu HusKorCh 105a peněžitou; pod příslovím…položil jsem [autor] zprostnosti své hádky TovHád 131b; pod sladkým nápojem trávie AktaBratr 1,192a (v obr.) ║ takýto hamfešt vzieti pod těmito slovy PulkB 164 sub tenore tohoto znění; šrám pod tělem temným BiblOl Lv 13,21 subobscura tmavý pod zpósobem (zpósobú) čeho v. zpósob(a)

3. skrze co, čím, pomocí čeho; vyjadřuje nějakou skutečnost jako prostředek děje: aby každý z nás pod trojím pohřížením u vodě křest přijal VeronS 116a; znamenáváchu [lidé] rok pod hadovým podobenstvím ComestC 4a sub specie; povězme to pod příkladem MatHom 294; mnoho zlého pod mlčením pominúti TrojA 87a; krále Čechóv…jav pode lstí Budyš 20a; škodlivé žádosti pod práva řeholami sevřieti PrávHorS 109b; jakož…rozkázanie svědčí pod těmi slovy TeigeMíst 1,3 (1425); oni jich [požadavků doktorové] pod znamenitými listy potvrdili KorMan 149b; jsúce pod přísahú zavázáni ArchČ 9,460 (1488) ║ nedrže pod nimi [slovy] ani těla Kristova bytného ChelčBisk 12a nemíně jimi

4. [o dohodě ap.] na základě čeho; vyjadřuje nějaký děj jako předpoklad děje určovaného: všěcky…<s> sobú vylúdi pod umluvením přělstivým AlxV 1980; pod zápisem dal jest jemu…váhu střiebra TobU 135b (Tob 1,17) sub chirographo; chtivost tělesné rozkoši pod strádaním žádanie rodí TrojK 86a; v zbožie mocně sě jest uvázala pod takovými výmluvami ArchČ 15,186 (1436); ať by se pánóm škoda nestala pod jeho námluvú t. 9,222 (1478) ║ protiv knězu sočby nepřijímaj, jedno pod…třmi svědky BiblDrážď 1 T 5,19 sub…tribus testibus jsou-li tři svědci (pod. BiblLit Hb 10,28)

5. [o něčem důvěryhodném] pod čím; [při předstírání] pod zástěrkou (pláštíkem) čeho; vyjadřuje nějakou (předstíranou) skutečnost jako (zdánlivé) potvrzení řádnosti děje: licoměrníci nemilost pod jménem milosti učiechu ComestC 303b sub nomine; Pod přísahú holdováchu [císaři] BawArn 1662; chtiec svú vóli jmieti pod omluvú, ež nevieme, co by bóh chtěl ŠtítSvátA 56b; chytřě pod jménem svatého poslušenstvie lidi mámí HusPostH 8a; po<d> takovúto výmluvú a výměnkú ArchČ 28,38 (1423); k sobě všecky pány…pod bezpečným glejtem svolal [král] BřezKron 527; v. též omluva 4 — v tautol. konstrukci: devocione devovimus pod přísahú sme přisahali MamKapR 153a (A 23,14: Pod přísahú sme sě zaslíbili BiblDrážď) ♦ pod časem v závislosti na čase, v područí pomíjejícnosti: boží syn jest bez počátka, ty s pod časem jeho matka HradMar 59a; jedno [dobro] jest tělesné a pod časem, druhé…věčné ŠtítVyš 38a temporale časné, pod. Aug 87a; o tom tak divném narození v člověčenství pod časem věčného syna božieho ŠtítBes 64

6. podle čeho, ve shodě s čím; vyjadřuje usměrňující faktor děje: jáz bydlím…Pod zákonem Benedichta svatého HradProk 7b; pod léty od božieho narozenie rozdělena bude [tato kronika] PulkB 20 per annos; máme živi býti…pod právy svými AktaKost 11b sub legibus; pod notú napřed psanú KancJist 80; aby pod vahú a pod měrú ceny šly ChelčSíť 165a; váhy pod vyrčením rychtářským musí jíti t. 165a

7. pod kým/čím, pod něčí „ochranou“ (2); vyjadřuje podřízenost subjektu n. objektu děje vytčením nadřazené vrchnosti n. instituce: vévoda český pod moravským králem jest byl PulkB 20 cui regi…suberat; pod královstvím Persidským mnozí sú lidé AlexPovB 251b sub regno; bráníš…těch lidí, ješto pod tebú sedie, berni dáti ListářRožmb 1,232 (1437); páni, kteříž nás pod sebú trpí AktaBratr 1,138b; člověka mého [zběhlého]…pod sebú na Bukovici má Půh 6,128 (1481); aby ti lidé…mohli se pod námi lépe živiti ArchČ 16,240 (1482) ║ že jest mi utek člověk můj Staněk kovář…v jeho [pohnaného] poručenství a pode mnú pusto nechal Půh 6,131 (1481) tj. svou živnost mi neobsadil náhradníkem

