[Bible olomoucká, Matoušovo evangelium]

Vědecká knihovna v Olomouci (Olomouc, Česko), sign. M III 1/II, 170r–186v. Editoři Hořejší, Michal, Svobodová, Andrea, Voleková, Kateřina. Ediční poznámka

Vznik edice byl podpořen výzkumným programem Strategie AV21 (Paměť v digitálním věku) a projektem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. LM2015081 Výzkumná infrastruktura pro diachronní bohemistiku (RIDICS, http://vokabular.ujc.cas.cz) v rámci Projektu velkých infrastruktur pro VaVaI.

[Generovaný obsah]

III.

Mt3,1 Tehdy v oněch dnech přijide svatý Jan Křtitel, kážě na púšti židovské Mt3,2 a řka: „Čiňte pokánie, nebo sě vám přiblíži nebeské králevstvie.“ Mt3,3 To jest ten, o němžto praví Izaiáš prorok a řka: To jest[100]To jest] navíc oproti lat. hlas volající na púšti: Připravujte cěsty božie[101]božie] Domini lat. a zpravujte jeho stezky. Mt3,4 A jmějieše svatý[102]svatý] ipse lat. Jan rúcho z srstí velblúdových a pás kožěný u svých bedr, krmě jeho bieše ovotce[103]ovotce] ovoce Kyas, jemužto dějí lokusta[104]ovotce, jemužto dějí lokusta] locustae lat., a med lesní. Mt3,5 Tehdy vychodieše k němu všěcek[105]všěcek] navíc oproti lat., + omnis var. Jeruzalém i vešken zástup[106]zástup] Iudaea lat. i všěcka krajina podlé Jordána Mt3,6 i přijímáchu ot něho křest[107]křest] krzieſt rkp. v Jordáně, zpoviedajíce sě svých hřiechóv. Mt3,7 Tehdy uzřěv mnoho židovských duchovníkóv[108]židovských duchovníkóv] pharisaeorum, et sadducaeorum lat., že jdiechu ku pokřtění [svému]text doplněný editorem[109]svému] suum lat., povědě jim a řka takto[110]a řka takto] navíc oproti lat.: „Národe jěštěří, kto vám ukázal, abyšte utekli hněvu budúcieho božieho[111]božieho] navíc oproti lat.? Mt3,8 A protož čiňte plod dóstojný pokánie Mt3,9 a neroďte řéci sami v sobě: Otcě mámy Abrahama. Zajisté pravi vám to, že jest bóh tak mocen, že móž z tohoto kamenie syny Abrahamovy vzkřiesiti. Mt3,10 Nebo již jest sekyra k kořeni dřěva přiložena. [Protož]text doplněný editorem[112]Protož] ergo lat. každé dřěvo, ješto dobrého ovotcě[113]ovotcě] ovocě Kyas nenese, bude porúbeno a v oheň uvrženo. Mt3,11 Já vás křtím u vodě ku pokání. Ale jenž po mně přijde, silnější mne jest, jehožto já nejsem dóstojen třěví nositi, ten vás křtíti bude v dušě svatém a v ohni. Mt3,12 Jehožto větrník jest v rucě jeho, a zčistí humno své a sbéře pšenici svú v stodolu, ale plevy sežže ohněm, ješto nikdy neuhasne[114]ješto nikdy neuhasne] inextinguibili lat..“

Mt3,13 Tehdy přijide Ježíš z Galilee k Jordánu k svatému[115]svatému] navíc oproti lat. Janu, aby ot něho pokřtěn byl, Mt3,14 ale svatý[116]svatý] navíc oproti lat. Jan bránieše sě jemu toho a řka: „Já mám ot tebe pokřtěn býti, a ty pak jdeš ke mně?“ Mt3,15 Otpověděv[117]Otpověděv] + autem lat. Ježíš vecě[118]vecě] veczie vecie rkp. k němu: „Přepusť to nynie, nebo tak nám slušie naplniti všicku [b]označení sloupcepravdu[119]pravdu] iustitiam lat..“ Tehdy dopusti toho. Mt3,16 A když by Ježíš křtěn, inhed vyjide z vody. Tehdy nebesa sě otevřěly, i uzřě ducha božieho, s nebes[120]s nebes] navíc oproti lat., + de caelo var. sstupujíce jako holúbka, a jdieše na něho, Mt3,17 a[121]a] + ecce lat. hlas s nebes, jenžto povědě[122]povědě] puiedie rkp. a řka[123]jenžto povědě a řka] dicens lat.: „Toť jest mój syn milý, jenž mi sě v něm dobřě[124]dobřě] navíc oproti lat. slíbilo.“

IIII.

