Vočehovský, Jan: Krátkej spis o morové nemoci…

Prostějov: Günther, Jan, 1552. Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. 28 G 26, A1r–G3r. Editor Černá, Alena M. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

vel[A2v]číslo strany rukopisumi zhusta, tak, že kde se jest do kterého města, vsi aneb domu dostala a vkořenila, na větším díle jich spořádala a pomořila, však těchto nynějších i také budoucích let ještě více, tíže a hroznějí se očekávati má, a netoliko tato nemoc, ale k tomu jiné boží rány, jako drahota, hlad a meč. Ač tento rok padesátý druhej, jehožto dobrotivé planéty (podlé některejch praktykařů) páni budou, měl by nětco pokojnější, zdravější i také ourodnější býti, kdyby oněch předešlých let ty veliké konjunkcí a zatmění slunce (o kterých níže nětco dotknu) v tom překažky nečinily, na čemž se mnozí novotní hvězdáři mejliti budou. A protož, vida já lidského zdraví tak znamenitú potřebu a nemoha dočekati, aby někdo starší a v těch věcech zběhlejší v to se dáti chtěl, nemohl sem se déle zdržeti a tomu dívati, aby lidé, jsouc od jiných opuštění, měli tak těžce od této nemoci trápeni i mořeni býti. Z té příčiny já, vaše opatrnost [A3r]číslo strany rukopisupáni milí, jakožto z povinnosti své, chtějíc předně vaší opatrnosti a potom této slavné obci v tom posloužiti, tuto práci na sebe sem přijal a o té nemoci kratičkú zprávu i také naučení sepsal, mám za to, že vašem opatrnostem i jiným mnohým ku prospěchu bude, podlé vuole boží. Přitom vašich opatrností prosím, že touto mou upřímou prácí pohrdati nebudete, ale vděčně ode mne příjmouc to zdravě povážíte.

S tim se vaším opatrnostem poroučím.

Actumcizojazyčný text v Znojmě, desatého dne měsíce června, léta páně M. D. LII.

Jan Vočehovský, doktor a lékař vašich opatrností.

[A3v]číslo strany rukopisu

O té morové nemoci, co by byla

S pilností sem znamenal a skrze časté zkušení to poznal, že ačkoli mnohé divné a rozličné těžkosti časů těchto na lidech se ukazují a málo kdy jeden nemocný druhému podobně žaluje aneb stůně, však toliko táž a jednostejná nemoc na větším díle všudy vuobec a vesměs panuje. Nebo někdo stuně na červenou, někdo na ouplavici, jiný se těžce dáví a veliké nechutenství má, jiného opět zimnice horká aneb jiné rozličné a potvorné zimnice trápí, někdo má ukrutné sužení v životě aneb ve hřbetu bolest, srdce mdlobu, klání bokuo, hrdla bolest, prým, bolení noh, nespání, smyslu pozbytí, prašivost ne obýčejnou, svrab nerád hojitedlný. Na jiných opět hlízy, pryskejře, žlazy, vředy jedovaté, neštovice morní, fleky škaredé (a zvláště

X
 
logo ÚJČCopyright © 2006–2022, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2022, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2022, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 15 lety, 10 měsíci a 21 dny; verze dat: 1.1.21
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).