Studnice života

Praha: Melantrich z Aventina starší, Jiří, 1554. Knihovna Akademie věd České republiky (Praha, Česko), sign. TH 1305, A2r–Aa8v. Editoři Sedláčková, Anna, Timofejev, Dmitrij. Ediční poznámka

Při vzniku edice byla použita data a nástroje, které poskytuje Vokabulář webový (<https://vokabular.ujc.cas.cz>) v rámci výzkumné infrastruktury LINDAT/CLARIAH-CZ (<https://lindat.cz>) podporované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (projekt č. LM2018101).

[Generovaný obsah]

děkovati, že jest se on dobrovolně v to poddal a nám k milosti hněv Otcovský na kříži s najhanebnější smrtí bez našeho zaslúžení i naše skutky smířil.

Tať čest zajiste sluší Pánu Kristu a ne skutkům naším. Všickni lidští skutkové začátek komentované pasáženemohli bykonec komentované pasáže toho dovesti na věky, čeho jest Kristus Pán skrze smrt svou dovedl.

 

Duch svatý čistí srdce věřících.

Který člověk již z milosti Boží právě a srdečně věří, že Ježíš Kristus za náše hříchy umřel, toho člověka srdce Duch svatý čistí, jakož v Skutcích apostolských v začátek komentované pasáže5.konec komentované pasáže kapitole psáno stojí, že Duch svatý čistí srdce věřících, buď žid nebo pohan, začátek komentované pasážekdyž bykonec komentované pasáže víru přijali. Když pak srdce věřící skrze pravou víru začátek komentované pasážebeze všechkonec komentované pasáže lidských skutkuov očištěno jest, tehdy vlije Duch svatý Božskú lásku do očištěného srdce a bude člověk věřící Duchem svatým znamenán pro svatu víru. (K Efezským v začátek komentované pasáže1.konec komentované pasáže a začátek komentované pasáže4.konec komentované pasáže kapitole).

Takž potom pravá víra skrze lásku všecko ráda činí, což Bohu ke cti jest a bližnímu k dobrému. O té víře, kteráž skrze lásku činitedlná jest a se pronáší, praví svatý Pavel (K Galatuom v začátek komentované pasáže5.konec komentované pasáže kapitole). A o takové víře v tomto místě mluvíme my také a ne o tý mrtvý nečitedlné víře. My pravíme a míníme tu pravú a živú víru, aby pak všelijaký člověk dokonále rozuměti mohl, že on takové víry má u sameho Boha a všelike pomoci, milosti a milosrdenství toliko u něho samého hledati, ale však bez pravé víry ničehehož toho dosahnouti nemůž. I má dolepsaných řečí pozorovati: Ty jemu pravú cestu a rozum k víře ukáží. „Ačkoli jsou mnozí povoláni, ale málo vyvolených.“ (Svatý Matúš v začátek komentované pasáže20.konec komentované pasáže a začátek komentované pasáže22.konec komentované pasáže kapitole.)

 

Některé řeči a duovodové o pravé víře z Stareho i Nového zákona.

„Pane, oči tvoje patřj na víru.“ (Jeremiáš v začátek komentované pasáže5.konec komentované pasáže kapitole.)

„Spravedlivý v víře své

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 8 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).