Grammatica linguae Boëmicae methodo facili per regulas certas ac universales explicata, in orthographiam, etymologiam, syntaxim et prosodiam divisa: omnibus, tam discentibus ac exteris, quam linguarum magistris ac domesticis, historicis, oratoribus, etc. perquam utilis: specialiter insertae sunt regulae orthographicae accuratissimae R. P. Konstantii de Soc. Jesu

Václav Jandit. Grammatica linguae Boëmicae methodo facili per regulas certas ac universales explicata, in orthographiam, etymologiam, syntaxim et prosodiam divisa: omnibus, tam discentibus ac exteris, quam linguarum magistris ac domesticis, historicis, oratoribus, etc. perquam utilis: specialiter insertae sunt regulae orthographicae accuratissimae R. P. Konstantii de Soc. Jesu. Praha (Praga), 1704. Vydání první.

Listování
Autor

Václav Jandit

Venceslaus; Jandyt

ZkratkaJanditGram1704
Transkribovaný titulGrammatica linguae Boëmicae methodo facili per regulas certas ac universales explicata, in orthographiam, etymologiam, syntaxim et prosodiam divisa: omnibus, tam discentibus ac exteris, quam linguarum magistris ac domesticis, historicis, oratoribus, etc. perquam utilis: specialiter insertae sunt regulae orthographicae accuratissimae R. P. Konstantii de Soc. Jesu
Transliterovaný titulGRAMMATICA| LINGUÆ| BOËMICÆ,| methodo facili,| Per regulas certas ac univerſales ex-|plicata, in Orthographiam, Etymolo-|giam, Syntaxim & Proſodiam| diviſa;| Omnibus, tam Diſcentibus ac Exteris,| quàm Linguarum Magiſtris ac Domeſticis,| Hiſtoricis, Oratoribus, & c.| perquàm utilis| Specialiter inſertæ ſunt Regulæ Orthogra-|phicæ accuratiſſimæ R. P. Konſtantij| de Soc: JESU
Poznámka k tituluu reprodukovaného tisku se nedochoval titulní list, transliterace podle tisku Strahovské knihovny, sign. FK II 112/b
Místo tiskuPraha (Praga)
Tiskař/nakladatelVojtěch Jiří Koniáš (Adalbertus Georgius Konias)
Vročení1704
Vydáníprvní
ExemplářÚstav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., Praha, sign. ze soukromé sbírky
KnihopisK03493
Formát

12°

Rozsah[*]10 A–G12 + [I] příl. (mědirytina) = s. [I–XXII] — 1–168
Poznámka: zobrazený tisk je neúplný, titulní list chybí, kolace doplněna podle exempláře Strahovské knihovny v Praze, sign. FK II 112/b, a Knihopisu (K03493)
Charakteristika

Nakladatelsky úspěšná gramatika Václava/Venceslaa Jandita (v starší literatuře se spekulovalo o jeho členství v jezuitském řádu, resp. byl zaměňován s některými jezuity 17. století; jisté je, že pocházel z Moravy, koncem 17. století studoval na filozofické fakultě v Praze a po nějakou dobu působil jako učitel češtiny Giana Gastona de’ Medici, kterému mluvnici jako mecenáši dedikoval; Pavlíček 2013: 235–245). Po prvním vydání latinsky psané mluvnice následovalo po roce vydání další (JanditGram1705) a poté ještě čtyři až do roku 1753 (srov. JanditGram1732), obsahově obměňovaná.

Základním principem této mluvnice bylo kompilační shrnutí dosavadních tištěných gramatik, které autor dobře znal a na něž hojně odkazoval. Hlavním pramenem (často citovaným doslova) byly texty RosaGram1672 a KonsLima1667.

Nestránkovaná předmluva Ad lectorem deklaruje autorovu širokou kulturní koncepci (motivy slovanského vědomí, konstrukce jazykově české historické kulturní a literární identity). V seznamu vzorových textů, který Jandit převzal z KonsLima1667, byla Kralická bible, jazykový ideál jezuitů 17. století, nahrazena jejich vlastní prací, překladem Nového zákona v bibli Svatováclavské (1677).

Gramatika má čtyři tradiční části (partes):

de orthographia (pravopis): s. 1 (A1r) až 19 (A10r); s VI. kapitolou psanou česky (s. 1619);

de etymologia (tvarosloví): s. 19 (A10r) až 108 (E6v);

de syntaxi (skladba): s. 109 (E7r) až 156 (G6v);

de prosodia (hlásky a časoměrná poezie): s. 156 (G6v) až 165 (G11r).