Mt4,1 Tehdy Ježíš jest veden duchem na púšť, aby byl pokúšen ot diábla. Mt4,2 A když sě postil čtyřidceti dní a čtyřidceti nocí, potom sě jemu zechtě jiesti[125]sě jemu zechtě jiesti] esuriit lat.. Mt4,3 Tehdy diábel přistúpiv, inhed jeho pokusil[126]diábel … jeho pokusil] tentator lat. a řka: „Jsi li syn boží, řci, ať toto kamenie v chléb sě obrátí.“ Mt4,4 Syn boží otpovědě jemu[127]jemu] navíc oproti lat., + ei var. a řka[128]a řka] navíc oproti lat.: „Psáno jest, že člověk nenie chlebem samým živ[129]živ] žív Kyas, ale slovem všelikým, ješto pochodí z úst božích.“ Mt4,5 Tehdy nese jej diábel do svatého města do Jeruzaléma[130]do Jeruzaléma] navíc oproti lat. i postavi jej na chrámovém vrchu. Mt4,6 I povědě jemu a řka takto[131]a řka takto] navíc oproti lat.: „Jsi li syn boží, pusť sě s této výsosti, neb jest psáno, že svým anjelóm přikázal o tobě, aby[132]aby] et lat., ut var. tě vzěli mezi svoji[133]svoji] navíc oproti lat. rucě, aby ty nikdy[134]nikdy] forte lat., srov. snad BiblLitTřeb svých noh neurazil o kámen.“ Mt4,7 Ježíš jemu otpovědě a řka[135]a řka] navíc oproti lat.: „Psáno[136]Psáno] Rursum scriptum lat. jest: Nebudeš pokúšěti[137]pokúšěti] pokúšeti Kyas, + Dominum lat. boha svého.“ Mt4,8 Tehdy opět diábel nese jej na velikú velmi horu i ukáza jemu všěcka královstvie světa i chválu jich Mt4,9 a řka: „Tato všěchna tobě dám, ač padna budeš mi sě modliti.“ Mt4,10 Tehdy Ježíš jemu otpovědě a řka[138]otpovědě a řka] dicit lat.: „Jdi pryč, protivníče, nebo psáno jest: Hospodinu bohu tvému budeš sě modliti a jemu samému slúžiti.“ Mt4,11 Tehdy diábel jeho osta, a[139]a] + ecce lat. světí[140]světí] navíc oproti lat. anjelé přistúpivše, slúžili jemu.

Mt4,12 A když uslyšě Ježíš, že jest Jan zrazen, jide do Galilee, Mt4,13 a nechav města Nazareth, jide i bydlil v Kapharnaum podlé moře v krajích Zabulon a Neptalim, Mt4,14 aby sě naplnilo slovo[141]slovo] quod dictum est per lat. Izaiášě proroka: Mt4,15 Země Zabulon a země Neptalim, cěsta mořská za Jordánem v Galilei pohanské, Mt4,16 lid, jenž bydléše ve tmě, uzřě světlost veli[172r]číslo strany rukopisu

X
99proroka] prophetas lat., prophetam var.
100To jest] navíc oproti lat.
101božie] Domini lat.
102svatý] ipse lat.
103ovotce] ovoce Kyas
104ovotce, jemužto dějí lokusta] locustae lat.
105všěcek] navíc oproti lat., + omnis var.
106zástup] Iudaea lat.
107křest] krzieſt rkp.
108židovských duchovníkóv] pharisaeorum, et sadducaeorum lat.
109svému] suum lat.
110a řka takto] navíc oproti lat.
111božieho] navíc oproti lat.
112Protož] ergo lat.
113ovotcě] ovocě Kyas
114ješto nikdy neuhasne] inextinguibili lat.
115svatému] navíc oproti lat.
116svatý] navíc oproti lat.
117Otpověděv] + autem lat.
118vecě] veczie vecie rkp.
119pravdu] iustitiam lat.
120s nebes] navíc oproti lat., + de caelo var.
121a] + ecce lat.
122povědě] puiedie rkp.
123jenžto povědě a řka] dicens lat.
124dobřě] navíc oproti lat.
125sě jemu zechtě jiesti] esuriit lat.
126diábel … jeho pokusil] tentator lat.
127jemu] navíc oproti lat., + ei var.
128a řka] navíc oproti lat.
129živ] žív Kyas
130do Jeruzaléma] navíc oproti lat.
131a řka takto] navíc oproti lat.
132aby] et lat., ut var.
133svoji] navíc oproti lat.
134nikdy] forte lat., srov. snad BiblLitTřeb
135a řka] navíc oproti lat.
136Psáno] Rursum scriptum lat.
137pokúšěti] pokúšeti Kyas, + Dominum lat.
138otpovědě a řka] dicit lat.
139a] + ecce lat.
140světí] navíc oproti lat.
141slovo] quod dictum est per lat.
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 6 měsíci a 13 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).