Studnice života

Praha: Melantrich z Aventina starší, Jiří, 1554. Knihovna Akademie věd České republiky (Praha, Česko), sign. TH 1305, A2r–Aa8v. Editoři Sedláčková, Anna, Timofejev, Dmitrij. Ediční poznámka

Při vzniku edice byla použita data a nástroje, které poskytuje Vokabulář webový (<https://vokabular.ujc.cas.cz>) v rámci výzkumné infrastruktury LINDAT/CLARIAH-CZ (<https://lindat.cz>) podporované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (projekt č. LM2018101).

[Generovaný obsah]

pravou víru a sám sebe dává věřícím srdcem a všecky v jednotu k sobě uvozuje. Však ty, kteříž v něho věří tak, aby jedno byli s nim, rovně jako on a Otec jedno jsou, jakož sám praví v evangelium svatého Jana v začátek komentované pasáže17.konec komentované pasáže kapitole.

 

O odpuštění všech hříchuov skrze Krista.

Tyto dole psané řeči ukazují nám na Boží milost a milosrdenství, spomoc a na odpuštění všech hříchuov skrze Ježíše Krista se všemi těšícími slovy, jakož svatý Jan Křtitel o něm vysvědčil v evangelium svatého Jana v začátek komentované pasáže1.konec komentované pasáže kapitole: „Hle, toť beránek Boží. A hle, toť, kterýž snímá hříchy světa.“

Z čehož pak znamenati jest, že naši skutkové toho dovesti nemohou. Neb všecko, což tyto řeči Pánu Kristu přičítají a připisují, jako nebesa, život věčný, otcovství, dědictví, Ducha svatého etccizojazyčný text. To všecko dává Kristus svobodně sám od sebe skrze víru. A takž užívá člověk věřící toho skrze svou pravou víru v Krista se všemi Božími milostmi toliko skrze Krista. I protož praví Písmo: „Spravedlivý v víře své živ bude“, jakož nahoře psáno jest, a ne z skutkuov praví.

Ačkoli skutkové musejí při tom býti nebo víra pravá činí dobré skutky z daru Božího, ale však na skutcích nezakládaj svého spasení, než založ je na Pánu Kristu v pravé víře etc.cizojazyčný text, skrze kteréhož ty budeš spasen, sic sám od sebe lhářem zuostaneš a hříšníkem do věčného zatracení.

 

„Hojně se ukázala milost Pána našeho s věrou a s milováním, kteréž jest v Kristu Ježíši.“ (začátek komentované pasáže1.konec komentované pasáže k Timoteovi v začátek komentované pasáže1.konec komentované pasáže kapitole.)

„Všecko mohu v tom, kterýž mne posilňuje.“ (K Filipenským v začátek komentované pasáže4.konec komentované pasáže)

„Doufání máme skrze Krista k Bohu.“ (začátek komentované pasáže2.konec komentované pasáže k Korintským v začátek komentované pasáže3.konec komentované pasáže)

„Když jsme byli nepřátelé, smířeni jsme s Bohem skrze smrt Syna jeho.“ (K Římanuom v začátek komentované pasáže5.konec komentované pasáže kapitole.)

„Skrze Krista oboji v jednom duchu máme přjstup k Otci.“ (K Efezským v začátek komentované pasáže2.konec komentované pasáže kapitole.)

„Všecko, začátek komentované pasážecož kolikonec komentované pasáže činíte v slovu

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 8 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).