8. jur. [u výrazů povinnosti] vyjadřuje důsledek nesplnění děje jako výraz jeho naléhavosti: (A) [o trestu] pod čím; (B) [o újmě] pod trestem čeho; (C) [o části těla, majetku ap. – s elipsou výrazu ztráty] pod trestem ztráty čeho: A: ješto pod zápovědí hlavy stětie má zatajeno býti GuallCtnostK 195 sub poena; kněz má vznieti slovem božím pod pokutú smrti věčné HusPostH 79a; pod kázní nesmie mnohokrát mluviti [děti] RokJanB 55a; pod těmi pokutami…plniti se zapsavše ArchČ 31,113 (1499) — B: přikázal pod oběšením tomu rytieři, aby ji doprovodil ŠtítAlžb 460b; za sebú dva očistníky má mieti pod ztracením přě DubA 6a; zapoviedaji pod kletbú, aby… HusPostH 82a; odtud aby neodcházeli pod vsazením do řetězuov za tři dni HájZříz 42; slibujem…list tento týmiž slovy obnoviti pod ležením svrchupsaným ArchČ 9,248 (1418); jej [rychtáře] zavězie, aby jim 4 kopy dal…, a to pod spálením městečka ListářRožmb 2,321 (1444); pod ztracením hrdla i zbožie ArchČ 5,281 (1459); přikázal pod očí vylúpením, aby… t. 21,432 (1496) ║ pod hrdlem smrti ohnivé, jakož na falešníka slušie ŘádZemA 53a pod trestem smrti upálením C: náhle ottudto ven, soci, upomínaji vy pod milostí HradProk 27b; svolav [markrabě] zemany, pod šíjí učinil toto ustavenie obecné, aby… PulkB 182 sub poena capitis; kdy by přikázal [pán], aby nižádný nepromluvil pod hrdlem neb pod penězi HusVýklB 48a; že jemu jest slíbil list zprávný obnoviti pod pěti sty hř. gr. Půh 3,111 (1436); pod naší přiezní královskú ProkPraxD 172a sub favore; slíbil jest zaň…pod hrdly ArchČ 9,207 (1477) ║ pod zdravím královým nevýdete otsud ComestC 47b per salutem při zdraví králově; ustanovte nás [konšely mistři] pod vašimi dušemi, muožeme li…za pravdu mieti přijímanie těla božieho a krve božie ŽídSpráv 364 rozhodněte při své věčné spáse (pod. NaučBrn 123, 1500); presbyter…pod svým kněžstvím vyznal řka Archč 37,705 (1456) zaručuje se svým…pod(e čsťú a pod) věrú pod ztrátou cti, na svou čest: vztáza jie pod věrú toho, chce li s ním u manželstvě býti DesHrad 412; slibuji pode ctí a pod věrú postaviti se jemu ListářRožmb 1,60,61 (1424), pod. ArchČ 3,271 (1398); zapisuji sě tiemto listem pode ctí a pod věrú a pod najvyšším právem i pod ztracením k nim toho všeho, což jmám ArchČ 9,256 (1433)

E. určení příčinnostní

1. [o ději] pro co, kvůli čemu, v důsledku čeho; vyjadřuje důvod děje: jenž [div] sě stal pod tvú útěchú UmučRoud 102; ktož věří, by sě všecko dálo pod bezděčěnstvím, aby to musilo býti AlbRájA 49b ex fato z nutnosti; přispořenie milosti padá pod zaslúžením LyraMat 129a sub merito; aby učištěn byl všechen hřiech pod vaší prosbú, t. skrze orodovánie HymnUKA 44b; co se zlého děje pod vaším nedbáním ŽídSpráv 116 Pod tú přísahú, jakož jsi mi ji učinil, pověz mi pravdu GestaB 44b per iuramentum na základě té přísahy pod příčinú čeho ap. z důvodu: ješto [kněží] pod příčinú apoštolského snaženstvie a péče o spasenie duše mnohú práci v kázaní…mají ChelčPař 187a; pod tú příčinú ještě se velicí kalichové nalézají KorPosA 92a (pro tu příčinu ~B)

2. jur. [o ději u sloves přikazování] pro co, za účelem čeho, aby bylo zajištěno co; pod zachováním“ čeho ap. aby bylo zachováno co; vyjadřuje důsledek uposlechnutí jako účel příkazu: všem pergmistróm a gverkóm jich dieluov pod obdržením pevně přikazujíce, aby… PrávHorS 132a sub obtentu; abyšte…vsi…ve dcky vložiti…neopúštěli, pod zachováním našie královské milosti ArchČ 9,247 (1417); pod vyvarováním pokut t. 4,422 (1453); pod uvarováním hněvu a pomsty naší DeskyMorBrn 32 (1490)

3. přes co; vyjadřuje okolnost, která je v rozporu s dějem: pod dobrým úmyslem velmi vás hýřiec vizi PasMuzA 291; utne Štemberkovi obě ruce, noze, a želiž pod klejtem PísŠtemb 57 ačkoli měl klejt, pod. Budyš 20a; pod nynějším pokojem…všelikterak ruší [král] počátky zlých věcí KorPosA 99b sub…tempore ačkoli je nyní mír, pod. ListářRožmb 2,98, 1441; Pravda pod pěknú řečí a pod tichú postavú ráda by, by její vešken svět byl TovHád 36b

Předložka pod s instr. v uvedených významech se stává předmětem, a to zvl. u sloves podřizování (např. postaviti, slúžiti, upokořiti (sě) pod kým/čím, jmieti, tlačiti pod sebú; sr. II A 1 a II D 7), ponižování (např. nížiti, ponižovati pod kým/čím; sr. II A 1 a II C 2), zahrnování (např. držěti, obsieci, zahrnúti, držěti pod čím; sr. II A 2 a II D 7) a u příslušných výrazů odvozených. V. též GbHistMluvn 4,481n. a jednotlivá hesla příslušných významových okruhů v našem slovníku. – K II C 1: spojení pod měrú lze chápat také jako akuz. pod mieru

Zdroj: Staročeský slovník, [seš.] 1–26. Praha: Academia, 1968–2008.

 


pod předl. pod; (s akuz.) tvój obchod pod ruku nejde nedaří se, není úspěšný; (s instr.) onoho Heroda, pod nímžto sě náš spasitel narodil za jehož vlády; přikazuji pod kopú (grošů) pod trestem kopy grošů; pod takú úmluvú, že s takovou podmínkou
Zdroj: Bělič, J. – Kamiš, A. – Kučera, K., Malý staročeský slovník. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1979.

 


logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 2 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).