Grammatica linguae Boëmicae methodo facili per regulas certas ac universales explicata, in orthographiam, etymologiam, syntaxim & prosodiam divisa: omnibus, tam discentibus ac linguarum magistris, quam domesticis ac exteris, nec non historicis, oratoribus aliisque perquam utilis: specialiter insertae sunt regulae orthographicae accuratissimae R. P. Konstantii de Soc. Jesu

Václav Jandit. Grammatica linguae Boëmicae methodo facili per regulas certas ac universales explicata, in orthographiam, etymologiam, syntaxim & prosodiam divisa: omnibus, tam discentibus ac linguarum magistris, quam domesticis ac exteris, nec non historicis, oratoribus aliisque perquam utilis: specialiter insertae sunt regulae orthographicae accuratissimae R. P. Konstantii de Soc. Jesu. Praha, 1705. Vydání druhé.

Listování
Autor

Václav Jandit

Venceslaus; Jandyt

ZkratkaJanditGram1705
Transkribovaný titulGrammatica linguae Boëmicae methodo facili per regulas certas ac universales explicata, in orthographiam, etymologiam, syntaxim & prosodiam divisa: omnibus, tam discentibus ac linguarum magistris, quam domesticis ac exteris, nec non historicis, oratoribus aliisque perquam utilis: specialiter insertae sunt regulae orthographicae accuratissimae R. P. Konstantii de Soc. Jesu
Transliterovaný titulGRAMMATICA| LINGUÆ| BOËMICÆ,| methodo facili,| Per regulas certas ac univerſales expli-|cata, in Orthographiam, Etymologi-|am, Syntaxim & Proſodiam| diviſa;| Omnibus, tam Diſcentibus ac Linguarum| Magiſtris, quàm Domeſticis ac Exteris, nec| non Hiſtoricis, Oratoribus aliíſque| perquàm utilis.| Specialiter inſertæ ſunt Regulæ Orthogra-|phicæ accuratiſſimæ R. P. Konſtantij| de Soc: JESU
Poznámka k titulutréma k liteře E v třetím řádku titulu je umístěno dodatečně mezi E a O
Místo tiskuPraha
Tiskař/nakladatelVojtěch Jiří Koniáš (Adalbertus Georgius Konias)
Vročení1705
Vydánídruhé
ExemplářStrahovská knihovna (knihovna Královské kanonie premonstrátů na Strahově), Praha, sign. AC XII 88
KnihopisK03494
Formát

12°

RozsahA–K12 L4 = s. [I–XX] — [1] — 2–186 — [187–228]
Poznámka: paginace vlastního textu překvapivě začíná s. 2, předcházející stranu (závěr předmluvy s básní mladého Antonína Koniáše) tedy nutno považovat za s. [1]
Charakteristika

Druhé vydání Janditovy mluvnice, vydané brzy po prvním (JanditGram1704) a dedikované stejně jako to první Gianovi Gastonovi de’ Medici (Pavlíček 2013), Janditovo jméno se i v tomto vydání objevuje, na rozdíl od vydání dalších (s. [X]).

Stejně jako v prvním vydání předchází vlastnímu textu kromě dedikace (s. VX) také Praefatio ad lectorem (s. XIXVII; odkazy na motivy slovanského vědomí, konstrukce jazykově české historické kulturní a literární identity). Latinská báseň na s. [1], obracející se v oslavném tónu na autora, je podepsána jménem Antonína Koniáše, tiskařova syna a budoucího jezuity.

Gramatika má čtyři tradiční části (partes):

de orthographia (pravopis): s. 227; s VI. kapitolou psanou česky (s. 2327); tady i zmínky o interpunkci (s. 5 a 26; edice a komentář pasáží, srov. Rinas, Koupil a Tichák 2023: 106n.);

de etymologia (tvarosloví): s. 28118;

de syntaxi (skladba): s. 119167;

de prosodia (hlásky a časoměrná poezie): s. 167186; na s. 176186 corollarium o překládání do češtiny.

Za obsahem (s. [187] až [189]) jsou umístěna errata (s. [190]) a potom následuje 12 cvičných rozhovorů, latinsko-česká konverzační příručka nadepsaná Dialogi familiares — Obyčejná vůbec rozmlouvání (s. [191] až [219]), doplněná ještě 9 stranami vybrané frazeologie (s. [220] až [228]). Dialogy a seznam frází byly v předešlém vydání z roku 1704 součástí samostatného dodatku.

 

Substantiva rozdělil Jandit podle rosovského návodu (a s několika stejnými skloňovacími vzory) do 6 deklinací, slovesa do 4 konjugací podle 1. os. sg. ind. praes. act. (opět rosovská variace na tradiční 3 konjugace starších gramatik).

