běh | ESSČ | GbSlov | MSS | ŠimekSlov |

běh, -a/-u m.

k běžěti

1. rychlý pohyb, běh, let ap., během“ rychle, spěšně

2. rychlost, hbitost

3. jízda, cesta, zvl. plavba

4. útěk, úprk

5. obrátiti na běh koho obrátit na útěk, zahnat (sr. StčS s. v. „obrátiti“ 4)

6. obrátiti sě na běh, otdati sě na běh ap. dát se na útěk

7. útok, napadení (sr. StčS s. v. „náběh)

8. tok, proudění, proud

9. med. průchod, procházení

10. med. ženský běh menstruace, popř. menstruační krev

11. zool. říje, pohlavní aktivita

12. astr. běh, pohyb po kruhové dráze; běh slunečný“ pohyb slunce, „měsiecový běhfáze měsíce

13. astr. dráha, trasa, běh slunečný“ dráha slunce

14. astr. hvězdářský běh hvězdopravectví, egyptská astrologie

15. doba, chvíle

16. čeho (života, událostí ap.) běh, průběh

17. řád, pořad, sled

18. událost, děj, příběh (sr. StčS s. v. „položenie“ 3)

19. záležitost, věc, případ, „v takovém běhu“ v takovém případě

20. příklad

21. jednání, skutek, čin

22. špatný čin, zločin

23. jaký („rytieřský“, „světský“ ap.) způsob života

24. život, bytí

25. stav, postavení, povolání

26. stav, poměr, běh příměrný“ stav míru, běh nynější“ současný stav, současnost

27. shon, úsilí, námaha

28. způsob, metoda, cesta; během slušným, veršovým, prostým…“ náležitě, veršovaně, prostě…

29. tiem během tak, tím způsobem

30. tiem během proto

31. nižádným během, ižádným během ap. nijak, žádným způsobem (sr. StčS s. v. „nižádný“)

32. svým během, vedlé svého běhu ap. podle svého zvyku, sobě vlastním způsobem

33. obecným během, podlé obecného běhu, přirozeným během ap. přirozeným způsobem, obyčejně, normálně (sr. StčS s. v. „obecný“ I/7)

34. nad běh přirozený, mimo přirozený běh, proti přirozenému běhu, přěs přirozený běh ap. způsobem vymykajícím se normálu, v rozporu s normálem, zvl. nadpřirozeně, nadpřirozeným způsobem (sr. StčS s. v. „nad“ I C)

35. zvyk, obyčej, zvyklost

36. nad lidský běh nad míru obvyklou u lidí, více než je u lidí běžné

37. řád, norma

38. jur. zemský běh závazný řád řízení před zemským soudem, řád práva zemského; zemským během podle řádu zemského práva

39. jur. proces, soudní řízení

40. jur. pře, právní spor

Sr. běhánie, běhoměsiec, běženie, čmýra, běh, nápostiha, obyčěj, poběh, póvod, próchod

Autor: Kateřina Voleková

Zdroj: Elektronický slovník staré češtiny. Praha, oddělení vývoje jazyka Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., 2006–, přístupné online: http://vokabular.ujc.cas.cz (verze dat 1.1.14, citován stav ze dne 29. 5. 2020).

 


běh, -a, -u, masc., Lauf, Flucht; stsl. bêgъ fuga. Člověk učini ruczy bieh Hrad. 10a; rozžehl sem sě velikým biehem t. 6b. Zhynul bych periit fuga ŽWittb. 141, 5; bieh ŽKlem. tamt. Albrecht z Čech byehem vynide DalC. 97; tu některé jechu na byehu t. 34, na byezie tamt. Všichni na bych sě otdali in fugam Mus. 2. Mach. 4, 42, dáti, otdati sě na běh; (Němci) jakž jej (Hynka z Dubé) vzvědiechu, na byeh ſye oddadyechu DalC. 93; Mezek na byeh ſye oddaw Pulk. 39a; na bieh ſie oddadieſſe Otc. 313b; vsed v koráb da sě na bieh Apoll. 132b. — Slunce, měséc i planety vždy sě držie svého byeha AlxV. 2392. Sznamenal sem biehy planetowe Pass. 392. — Podlé byehow vodných decursus ŽWittb. 43; ot biehu ab incursu ŽKlem. 90, 6. — O podávenie týž byeh ODub. 11, postup řízení soudního, Processus. — Čím který hřiech jest viece protiv byehu przyrozenemu, tiem jest věcí Štít. uč. 136a, postup, způsob, ratio; v duchovniem bijehu Štít. ř, 82b; přes přirozený běh z jeho boku tečieše voda a krev Krist. 103b; kterýžkoli (člověk) mlčí, omysle biehy své Kruml. 321a; týmž byehem přítomnost má jest příčina bolesti macechy méj GestKl. 3; múdře se w ſwych byezych měl t. 19; jakož bieh slepých jest, že dělati nemohúce jsú chudí ChelčP. 73b; obecznym biehem mluviece t. 45b; (duše) ptá se na noviny, na rozličné biehy tělesné a světské t. 275a. — Żenſky byeh menstrua Comest. 28a, zenſki byeh ComestC. 27a, přestali byli Saře biehowe ženſſtij muliebria Pražsk. Gen. 18, 11.
Zdroj: Gebauer, J., Slovník staročeský, I–II. Praha: Česká akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění a Česká grafická společnost Unie, 1903 a 1916; Praha: Academia, 1970².

 


běh m. běh, průběh, postup; řád; soudní proces; obecným během obyčejně, zpravidla; vedlé obecného běhu podle pravidelného pořádku, jako obvykle; ženský běh menstruace; útěk: na běh se dáti, otdati
Zdroj: Bělič, J. – Kamiš, A. – Kučera, K., Malý staročeský slovník. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1979.

 


běh m. = útěk; způsob (života), život; příběh; zaměstnání; (ženský) běh = menstruace; obecným během = zpravidla, obyčejně; vedlé obecného běhu = podle pravidelného (obyčejného) řádu
Zdroj: Šimek, F., Slovníček staré češtiny. Praha: Orbis, 1947.

 


logo ÚJČCopyright © 2006–2020, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2020, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2020, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 13 lety, 6 měsíci a 14 dny; verze dat: 1.1.14
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web je podpořen projektem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. LM2015081
„Výzkumná infrastruktura pro diachronní bohemistiku“ (akronym RIDICS) v rámci Projektu velkých infrastruktur pro VaVaI.