Grammatica linguae Boemicae methodo facili per regulas certas ac universales explicata, in orthographiam, etymologiam, syntaxim et prosodiam divisa: omnibus tam discentibus ac linguarum magistris, quam domesticis ac exteris, nec non historicis, oratoribus aliisque perquam utilis: specialiter insertae sunt regulae orthographicae accuratissimae R. P. Konstantii de Societate Jesu

Václav Jandit. Grammatica linguae Boemicae methodo facili per regulas certas ac universales explicata, in orthographiam, etymologiam, syntaxim et prosodiam divisa: omnibus tam discentibus ac linguarum magistris, quam domesticis ac exteris, nec non historicis, oratoribus aliisque perquam utilis: specialiter insertae sunt regulae orthographicae accuratissimae R. P. Konstantii de Societate Jesu. Praha (Praga), 1732. Vydání čtvrté.

Listování
Autor

Václav Jandit

Venceslaus; Jandyt

ZkratkaJanditGram1732
Transkribovaný titulGrammatica linguae Boemicae methodo facili per regulas certas ac universales explicata, in orthographiam, etymologiam, syntaxim et prosodiam divisa: omnibus tam discentibus ac linguarum magistris, quam domesticis ac exteris, nec non historicis, oratoribus aliisque perquam utilis: specialiter insertae sunt regulae orthographicae accuratissimae R. P. Konstantii de Societate Jesu
Transliterovaný titulGRAMMA-|TICA| LINGVÆ| BŒMICAE,| Methodô facili,| Per Regulas certas ac univerſales| explicata,| In Orthographiam, Etymo-|logiam Syntaxim & Proſodiam| diviſa.| Omnibus tam Diſcentibus, ac Lingva-|rum Magiſtris, quàm Domeſticis, ac Exteris,| nec non Hiſtoricis, Oratoribus, alijsq;| perquàm utilis.| Specialiter inſertae ſunt Regulæ Or-|thographicæ accuratiſſimæ R. P. Kon-|ſtantij de Societate JEsu
Poznámka k titulumísto ligatury „Œ“ jsou přes sebe vytištěny litery O a E (očekávali bychom ovšem jako v třetím vydání z roku 1715)
Místo tiskuPraha (Praga)
Tiskař/nakladatelKašpar Zachariáš Wussin (Vusín; Casparus Zacharias Wussin)
Vročení1732
Vydáníčtvrté
ExemplářÚstav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., Praha, sign. T III 3133
KnihopisK03496
Formát

RozsahA–N8 = s. [I–II] — [1–3] — 4–10 — [11] — 12–206
Poznámka: ve složce A je l. A3 označen jako „A2“, A4 jako „A3“ a A5 jako „A4“; k posunu došlo vynecháním listu s frontispisem (s. [II]) při číslování
Poznámka k tiskuna titulní straně je vydání označeno jako třetí, rozšířené; posun číslování byl pak přenesen i do vydání pátého a šestého
Charakteristika

Čtvrté vydání úspěšné gramatiky první poloviny 18. století, poprvé vydané roku 1704 (JanditGram1704). Latinsky psaná kompilační mluvnice má v tomto čtvrtém vydání opět, jako už ve vydání třetím (JanditGram1715), ekvivalenty v němčině.

Na úvod je zařazena podobně jako v předcházejících vydáních Praefatio ad lectorem (s. [3] až 10). Na s. 10 tu najdeme seznam mluvnic češtiny a dalších textů předkládaných jako vzory (je v něm Konstanc, Nudožerský i Komenský).

Gramatika má opět čtyři tradiční části (partes):

de orthographia (pravopis): s. [11] až 32; s VI. kapitolou psanou česky (s. 2932);

de etymologia (tvarosloví): s. 33112,

de syntaxi (skladba): s. 112151,

de prosodia (hlásky a časoměrná poezie): s. 151164; na s. 157164 corollarium o překládání do češtiny.

Následuje vzorová konverzační pasáž Dialogi familiares (‚přátelské rozhovory‘, 12 dialogů na s. 164193) a kompendium vhodných frází (s. 194206). Na s. 206 umístil nakladatel Wussin (Vusín) německy psané upozornění na trojjazyčný třídílný slovník (čeština, němčina a latina), který také vydal a jehož byl autorem (K16692 a K16693).

