[Bible mlynářčina, Píseň písní]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII A 10, 372r–374r. Editoři Michalcová, Anna, Voleková, Kateřina. Ediční poznámka
<<<10<372r372v373r373v374r>>10>>
Skrýt ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

[372v]číslo strany rukopisu[a]označení sloupcezřiedil jest ve mně lásku. Ct2,5 Otýkajte mě kvietím, osypte mě jablky, neboť pro milost nedužím. Ct2,6 Levice jeho pod mú hlavú a pravice jeho přitúlí mě. Ct2,7 (Hlas Kristuov:) Zaklínám vás, dcery jeruzalémské, skrze srny a jeleny polské, abyšte nebudily ani procítiti kázaly zmileličce mé[13]mé] navíc oproti lat., + meam var., donidž sama chce. Ct2,8 (Hlas cierkve:) Hlas mého milého! Aj toť, ten přijde, skáče po horách a[14]a] navíc oproti lat., + et var. přeskakuje pahorky. Ct2,9 Podoben jest zmilelý mój srně a kolúchovi jeleniemu. Toť, on stojí za stěnú naší, hlédaje skrze okencě, prohlédaje skrze mřieži. Ct2,10 Toť, zmilelý mój mluví mně: „Vstaň, pospěš, přietelnice má, holubičko má, výtečná má, a poď, Ct2,11 neboť již zima přešla, přieval přeběhl i otšel, Ct2,12 kvietíčko sě zjevilo v zemi [našie]text doplněný editorem[15]našie] nostra lat., čas řezby přišel, hlas hrdličí slyšán jest v zemi našie, Ct2,13 fík vydal jest své zárody, vinnice ktvúcé vydaly sú vóni svú. (Hlas Kristóv:) Vstaň, přietelnice má i[16]i] navíc oproti lat. krásná má, a poď! Ct2,14 Holubičko má, v děrách skalných a[17]a] navíc oproti lat., + et var. v dúpatách zedných, ukaž mi tvář svú, ať vzní hlas tvój v uší mú, neboť hlas tvój sladký jest[18]jest] navíc oproti lat., + est var. a tvář tvá výtečná.“ Ct2,15 (Hlas proti kacieřóm:) Zlapajte lišence malé nám, ješto hubie vinnice, neb vinnice naše zakvetla jest. Ct2,16 (Hlas cierkve:) Milý mój mně a já jemu, jenž sě pase prostřed lilium, Ct2,17 donidž sě den výší a dolóv sě chýlí stien. Vrať sě, mój zmilelý, a[19]a] navíc oproti lat. buď podoben k srně a k kolúchovi jeleniemu na horách betelských!

III.[20]III.] II rkp.

Ct3,1 (Hlas cierkve vyvolené z pohan:) V postélce mé přes noc[21]přes noc] per noctes lat., per noctem var. sem hledala, jehož miluje dušě má; hledala sem jeho, a nenalezla sem. Ct3,2 Vstanu a obejdu město, po třiedách a po ulicech [b]označení sloupcehledati budu, jehož miluje dušě má; hledala sem jeho, a nenalezla[22]nenalezla] původně nalezla, ne- připsáno na okraji sem. Ct3,3 Nalezli sú mě hlásní, jižto ostřiehají města. (Cierkev o Kristovi:) „Zdali ste viděli, jehož miluje dušě má?“ Ct3,4 Pak maličko když je přejidech, nalezla sem, jehož miluje dušě má. Lapila sem jeho a nepustím, až i uvedu [jeho]text doplněný editorem[23]jeho] illum lat. v dóm mateře mé a do pokojíka roditedlnice mé. Ct3,5 (Hlas Kristóv:) Zaklínám vás, dcery jeruzalémské, skrze srny i jeleny polské, abyšte nebudily ani procítiti kázaly zmileličce mé[24]mé] navíc oproti lat., donidž by ona chtěla. Ct3,6 (Synagoga o cierkvi:) Která jest tato, ješto vcházie přes púšti jako slúp dymný z vonných věcí, myrry i kadidla i všelikého prachu apatekářóv? Ct3,7 Toť, postélku Šalomúnovu ostúpilo jest[25]ostúpilo jest] ambiunt lat. šedesát hrdin najsilnějších z Izrahele, Ct3,8 všickni držiece meče a k válkám přeumělí, a[26]a] navíc oproti lat. každého meč nahý[27]nahý] navíc oproti lat. u bedrú pro strach noční[28]pro strach noční] propter timores nocturnos lat.. Ct3,9 (Cierkev o Kristu:) Pokojík učinil sobě král Šalomún z dřievie libanského, Ct3,10 v němžto[29]v němžto] eius lat. jest udělal slúpy střiebrné, otpočivadlo zlaté i[30]i] navíc oproti lat. opal svrchu i okolo[31]opal svrchu i okolo] ascensum lat. zlatohlavem a[32]a] navíc oproti lat. prostředek drahotú postřel pro dcery jeruzalémské. Ct3,11 (Hlas cierkve o Kristu:) Vyjděte, dcery sionské, a uzřite krále Šalomúna v koruně, jížto jest jej[33]jej] ge(ſ)t rkp. korunovala matka jeho v den jeho otdávanie a v den utěšenie srdce jeho.

Kapitula IIII.

Ct4,1 (Hlas Kristóv o cierkvi:) Kterak jsi krásná, přietelnice má, kterak jsi krásná i ozdobená[34]i ozdobená] navíc oproti lat., srov. Ct 6,3! Oči tvoji holubičie kromě toho, což se vnitř tají. Vlasy tvé jako stáda kozie, ješto vzešly z hory galaadské. Ct4,2 Zuby tvoje jako stáda střižených ovec[35]ovec] navíc oproti lat., + ovium var., ješto vzešly z umyvadla, všecky majíce po dvém jehnec, a jalová nenie mezi nimi. Ct4,3 Jako věnček červený rtové tvoji

X
13mé] navíc oproti lat., + meam var.
14a] navíc oproti lat., + et var.
15našie] nostra lat.
16i] navíc oproti lat.
17a] navíc oproti lat., + et var.
18jest] navíc oproti lat., + est var.
19a] navíc oproti lat.
20III.] II rkp.
21přes noc] per noctes lat., per noctem var.
22nenalezla] původně nalezla, ne- připsáno na okraji
23jeho] illum lat.
24mé] navíc oproti lat.
25ostúpilo jest] ambiunt lat.
26a] navíc oproti lat.
27nahý] navíc oproti lat.
28pro strach noční] propter timores nocturnos lat.
29v němžto] eius lat.
30i] navíc oproti lat.
31opal svrchu i okolo] ascensum lat.
32a] navíc oproti lat.
33jej] ge(ſ)t rkp.
34i ozdobená] navíc oproti lat., srov. Ct 6,3
35ovec] navíc oproti lat., + ovium var.
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 6 měsíci a 10 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).