[Chirurgické lékařství]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII H 23, 343 f. Editor Černá, Alena M. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[17v]číslo strany rukopisuRozřež jemu kuoži na té ráně a ohledej pilně, zdať by jemu byla leb proražena nebo vlomena, a budú liť v ní které kosti zdrobené, vybeř je ven. A potom jemu tu ránu leč a hoj mastmi, kteréť k ranám slušejí. Než traňkuov jemu píti nedávej, aby jeho nezmámil, a kdyžť jemu ta rána počne dobře celeti, tehdy mu udělej flastr, vezma aposstolykoncizojazyčný text, i kladiž mu jen na tu ránu, a toť mu jí vyhnojí a vytáhne z nie tu nečistotu ven a zacelíť mu tu ránu velmi lechce a beze vší bolesti.

Komuž jest leb v hlavu vražena

Když jest komu leb velmi v hlavu vražena nebo vlomena, takto jemu spomoci [18r]číslo strany rukopisumáš, jakoť mistr Kalienus radí: Nejprvé vohol jemu hlavu, pak zmažiž mu dobře tu bolest bobkovým olejem a potom vezmi vlaské ořechy, vlaský kmín, jalovec a šalviji i ztluciž to dobře spolu a udělej z[m]z] z s toho flastr, rozpustě to dobrým vínem, i položiž jemu teple na hlavu mezi dvěma plenoma, a to čiň, až se toho úrazu zhojíš.

Žehnánie ran

Tuto pokládá mistr David, ten dospělý lékař v lékařství ranném, a pravě nám takto a řka, ktož chce rány žehnáním a slovy hojiti a umělý a dokonalý lékař býti, ten má věděti a uměti rozličná žehnánie, a zvláště k ranám, neboť [18v]číslo strany rukopisutomu chtie mnozí mistři a lékaři ranní, a praviece takto, že tak mnoho i viece muože býti uléčeno a uzdraveno rozličných ran a bolestí, jakž kolivěk přišlých, slovy dobrými a žehnáním jako kterými mastmi a rozličným kořením. Nebo jest pán buoh všemohúcí dal moc kamení, koření rozličnému a slovom dobrým, nebo jest samým slovem všeckny věci z ničehéhož stvořil, a učiněny jsú. I protož nemá proti tomu nižádný mluviti, ani se tomu protiviti, nebo všeliká potřeba své právo má.

Ktož chce rány žehnáním hojiti, ten učiň takto: Když přídeš k raněnému po nejprvé, [19r]číslo strany rukopisutehdy řiekej jemu nad ranú po třikrát tato slova, a to při prvniem vázaní, a potom vždy než jedinú. A tať se slova takto vykládají: „Trpěl pán Kristus na zemi, smucovali se anjelé na nebi, milostivý pane, pro tvých svatých pět ran račiž zhojiti šestú, beze všech otokuov, beze všech bolestí, beze všech přivržených věcí. Ve jméno † Otce, i Syna † i Ducha † svatého.“ A to řiekej po třikrát a po třetie tepruv rci: amen. Pak, vezma čisté víno, i vymejž mu jím tu ránu dobře, a vomoče čistú vlnu v dřevěném voleji, i položiž mu to na tu ránu. A tak jen muožeš hojiti až do konce beze v[19v]číslo strany rukopisušech

X
mz] z s
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 6 měsíci a 30 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).