 

Někdy se za součást tohoto vydání považuje i tisk CatoPouč1705, který je ale po výrobní stránce samostatný. Martin Valášek přinesl i důkaz textový: na s. 176 je řeč o samostatném libellu a pasáž o časomíře, která tam začíná na s. 97.

 

Latinský text je vytištěn antikvou s polokurzivou, české příklady švabachem; česká poznámka na s. [191] je vytištěna frakturou.

Jazykylatina, čeština
Primární literatura (digitální fotokopie)
 • Jandit, Václav. Grammatica linguae Boëmicae methodo facili per regulas certas ac universales explicata, in orthographiam, etymologiam, syntaxim & prosodiam divisa; omnibus, tam discentibus ac linguarum magistris, quam domesticis ac exteris, nec non historicis, oratoribus aliisque perquam utilis: specialiter insertae sunt regulae orthographicae accuratissimae R. P. Konstantii de Soc. Jesu. Praga, 1705. eKniha Google (fotokopie tisku Národní knihovny České republiky, Praha, sign. 45 F 31), dostupná z WWW: <viz zde>
 • Jandit, Václav. Grammatica linguae Boëmicae methodo facili per regulas certas ac universales explicata, in orthographiam, etymologiam, syntaxim & prosodiam divisa; omnibus, tam discentibus ac linguarum magistris, quam domesticis ac exteris, nec non historicis, oratoribus aliisque perquam utilis: specialiter insertae sunt regulae orthographicae accuratissimae R. P. Konstantii de Soc. Jesu. Praga, 1705. Fotokopie tisku Ústřední knihovny Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, Brno, sign. S 10.575, dostupné z WWW: <viz zde>
 • Jandit, Václav. Grammatica linguae Boëmicae methodo facili per regulas certas ac universales explicata, in orthographiam, etymologiam, syntaxim & prosodiam divisa; omnibus, tam discentibus ac linguarum magistris, quam domesticis ac exteris, nec non historicis, oratoribus aliisque perquam utilis: specialiter insertae sunt regulae orthographicae accuratissimae R. P. Konstantii de Soc. Jesu. Praga, 1705. Fotokopie tisku Strahovské knihovny, Praha, sign. AC XII 88, dostupné z WWW: <viz zde>
Sekundární literatura
 • Koupil, Ondřej. Grammatyka Cžeska: mluvnice češtiny v 16. až 19. století (katalog výstavy). Praha: Filip Tomáš — Akropolis, 2015, s. 61–62 (č. 18/02).
 • Lexikon české literatury: osobnosti, díla, instituce 2/I: H–J; 2/II: K–L. Red. V. Forst. Praha: Academia, 1993, s. 453–454 (heslo Mojmíra Otruby), dostupné z WWW: <viz zde>
 • Pavlíček, Jan F. Gian Gastone de’ Medici a jeho dvůr v Čechách: problém dlouhodobého pobytu v cizině. In G. Cadorini a J. Špička (edd.). Humanitas Latina in Bohemis: convegno internazionale = mezinárodní konference: castello di Brandýs nad Labem, Repubblica Ceca, 3 giugno 2006. Kolín: Albis; Treviso: Giorgio Cadorini, 2007, s. 107–116.
 • Pavlíček, Jan F. Pobyt Giana Gastona de’ Medici v Čechách. Disertační práce MU FF Brno, HÚ, 2013, s. 235–245. Soubor ve formátu PDF dostupný z WWW: <viz zde>
 • Rinas, Karsten, Ondřej Koupil a Viktor Tichák. Česká interpunkce v evropských dějinách: reflexe, nauky, teorie. Praha: Filip Tomáš — Akropolis, 2023.
 • Skýbová, Anna. Gian Gastone Medici, poslední medicejský velkovévoda, a vydání české gramatiky v Praze. In Facta probant homines: sborník příspěvků k životnímu jubileu prof. dr. Zdeňky Hledíkové. Praha: Scriptorium, 1998, s. 431–439.
 • Valášek, Martin. Gramatik Václav Jandit a Gian Gastone. In V. Herold a J. Pánek (edd.). Baroko v Itálii — baroko v Čechách: setkávání osobností, idejí a uměleckých forem. Praha: Filosofia, 2003, s. 469–478.
 • Valášek, Martin. Barokní gramatikové, jejich úzus a postoje k jazyku. Disertační práce UK FF Praha, ÚČJTK, 2005.
 • Voit, Petr. Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století I–II. 2. vyd. Praha: Libri, 2008, s. 483–484 (Koniáš Vojtěch Jiří) — elektronická forma textu přístupná v Encyklopedii knihy v českém středověku a raném novověku z WWW: <viz zde>
Autor popisuOndřej Koupil
Poslední aktualizace20. 11. 2023
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 4 měsíci a 29 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).