Vočehovský, Jan: Krátkej spis o morové nemoci…

Prostějov: Günther, Jan, 1552. Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. 28 G 26, A1r–G3r. Editor Černá, Alena M. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

fleg[A6r]číslo strany rukopisumaticacizojazyčný text, a v kom melankolí neboli kalokrev se nejvíc nacházi a jiné přemáhajic je k svému přirození potahuje, tomu říkají melankolikuscizojazyčný text. A protož ať krátce zavru, že ačkoli všecky tyto vlhkosti porušiti se mohou a všickni lidé, tak dobře stáří jako mladí, též vobojího pohlaví, toto nakažení počijí, však lidé horkého přirození a mladí nejdřívé a nejvíce. Nebo jakož Marsilius Ficinus vypisuje, krev a kolera nejspíše takové porušení berou a od zlého povětří jsouce nakvašeny, zpuosob jedu na se přijímají a po těch potom jiné vlhkosti podlé jednoho každého komplexí.

O příčinách

Jak by pak takové vnitřní nakažení přicházelo a co by to v lidech tak mocně puosobilo, pověděl sem, že pokažené povětří, ourody zemské, vody, a jiné věci, jichžto [A6v]číslo strany rukopisuuživáme[d]uživáme] vžiwámé. A to sou ty nejbližší příčiny, skrze něž se to puosobí, jichž my se nikoli uvarovati, rovně jako bez nich živi býti, nemuožeme. Že pak těchto let povětří a ty jiné věci k životu pohodlné nakažené sou a nad to ještě větší zkázy při nich budoucně očekává se, o tom všickni předešlí hvězdaři, jenž přede třidcíti léty až do léta páně 66. pranostiky o budúcích věcech vydali, jednostejné svědomí dávaji, ano i samo zkušení to nám dosti zřetedlně ukazuje, kterak tohoto minulého léta na mnohých místech netoliko povětří, ale také i vody se zkazily, zvláště Dyje, řeka znamenitá pod Znojmem, jenž všecka zelena a tak hustá byla, že jí nemnoho lidé mohli potřebovati, a v ní množství čistých podouství i jiných všelijakých ryb zemřelo. Tolikéž o všelijakém ovotci souditi máme, poněvadž řídko které právě zdravé aneb čerstvé se nachází, a žádné lonské ovotce trvati nechtělo. O jiných ourodách zemských,

X
duživáme] vžiwámé
 
logo ÚJČCopyright © 2006–2022, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2022, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2022, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 15 lety, 10 měsíci a 21 dny; verze dat: 1.1.21
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).