[Bible olomoucká, Matoušovo evangelium]

Vědecká knihovna v Olomouci (Olomouc, Česko), sign. M III 1/II, 170r–186v. Editoři Hořejší, Michal, Svobodová, Andrea, Voleková, Kateřina. Ediční poznámka

Vznik edice byl podpořen výzkumným programem Strategie AV21 (Paměť v digitálním věku) a projektem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. LM2015081 Výzkumná infrastruktura pro diachronní bohemistiku (RIDICS, http://vokabular.ujc.cas.cz) v rámci Projektu velkých infrastruktur pro VaVaI.

[Generovaný obsah]

kacie[178v]číslo strany rukopisu[a]označení sloupceřóv.

Mt16,13 Tehdy přijide Ježíš do kraje Cezaree, Filipova města[387]města] navíc oproti lat.. I otáza svých mlazších a řka k nim[388]k nim] navíc oproti lat.: „Koho pravie lidé[389]lidé] + esse lat. syna člověčieho?“ Mt16,14 Tehdy oni vecěchu: „Jedni Jana Křtitele, ale jiní Heliášě a někteří Jeremiášě neb jednoho z prorokóv.“ Mt16,15 Vecě jim Ježíš: „A vy pak kým mě[390]mě] + esse lat. pravíte?“ Mt16,16 Otpověděv Šimon Petr, vecě: „Tys Kristus, syn boha živého.“ Mt16,17 Tehdy otpověděv Ježíš, vecě jemu: „Blahoslavený jsi, Šimone Baryona (To jest řečeno syrským jazykem syn holubičí, neb jest holúbek sprostný pták. Takež jest svatý Petr múdrým sprostenstvím syna božieho následoval[391]To jest řečeno syrským jazykem syn holubičí, neb jest holúbek sprostný pták. Takež jest svatý Petr múdrým sprostenstvím syna božieho následoval] navíc oproti lat..), nebo tělo a krev nezjěvilo tobě, ale otec mój, jenž jest na nebesiech. Mt16,18 A já pravi tobě, žes ty Petr, a na tu skálu postavím mú cierkev a vrata pekelná nesvítězie proti nie. Mt16,19 A tobě dám klíčě králevstvie nebeského. A což kolivěk sviežeš na zemi, budeť svázáno i na nebi. [A což kolivěk rozviežeš na zemi, budeť rozvázáno i na nebi]text doplněný editorem[392]A což kolivěk rozviežeš na zemi, budeť rozvázáno i na nebi] et quodcumque solveris super terram, erit solutum et in caelis lat..“ Mt16,20 Tehdy přikáza svým mlazším, aby nikomému nepravili, že on jest[393]jest] + Iesus lat., nemá var. Kristus.

Mt16,21 A odtud poče Ježíš ukazovati svým mlazším, že musí jíti do Jeruzaléma a mnoho trpěti ot starost a ot mistróv a ot kniežat popových a zabit býti a třetí den z mrtvých vstáti. Mt16,22 A pojem jej Petr, počě jej tresktati a řka: „Neslušie to na tě[394]Neslušie to na tě] Absit a te lat., milý[395]milý] navíc oproti lat. pane, nestane sě to tobě.“ Mt16,23 Jenž obrátiv sě, vecě Petrovi: „Poď ty po mně, protivníče, pohoršenie jsi mi. Nebo nevonieš to, což jest božie, ale to, což jest lidské.“ Mt16,24 Tehdy Ježíš vecě svým mlazším: „Chce li kto po mně jíti, otpověz sě sám sebe a vezmi svój kříž a poď za mnú. Mt16,25 Neb ktož chce svú duši spasenu učiniti, ztratí ji. Ale ktož ztratí svú duši pro mě, nalezne ji. Mt16,26 A co to pomóž člověku, by veš svět získal, a na své duši když by nedostatky trpěl? Nebo kterú dá člověk proměnu za svú duši? Mt16,27 Nebo syn člověčí má přijíti v chvále otcě svého s svými anjely a tehdy otplatí každému podlé [b]označení sloupcejeho skutkóv. Mt16,28 Zavěrné pravi vám, jsú někteří, ješto tuto stojie, jenž neokusie smrti, až uzřie syna člověčieho, jdúce v svém králevství.“

XVII.[396]XVII.] XVI rkp.