 

Substantiva jsou opět dělena podle rosovského návodu (a s několika stejnými skloňovacími vzory) do 6 deklinací (vzory jsou proti JanditGram1704 nepatrně obměněny), slovesa do 4 konjugací podle 1. os. sg. ind. praes. act. (opět rosovská variace na tradiční 3 konjugace starších gramatik).

 

Latinský text je vytištěn antikvou s polokurzivou, české příklady švabachem, německé ekvivalenty jsou sázeny frakturou.

Jazykylatina, čeština, němčina
Primární literatura (digitální fotokopie)
 • Jandit, Václav. Grammatica lingvae Boemicae, methodo facili per regulas certas ac universales explicata, in orthographiam, etymologiam, syntaxim et prosodiam divisa: omnibus tam discentibus ac lingvarum magistris, quam domesticis ac exteris, nec non historicis, oratoribus alijsque perquam utilis: specialiter insertae sunt regulae orthographicae accuratissimae R. P. Konstantii de Societate Jesu. Praga, 1732. eKniha Google (fotokopie tisku Národní knihovny České republiky, Praha, sign. K5390), dostupná z WWW: <viz zde>
 • Jandit, Václav. Grammatica lingvae Boemicae, methodo facili per regulas certas ac universales explicata, in orthographiam, etymologiam, syntaxim et prosodiam divisa: omnibus tam discentibus ac lingvarum magistris, quam domesticis ac exteris, nec non historicis, oratoribus alijsque perquam utilis: specialiter insertae sunt regulae orthographicae accuratissimae R. P. Konstantii de Societate Jesu. Praga, 1732. eKniha Google (fotokopie tisku Národní knihovny České republiky, Praha, sign. 45 D 20), dostupná z WWW: <viz zde>
 • Jandit, Václav. Grammatica lingvae Boemicae, methodo facili per regulas certas ac universales explicata, in orthographiam, etymologiam, syntaxim et prosodiam divisa: omnibus tam discentibus ac lingvarum magistris, quam domesticis ac exteris, nec non historicis, oratoribus alijsque perquam utilis: specialiter insertae sunt regulae orthographicae accuratissimae R. P. Konstantii de Societate Jesu. Praga, 1732. Fotokopie tisku knihovny Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., Praha, sign. T III 3133, dostupné z WWW: <viz zde>
Sekundární literatura
 • Koupil, Ondřej. Grammatyka Cžeska: mluvnice češtiny v 16. až 19. století (katalog výstavy). Praha: Filip Tomáš — Akropolis, 2015, s. 66 (č. 18/06).
 • Lexikon české literatury: osobnosti, díla, instituce 2/I: H–J; 2/II: K–L. Red. V. Forst. Praha: Academia, 1993, s. 453–454 (heslo Mojmíra Otruby), dostupné z WWW: <viz zde>
 • Pavlíček, Jan F. Gian Gastone de’ Medici a jeho dvůr v Čechách: problém dlouhodobého pobytu v cizině. In G. Cadorini a J. Špička (edd.). Humanitas Latina in Bohemis: convegno internazionale = mezinárodní konference: castello di Brandýs nad Labem, Repubblica Ceca, 3 giugno 2006. Kolín: Albis; Treviso: Giorgio Cadorini, 2007, s. 107–116.
 • Pavlíček, Jan F. Pobyt Giana Gastona de’ Medici v Čechách. Disertační práce MU FF Brno, HÚ, 2013, s. 235–245. Soubor ve formátu PDF dostupný z WWW: <viz zde>
 • Skýbová, Anna. Gian Gastone Medici, poslední medicejský velkovévoda, a vydání české gramatiky v Praze. In Facta probant homines: sborník příspěvků k životnímu jubileu prof. dr. Zdeňky Hledíkové. Praha: Scriptorium, 1998, s. 431–439.
 • Valášek, Martin. Gramatik Václav Jandit a Gian Gastone. In V. Herold a J. Pánek (edd.). Baroko v Itálii — baroko v Čechách: setkávání osobností, idejí a uměleckých forem. Praha: Filosofia, 2003, s. 469–478.
 • Valášek, Martin. Barokní gramatikové, jejich úzus a postoje k jazyku. Disertační práce UK FF Praha, ÚČJTK, 2005.
 • Voit, Petr. Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století I–II. 2. vyd. Praha: Libri, 2008, s. 1028–1029 (Wussin Daniel) — elektronická forma textu přístupná v Encyklopedii knihy v českém středověku a raném novověku z WWW: <viz zde>
Autor popisuOndřej Koupil
Poslední aktualizace27. 9. 2021
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 6 měsíci a 6 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).