Gebauer, Jan: Historická mluvnice jazyka českého, Díl III, Tvarosloví, II. Časování

Gebauer, Jan. Historická mluvnice jazyka českého, Díl III, Tvarosloví, II. Časování. Praha, 1958.
<<<<<426427428429430431432433434>>>>>
Skrýt ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

[430]číslo strany tiskusnad jen nedopatřením ve větách složitých: (bóh) chce, aby, jakož chcem. aby on nám odpustil, takéž my svým bližním odpuſſtyely Štít. uč. 34ᵇ; bóh dal velikú moc zlému duchu nás pokúšěti, aby (t. my) pokušení odolali a odolajíc korunováni byli ML. 59ᵃ.

Plur. 2. byste, -šte nesli, byste, -šte byli nesli atd. Na př. abiſte (doklad kusý) HomOp. 151ᵃ; byſſte sě bohu wzdali ApŠ. 137; abiſte zwieſtowali ŽKlem. 47, 14; abiſte wyprawy(li) ŽWittb. tamt.; byſte mě byli gyeli, byl bych vás prosil, abyſte mne nezabygieli Pass. 406, abyſte chodili t. 411. abyſte chowali t. 417, abyſſte mne nezieleli t., abyſſte se ptali Ben. 4. Reg. 1, 3, abyſſte milowali t. Jos. 22, 5 a j., kdy byſſte mohli Alxp. 104, nemohli by ſſte tamt., abyſſte radili Háj. 392ᵃ a j., abyſſte viděli Br. Isa. 42, 18, abyſſte nepřisahali t. NZák. 14ᵃ a j., byſſte Nudož. 56ᵃ, byſſte byli Drach. 84, abyſſte dali KolEE. 306ᵇ (1661), ſſli byſſte Dolež. 86 (uvedeno jako zastaralé vedle ſſli byſte). - Z dokladů sem hledících vysvítá, že znění -šte bylo v XVI a XVII stol. pravidlem a že bylo známo také v dobách nejstarších. Pro znění -ste nemám z doby stčeské dokladu bezpečného. Na př. v Pass. psané byſte, abyſte může býti = -ste, ale může také znamenati znění -šte, jak vysvítá z dokladů yeſto 459 a j., apoſtol 458, claſter 411 atd., kde psané ſt taktéž znamená št; a totéž platí o abiſte v ŽKlem., ŽWittb. atd. Ale přes to myslím, že se vedle znění dosvědčeného -šte drželo také znění původní -ste, jako je v du. 2. 3. vedle -šta dosvědčeno také znění -sta, v. § 27. A toto znění podporovalo vznik novotvaru by-jste: vybízelo a svádělo k tomu, aby se byste rozkládalo v by- a -ste a aby se -ste bralo za známou variantu tvaru jste. Proto vyskýtá se zde novotvar s pomocným -jsem dříve, než v osobách ostatních; je dosvědčen záhy v stol. XV a ovšem také potom: abi gſte synové světla byli EvOl. 251ᵃ, yakobi gſte spoluvězeli t. 157ᵇ, ráčili by jste ČernZuz., aby jste ráčili t. 50 a j., aby jste prošli ČČMus. 1882, 27 (list Jungm. z r. 1812), kdyby jste poslali t. 30 (též, z r. 1813) a j. Vedle toho jest v usu spis. i ob. byste. Podle výkladu zde předcházejícího není to dochované původní byste, nýbrž obměna z by-jste, která vstoupila na místo býv. byšte. Dosvědčena jest od sklonku stol. XVII: abyſte Rosa 180, t. 183 a j., ſſli byſte Dolež. 86 (položeno proti zastaralému ſſli byſſte). - Flexe zanedbána a tedy jen by, když se 2. os. plur. rozumí ze souvislosti: ač chcte, by živi byli, by mi lékarstva dobyli ApDB.; když střežete se, aby jeho (panenství) nezprznily, aby ješte na tom neměly dosti Štít. uč. 46ᵃ; když jiných dobrých skutkóv nemóžte jmieti, ale to vám skutek buď, aby sě pilně hřiechu střěhli t. 62ᵇ a j.; poslyšte, aby pijlnyeyſſe byli Štít. ř. 132ᵇ; v svobodstvie ste povoláni, jen vizte, by toho neobraczyeli v tělesné žádosti příčinu t. 188ᵃ a j.; postavil sem vy, aby ſſly ut eatis EvVíd. Jan. 15, 16; neroďte súditi, aby nebyli ſuzeny, neroďte hubiti, aby nebyli zahubeny non iudicabimini, non condemnabimini EvSeitst. Luk. 6,37; neroďte

X
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 9 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).