Gebauer, Jan: Historická mluvnice jazyka českého, Díl III, Tvarosloví, II. Časování

Gebauer, Jan. Historická mluvnice jazyka českého, Díl III, Tvarosloví, II. Časování. Praha, 1958.
<<<<<432433434435436437438439440>>>>>
Skrýt ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

[436]číslo strany tiskujsem nesiech, jsi nesieše, jest nesieše, bieše nesieše, t. j. místo part. -lъ je tvar impf.: sg. 1. rzeklt ſem biech ŠtítBud. 16 (biech bezpochyby impf. jako v násl.), původce měl výraz sem biech za = (j)sem byl; sg. 2. nenie nepilné, jímž s’ nás tuto napomenul, ale geſſtos bieſſe tam řekl dřieve, že atd. ŠtítBud. 173 (-s v geſſtos připsáno, ale písmem stejným, jako je v ostatním textě, tedy ve stol. XV) t. j. ješto s’ bieše řekl, ješto jsi bieše řekl, původce (korrektor) měl výraz jsi-bieše za = jsi byl; sg. 3. byeſſe Ježíš chtyeſſe diábla vypuditi erat ejiciens EvVíd. Luk. 11, 4, původce měl výraz bieše-chtieše za = bieše-chtěl; taktéž v EvSeitst. tamt.: bieſſe J(ežíš) chtyeſſevyhnati běsa; podobně v Comest. 240ᵃ: tu kdež bieſſe Jan krztieſſe prvé, t. j. bieše-křtieše m. bieše křtil, a v DalJeš. 41: když byl kněz Oldřich lovieše t. j. byl (jest) lovieše m. byl lovil;

jsi nese, jest nese, t. j. místo part. -lъ je tvar aoristu: sg. 2. poslas ducha tvého misisti Hlah. Judit 16, 17 t. j. poslas (není-li to omyl pisecký) = posla-jsi m. poslal-jsi; sg. 3. rzkaw (sic) to zawola geſt, EvTřeb. Mat 13, 8 (geſt připsáno později) t. j. místo zavolal-jest mohlo býti (podle domnění pozdějšího opravovatele) zavola-jest; du. (plur.) 3. biechu ſe k nám przitowarziſſla (sic) dva bratřie Mand. 87ᵃ, když dva měsiece biechu minuſſta Troj. 157ᵃ t.j. běchu n. biechu se přitovařišta, minušta m. se přitovařišila, minula.

Podobné výrazy stslov. a strusk. v. v § 28.

b) Jiné pak jsou kondicionály s tvarem finitním místo participia -lъ: abych nesu atp. místo abych nesl atd. Jsou to veskrze anakoluthy, vzniklé neumělým překládáním nebo neopatrnou stilisací, toto zejména, když žádané participium bylo daleko od pomocného by-. Příklady mi známé jsou: Němci chtie doždaci toho, by na mo(s)cě Prazě, jehož bóh snad nechá, nebude vidyety Čecha t. j. by nebude viděti AlxB. 6, 26 sl.; aby to hlúpé pohanstvo, vida tvú moc i tvé divy, nechaje všie svéj protivy, odolá bludnému kmenu t. j. aby odolá Kat. v. 2863 sl.; leč by mistr o to před staršími konec a místo míti bude t. j. by bude Patera-Tadra Buch der Prager Malerzeche 90; aby jej (strážce poutníka) wedl a potřebu jemu dadieſſe t. j. aby dadieše Otc. 144ᵇ; ten (súd) slově duchovní, na kterém by arcibiskup pražský ſedal gest t. j. by sedal jest m. by sedal VšehK. 14ᵃ; abi onoho jmě bud poſuuacheno t. j. aby buď postvaceno ut sit sanctificatum HomOp. 152ᵃ; aby zpravil v tvých sloviech i pomſti u iustificeris et vincas t. j. aby pomsti ŽWittb. 50, 6 (možná však, že tu při pomſti vynechána koncová litera, jako častěji v tomto rkp.); acz bi ten, jenž nenávidieše mne, na mě mluwil by si locutus fuisset t. j. by mluvil by t. 54, 15 (ale opět možná, že je by m. byl jen nedopsáním); aby on, jenž tím žádá zasloňením obráňen býti, všech by nepřátel mocnější t. j. aby by m. aby byl Kar. 86; (lev) orlovi kázal, aby pojma ptactvo všaké By u jeho dvoru také NRada 8 sl.

X
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 9 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).