otpierati | StčS | MSS | ŠimekSlov |

otpierati¹, -aju, -á ipf. (pf. otepřieti), 3. sg. též otpíře

1. (komu, proti komu [zvl. protivníkovi], čemu, čeho [útoku, násilí ap.] čím) vzpírat se, stavět se na odpor; [nepříteli, útoku] bránit se: hnuté nebude odpierati [mrtvé tělo], postavené nebude reptati Frant 37a non repugnare; aniž neodění našim máme otpierati nepřátelóm PrávHorS 160b (odpierati se ~M, se opierati ~T) resistere; bezpráví se…braň a odpieraj ArchČ 4,404 (1449); dělají města veliká hrazená…, bašty veliké, valy, aby s nich odpierali RokLukA 401b; nechvátají [církevní hodnostáři] odpierati proti Turkuom KorMan ad 66; příde liť na nás jaká potřeba, ježto bychme měli děly odpierati ArchČ 8,61 (1471); již sem [zástupce purkrabího] pana Litvína uved právem. Povězte mi, kterak toho chcete odpírati, mocí li či li právem? ArchČ 37,1212 (1482). – Srov. otbojovati 1

2. čemu, čeho, na čem [skutku ap.] (komu) bránit něčemu, zabraňovat uskutečnění ničeho; [zlu ap.] čelit, protivit se, vzdorovat; [v cestě, jednání] bránit, překážet v něčem: odpieragij [potvory a duchové] nám na cestě, abychom neviděli a nevokusili pastev nebeských JakZjev 399b; všudy zlostem má lidským otpierano býti PrávHorS 177b (var. a lat. v. opierati sě); my [konšelé] žádným obyčejem…jim na tom [vymáhání dluhu věřitelům] odpírati, odmlúvati ani odboje činiti nemáme ListářPlz 1,409 (1446); jakž kdo mocněji věří anebo mdleji, tak také žádostem těla odpjrá AktaBratr 2,181a; on jí [manželce manžel] jejího kostela jití i zpoviedanie nic neotpira HynRozpr 154a; abyšte neodpierali zlému BiblPraž Mt 5,39 (var. v. odolati 4) non resistere; almužna otpiera hřiechuom BiblPraž Sir 3,33 (protiví sě ~Ol, ~Lit, ~Pad) resistit; ║ odpjra [růžový sirup] tlelostem a jedovatinám Apat 125b resistens je proti hnisání, léčí hnisání

3. (čemu, čeho, proti čemu, k čemu [vyslovenému ap.], by…, aby (ne)…, komu, koho [mluvčího]) odporovat (něčemu n. někomu), vyslovovat nesouhlas (s něčím n. někým); [vůči rozhodnutí, výkladu ap.] ohrazovat se, protestovat proti něčemu, odmítat něco, že by…; [tvrzení] popírat: vizte, abyšte neodpierali, točíš nepohrdali mluvícieho BiblOl Hb 12,25 (~Lit, ~Pad, neotpierali tomu, jenž vám mluví ~Praž) ne recusetis; Viklef…odpyera tomu [výkladu mistrů] řka:…ŠtítSvátA 199a; ten [nedoufající v odpuštění hříchů] odpiera, by byl buoh milosrdný Aug Strahov DG V 3,253b negat; poněvadž dřěvní radě všichni [Trójané] byli povolili, nechtěl [Hektor] mnoho odpierati TrojA 138a refricare; proti svaté obecné křesťanské vieře otpieragicze MajCarB 2b repugnantes; Markrabina Milost odpíře, aby Kuníkovi ve dsky nevešlo od mnišky Půh 1,313 (1409); že sú ho [Ježíše Židé] Samaritánem nazvali, toho neodpierá HusPostH 56b; abych z Uher vyhnán byl, tomu…odpijeram AktaKost 57a; někteří vecechu jemu [zahrnovanému láním], proč by neodpieral BurleyMudrC 186b quare non dedignaris; ktož odpiera stvořiteli svému KorMan 51b (Is 45,9 contradicit: sě protiví Pror, BiblOl, ~Pad, se protiví aneb odmlúva ~Lit, odmlúvá ~Praž); k nimž [artikulům Hus] jest odpieral tak daleko, jakž mu jest bylo dopuštěno LetDěčB 145a; ║ v článcích viery odpijeragij sobě vespolek v smysléch PoggioF 136b ut…discreparent protiřečí si; těm kusóm…Písmem svatým odpieráno má býti před…všemi obcemi ArchČ 3,248 (1424) ty články mají být vyvraceny; pan Šumburk i rukojmie pečetem neodpírají ArchČ 9,455 (1487) nepopírají platnost pečetí