Mt17,1 A po šesti dnech vzě Ježíš Petra a Jakuba a Jana, bratra jeho, i vede jě na horu vysokú súkromě, Mt17,2 i proměni sě před nimi. A zestkvě obličej jeho jako slunce a rúcho jeho učini sě bielo jako snieh. Mt17,3 Tehdy ukázachu sě jim Mojžieš a Heliáš s ním mluviece. Mt17,4 Tehdy otpověděv Petr, vecě Ježíšovi: „Hospodine, dobro jest nám tuto býti. Ač chceš, učiníme tuto tři stany: tobě jeden, Mojžiešovi jeden a Heliášovi jeden.“ Mt17,5 A když ještě on mluvieše, aj, oblak světlý obklíčil jě a[397]a] + ecce lat., nemá var. hlas z oblaka a řka: „Totoť jest syn mój milý, v němžto mi sě dobřě slíbilo, jeho poslúchajte!“ Mt17,6 A uslyšěvše to apoštolové, padechu na svú tvář a báchu sě velmi. Mt17,7 I přistúpi Ježíš i dotče sě jich i vecě jim: „Neroďte sě báti, vstaňte!“ Mt17,8 Pozdvihše pak svoji oči, nikohého neuzřechu, jediné samého Ježíšě. Mt17,9 A když jidechu dolóv s hory, přikáza jim Ježíš a řka: „Nepravte nikomému viděnie tohoto, až syn člověčí z mrtvých vstane.“ Mt17,10 Tehdy jeho otázachu jeho[398]jeho] navíc oproti lat., + eius var. mlazší a řkúce: „Což tehdy mistři pravie, že Heliáš musí [najprvé]text doplněný editorem[399]najprvé] primum lat. přijíti?“ Mt17,11 Tehdy on otpověděv, vecě jim: „Toť jest pravda, že Heliáš má přijíti a navrátiti všecko. Mt17,12 Ale já pravi vám, že jest Heliáš již přišel, a nepoznali jeho, ale učinili nad ním to vše, což chtěli. Takež i syn člověčí má ot nich trpěti.“ Mt17,13 Tehdy urozuměchu mlazší, že o Janu Křtiteli jim řekl.

Mt17,14 A když přijide k zástupóm, přistúpi k němu člověk, klek na kolenú před ním a řka: „Hospodine[400]Hospodine] Hoſpodyn rkp., smiluj sě nad mým synem, neboť jest náměsiečník a zle trpí. Neboť často padá v oheň a často u vodu. Mt17,15 A ofěroval sem jej tvým mlazším, a nemohú[401]nemohú] nemohu Kyas jeho uzdraviti.“ Mt17,16 Otpověděv[402]Otpověděv] + autem lat., nemá var.

X
387města] navíc oproti lat.
388k nim] navíc oproti lat.
389lidé] + esse lat.
390mě] + esse lat.
391To jest řečeno syrským jazykem syn holubičí, neb jest holúbek sprostný pták. Takež jest svatý Petr múdrým sprostenstvím syna božieho následoval] navíc oproti lat.
392A což kolivěk rozviežeš na zemi, budeť rozvázáno i na nebi] et quodcumque solveris super terram, erit solutum et in caelis lat.
393jest] + Iesus lat., nemá var.
394Neslušie to na tě] Absit a te lat.
395milý] navíc oproti lat.
396XVII.] XVI rkp.
397a] + ecce lat., nemá var.
398jeho] navíc oproti lat., + eius var.
399najprvé] primum lat.
400Hospodine] Hoſpodyn rkp.
401nemohú] nemohu Kyas
402Otpověděv] + autem lat., nemá var.
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 6 měsíci a 30 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).