Gebauer, Jan: Historická mluvnice jazyka českého, Díl III, Tvarosloví, II. Časování

Gebauer, Jan. Historická mluvnice jazyka českého, Díl III, Tvarosloví, II. Časování. Praha, 1958.
<<<<<493494495496497498499500501>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

 • tьrêti v. trêti
 • tьrg , trъg- 257, 295
 • tьrlъ v. trъlъ
 • tьrp-, trъp- 257, 243 sl., sr. trъpêti
 • tьrtъ v. trъtъ
 • tьrъ, -tьrъ aor. sil. 43, 52, 195; sr. trêti
 • tьrъ, pl. -še stsl. part. 196; sr. trъvъ
 • u- předpona 75
 • -u konc. 1. sg. 5, po měkké souhl. u, -iu, -i 6 a j ; -u v 3. pl. aor. 30, sr. též -chu, -chą
 • -u dial. m. v 3. pl. 25, 26, 29; – -u m. –ějú v 3. pl. 28
 • -u-dial. m. -á- (dělám) 36
 • -u z v part. -lъ 94 atd., sr. obalování
 • -u v koř. 232 sl.
 • , -ⁱú, m. -uj, -ⁱuj, -ij v impt. 400 sl.; sr. –úž
 • konc. 3. pl. (-ątь) 23, 29; měněno v -au, -ou 24, 25 a j.; po souhl měkké , -iú, 24 a j.; – v 3. pl. aor. 30, 46
 • ubáti sě 76
 • ubroditi, -zen 310
 • ublátiti, -cen 311
 • ubližěti, -žať 347
 • ubýti 78, 129
 • -úc part. absol. 89
 • -úc- v part. -nt 82, 84, 86, psáno i -uoc- 87, kráceno v -uc- 87 sl.; -úc- m. -iec- v dial. 88
 • -úca ad v. z part. 89; sr. -óca
 • -úceji adv. z part. 89 sr. -auceji, -ouceji
 • -úci part. absol 89
 • -úcí adj. z part. 84, 90; sr. -aucí, -oucí
 • ucjac dial. v. utieti
 • uctiti, -íti v. učstiti
 • učenník 103
 • -účěti, -účať 344
 • učiňem (m. -n) 103 sl.
 • učinimъ part. pass. 104
 • učiniti 7, 8, 12, sl. 71, 72 (-ci), 80, 305, 308
 • učiščěvati, impt. 401
 • učiti 29, 70, 110, 307, 309, 344, uče, učec atd. 86 sl.
 • učíti v. učúti
 • učstiti, uctiti, -íti 70, 312
 • učúcí 90
 • učúti, ob. učouti 78
 • udájet, -jám dial. 347
 • uďál part. 391, 392
 • udáti (se) 225, 220, odch. -ati 76; sr udieti (sě)
 • udêjati sę stsl. 226
 • uděju v. udieti
 • udeřiť, udrem slc. 198
 • udieleti, udíl- 336
 • udieti, uděju (sě) 76, 222 sl., 226
 • udolati 325
 • udrem slc v. udeřiť
 • udřieti, udru 190, 198
 • udunúti 245
 • ṷei̯d-, ṷoi̯d- a ṷid- koř. 37, 67, 100, 405
 • ṷel- koř. 31
 • ṷert- koř. 102
 • -ṷes příp. part. -ъs 98
 • úfati (u-pъv-ati) 7, 323 sl., 328, 354, úfu 330
 • uhaniti, -ňu 314
 • uhášěti 337
 • Uhlenbeck C. 46, 50, 437 (a zkratek Uhlenb.)
 • uhřaznúti 247
 • uhodnouti, uhódl 96
 • uchovati, dial. -ci 72
 • ṷid- v. ṷei̯d-
 • -uj-, -ij- při měkk. km. VI. tř. 398 sl.
 • -uj v impt. 36, 38, zdlouženo v -új, -ůj, -uoj, -ój, 400, 401; sr. –ój a -ovaj; – -uj, -ⁱuj, -ij v. , -ⁱú
 • -ůj- m. -uj- v V. tř. 400 sl.
 • -ujaachъ impf. VI. tř. 58 sl., 402
 • ujc dial. v. ujíti
 • ujdauceji adv. dial. 89
 • -ujéch v. -ujiech
 • ujem, -ši part. v. ujieti
 • ujěti 137
 • ujetý 104, 137
 • ujěv, -ši part. v. ujieti a ujěti
 • -ující v. -ujúcí
 • -ujiech, -ujéch domnělé impf. VI. tř. 402
 • ujieti, -íti, ujmouti 179, 180, part. 186, 187; sr: ujmutý
 • ujitej dial. 134
 • ujíti, ujdu 132, dial. ujc 134; – ujíti v. ujieti
 • -ujivše (neuměním) m. -ovavše part. 403
 • ujmouti, ujmu v. ujieti
 • ujmutý 184, 187
 • -uju, -uji v. -úti
 • -ujúci, -ující a -ⁱujúcí, -ijící adj. z part. 91, 403
 • ujzi, pl. ujzěte (z užzi) impt. v. užéci
 • -ujž, ⁱujž, -ijž v impt. VI. tř. v. -úž
 • ujže- z užže- v. užéci
 • ukájěti 338
 • ukázanie, -ání 108, 109
 • ukázati 359
 • ukazovati, -zuo- 399, 401, 403
 • ukláněti sě 13, 332, 338
 • ukľuditi, uklidín 105
 • ukľúzěti, uklízeti 338
 • ukovati ukujii 381 sl.
 • ukrácěti 334, 339
 • ukracěvati, -iji 399
 • ukradnúti, -nym (1. sg.) 6
 • ukrájěti, dial. ukraj! 339
 • ukrásti 75, 78, 95, 125, 127
 • ukrátiti, -cu 9
 • ukřižovati, -žuo- 401, 403
 • ukrocěvati, -iji 400, 401
 • ukrotiti 9, 307
 • ukryti, -ýti 77, 78
 • ukuju v. ukovati
 
logo ÚJČCopyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 16 lety, 4 měsíci a 7 dny; verze dat: 1.1.22
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).