4. komu [namítajícímu] (čím, z čeho) vyvracet námitky (něčím): bychť já chtěl vám tak odpierati z jeho [Viklefova] písma ChelčBisk 60a; otpieral jim [zákoníkům Kristus] dvojím příkladem RokLukA 102a; proti kterýmžto odpustkuom zasadil se mistr Jan Hus…, ktož by k tomu chtěli jíti a odpierati jemu, aby přišli do koleje LetVrat 9

5. jur. (komu, proti komu, čemu, proti čemu, čeho, k čemu, co, na co, že (ne)…, by ne…čím) právně se stavět na odpor, ohrazovat se před úřadem (proti někomu n. něčemu, proti tomu, že…na základě něčeho); [proti obvinění, žalobě] popírat něco; [něčím průkazným] vyvracet něco: že na vysvědčení póhona neotpieral, by tu s ženú neseděl RožmbA 38; an na pirvém póhoně neotpieral, že tu jeho žena nesedí RožmbA 38; otpierage proti tvým položením žalobným pravímť, že…BelA 166b obiciendo; žalobníkovu otázaní druhdy odpijera [obviněný] toho, což by naň žaluobce líčil PrávHorK 41a negat; já [Vok] jsem odmlúval i odpíral přede pány Půh 2,475 (1415); Petřík, bratr jejie [paní Anny] to [vzdání pře] odpira PrávOpav 1,30 (1434); list muoj jest u něho [nepřítomného bratra], čím bych jměl odpírati prociv panu Mikulášovi PrávOsvět 46 (1440); na první kus [tj. připiš Táborských]…pán odpierá ListářRožmb 2,153 (1442); Jitka z Kříčova a poručník její od nie odpieral věnem, že by tu [na „zboží“] měla ArchČ 37,1742 (1455); žádný jemu [žadateli práva] dskami neodpieral ArchČ 37,955 (1455); jí [Kateřině] tomu [prokázanému právu] ižádný na súdě panském neodpieral ArchČ 37,73 (1455); hotov byl [pohnaný] odpierati k těm póhonóm PrávOpav 2,115 (1486). – Srov. otmlúvati 4, otporovati

6. jur. čeho [majetku], ojed. o co (čemu, proti čemu, komu čím, z čeho, že…) uplatňovat vlastní nárok na něco proti danému vlastnictví, zápisu n. držiteli (na základě něčeho): otpyeram dědin svých…proti tomuto zápisu…A pravím, že k těm dědinám i nábytkóm lepšie právo mám nežli kto jiný DubA 20b; Fridrich z Ervěnic odpierá zbožie v Malovařích, že je kúpil sobě ArchČ 1,390 (1384); Jiřík z Kravař připovídá se i odpírá náměstskému zboží o dědictví Půh 3,374 (1448); já…zastávám své zbožie i otpieram, jakož mé právo jest PrávŠvábA 112a verspriche; odpierají [purkmistr a konšelé] puoldruhé kopy gr. platu ročnieho na všem zboží…z dluhu patnásti kop grošuov ArchČ 37,49 (1454); tu žádný jemu [Ondřejovi] dskami neodpieral, kromě Petr z Terešova…dvú kopú grošuov platu odpieral tudiež v Terešově ArchČ 37,955 (1455)