Pozoruhodnou pasáž představuje krátký seznam autorovi známých tištěných mluvnic češtiny (s. 165 a 166; G11r a G11v). Tímto přehledem stojí Jandit na počátku odborného zájmu o starší české mluvnictví (srov. rozšíření seznamu v CatoPouč1705, s. 114–116).

Zmíněný kompilační princip lze u Jandita ilustrovat jeho zmínkami o interpunkci: vycházejí jak z RosaGram1672, tak z KonsLIma1677 (s. 4 a 19; edice a komentář pasáží: Rinas, Koupil a Tichák 2023: 106n.).

 

Substantiva rozdělil Jandit podle rosovského návodu (a s několika stejnými skloňovacími vzory) do 6 deklinací, slovesa do 4 konjugací podle 1. os. sg. ind. praes. act. (opět rosovská variace na tradiční 3 konjugace starších gramatik).

 

Latinský text je vytištěn antikvou s polokurzivou, české příklady a mimořádný český výklad švabachem.

Jazykylatina, čeština
Primární literatura (digitální fotokopie)
 • Jandit, Václav. Grammatica linguae Boëmicae methodo facili per regulas certas ac universales explicata, in orthographiam, etymologiam, syntaxim et prosodiam divisa; omnibus, tam discentibus ac exteris, quam linguarum magistris ac domesticis, historicis, oratoribus, etc. perquam utilis: specialiter insertae sunt regulae orthographicae accuratissimae R. P. Konstantii de Soc. Jesu. Praga, 1704. eKniha Google (fotokopie tisku Národní knihovny České republiky, Praha, sign. 45 F 32), dostupná z WWW: <viz zde>
 • Jandit, Václav. Grammatica linguae Boëmicae methodo facili per regulas certas ac universales explicata, in orthographiam, etymologiam, syntaxim et prosodiam divisa; omnibus, tam discentibus ac exteris, quam linguarum magistris ac domesticis, historicis, oratoribus, etc. perquam utilis: specialiter insertae sunt regulae orthographicae accuratissimae R. P. Konstantii de Soc. Jesu. Praga, 1704. Fotokopie tisku ze soukromé sbírky, dostupné z WWW: <viz zde>
Sekundární literatura
 • Koupil, Ondřej. Grammatyka Cžeska: mluvnice češtiny v 16. až 19. století (katalog výstavy). Praha: Filip Tomáš — Akropolis, 2015, s. 61 (č. 18/01).
 • Lexikon české literatury: osobnosti, díla, instituce 2/I: H–J; 2/II: K–L. Red. V. Forst. Praha: Academia, 1993, s. 453–454 (heslo Mojmíra Otruby), dostupné z WWW: <viz zde>
 • Pavlíček, Jan F. Gian Gastone de’ Medici a jeho dvůr v Čechách: problém dlouhodobého pobytu v cizině. In Giorgio Cadorini a Jiří Špička (edd.). Humanitas Latina in Bohemis: convegno internazionale = mezinárodní konference: castello di Brandýs nad Labem, Repubblica Ceca, 3 giugno 2006. Kolín: Albis; Treviso: Giorgio Cadorini, 2007, s. 107–116.
 • Pavlíček, Jan F. Pobyt Giana Gastona de’ Medici v Čechách. Disertační práce MU FF Brno, HÚ, 2013, s. 235–245. Soubor ve formátu PDF, dostupný z WWW: <viz zde>
 • Rinas, Karsten, Ondřej Koupil a Viktor Tichák. Česká interpunkce v evropských dějinách: reflexe, nauky, teorie. Praha: Filip Tomáš — Akropolis, 2023.
 • Skýbová, Anna. Gian Gastone Medici, poslední medicejský velkovévoda, a vydání české gramatiky v Praze. In Facta probant homines: sborník příspěvků k životnímu jubileu prof. dr. Zdeňky Hledíkové. Praha: Scriptorium, 1998, s. 431–439.
 • Valášek, Martin. Gramatik Václav Jandit a Gian Gastone. In V. Herold a J. Pánek (edd.). Baroko v Itálii — baroko v Čechách: setkávání osobností, idejí a uměleckých forem. Praha: Filosofia, 2003, s. 469–478.
 • Valášek, Martin. Barokní gramatikové, jejich úzus a postoje k jazyku. Disertační práce UK FF Praha, ÚČJTK, 2005.
 • Voit, Petr. Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století I–II. 2. vyd. Praha: Libri, 2008, s. 483–484 (Koniáš Vojtěch Jiří) — elektronická forma textu přístupná v Encyklopedii knihy v českém středověku a raném novověku z WWW: <viz zde>
Autor popisuOndřej Koupil
Poslední aktualizace20. 11. 2023
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 11 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).