7. čeho, čemu, o čem, že (ne)…, (a)by ne…, s inf. [o obvinění ap.] (komu) popírat něco, že…; [pravdu] zapírat: on [Petr] počě odpieraty toho i přisahati, že jest neznal toho člověka BiblDrážď Mt 26,74 (příti EvOl, se kléti BiblLit, ~Pad, ~Praž) detestari; my sami nikakž tomu [obviňování] odpyraty nemožechom JeronO 91a contradicere; by potvrzoval, čehož nevieš, nebo odpieral SenCtnost 304a an neges; že jest tak stalo se, neodpijrá toho zbor konstanský HusSvátTN 155b; aniž odpieram přívuzným býti BiblPad Ru 3,12 (aniž já odpieram, abych nebyl příbuzný ~Praž, aniž se odpierám přívuzným býti ~Kladr) nec abnuo; odpirage [apoštol Jan] o novém přikázaní ChelčJan 54a; při tom pak úřadu [biskupském]…v práci dobrých skutkóv neodpierame ani vyražujem KorMan 64b neupíráme jur.: když odpyeragv u dvora komorníku, že panie nenie tu RožmbA 36; kterýchž [artikulů Hus] neodpijra, by jich nekázal AktaKost 45a; Mikuláš jemu [žalobci] toho odpieral jest, že by on ty peníze byl vypójčil ArchČ 15,388 (1496)

8. čeho [žádoucího], co, s inf., v čem (komu, čemu) odpírat, odmítat něco (někomu n. něčemu), zvl. odmítat poskytnout něco: ižádnému z nich [stromů země] plodu jich neotpiera ComestC 293b negat; jestliže by konšelé…soli prodávati nechtěli a odpírali CJM 4/1,304 (1409) sin…recusarent; žádnému své milosti aby neodpieral [Kristus] HusSvátB 169a; když mu toho [slyšení Jeronýmovi] odpijerali PoggioF 133b cum…auditio sibi denegaretur; adversabitur odpierati bude VýklKruml 130a (Sir 29,7: vzprotivíť sě [dlužník vrácení půjčky] BiblDrážď, ~Ol, ~Lit, otmlúvá ~Pad) bude se vzpírat; když by jim [pánům poddaní] odpirali v poslušenství ChelčLid 86b; leč by na dědině právo a spravedlivosť odpierána byla NaučBrn 92; žeť sem já nikdy neotpieral tobě neučiniti po pánu, cožť bych učiniti měl ArchČ 4,32 (1451) neodmítal učinit; ║ aby ani jistoty…ujímal [evangelista], ani dokonalitému dielu plnosti otpieral ProlBiblL 165b neubíral; abdicamus odpyeramy MamBřevn 148a (2 C 4,2: var. v. otkládati 1) odmítáme. – Srov. otjímati 3

Srov. otmlúvati

Ad 1: za lat. repugnare stč. též otbojovati. – Ad 5: za lat. obicere stč. též otpor vésti (PrávHorK 44a). – Ad 7–8: srov. zapřieti

Zdroj: Staročeský slovník, [seš.] 1–26. Praha: Academia, 1968–2008.

 


otpierati², -aju, -á ipf. (pf. oteprati); k práti

co [prádlo] prát, praním zbavovat nečistoty: jako ženy své šaty vymínají, když je odpiragj Apat 222b

Zdroj: Staročeský slovník, [seš.] 1–26. Praha: Academia, 1968–2008.

 


otpierati, -aju, -áš ned. (komu, čemu, proti čemu, čeho) odporovat, protivit se; vznášet námitky; odmítat, popírat; (komu, čemu) bránit se; otpierati(komu, čemu) odporovat, stavět se na odpor
Zdroj: Bělič, J. – Kamiš, A. – Kučera, K., Malý staročeský slovník. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1979.

 


otpierati nedok. (čeho) = popírati (co); — otpierati= opírati se
Zdroj: Šimek, F., Slovníček staré češtiny. Praha: Orbis, 1947.

 


logo ÚJČCopyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 16 lety, 4 měsíci a 18 dny; verze dat: 1.1.22
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).