Studnice života

Praha: Melantrich z Aventina starší, Jiří, 1554. Knihovna Akademie věd České republiky (Praha, Česko), sign. TH 1305, A2r–Aa8v. Editoři Sedláčková, Anna, Timofejev, Dmitrij. Ediční poznámka

Při vzniku edice byla použita data a nástroje, které poskytuje Vokabulář webový (<https://vokabular.ujc.cas.cz>) v rámci výzkumné infrastruktury LINDAT/CLARIAH-CZ (<https://lindat.cz>) podporované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (projekt č. LM2018101).

[Generovaný obsah]

Všickni dobří skutkové shuory od Pána Boha pocházejí.

To vysvědčuje svatý Jákub: „Všeliké dání výborné a každý dar dokonalý shůryť sstupuje.“ Tak praví svatý Pavel: „Nejsme dostateční pomysliti něco sami od sebe jakožto z sebe.“ A jinde praví: „Bůh činí všecko ve všech. I protož jest potřebí, abychom Pánu čest vzdávali.“ Že nám pak za své vlastní dary odplacuje a dává milost za milost, to jest nebe za pravou víru, z toho my jemu máme vždycky děkovati a vyznávati jeho milosrdenství.

O naší nemožnosti svatý Pavel praví: „Co máš, ó člověče, začátek komentované pasážeješto bykonec komentované pasáže nevzal? Pakli jsi vzal, proč se chlubíš, začátek komentované pasážejako bykonec komentované pasáže nevzal? (V začátek komentované pasáže1.konec komentované pasáže Korintským v začátek komentované pasáže4.konec komentované pasáže kapitole a K Římanuom v začátek komentované pasáže15.konec komentované pasáže kapitole.)

 

Máme Otce nebeského chváliti, že jest nám svého milého Syna pro náše hříchy poslal.

Že nám pak Pán Ježíš Kristus z milosti a lásky takové milosrdenství ukázal a že on pro náše hříchy za nás na kříži najhanebnější a najpotupnější smrtí umřel, aby nás tudy svému Otci nebeskému svaté a čisté postavil.“ (k Timoteovi v začátek komentované pasáže1.konec komentované pasáže kapitole). Z toho my máme Otce nebeského chváliti, že jest on syna sveho pro vykúpení náše v člověčenství poslal a na kříž vydal. A Synu též jsme povinni čest a chválu vzdávati a jemu děkovati, že jest se on dobrovolně v to poddal a nám k milosti hněv Otcovský na kříži s najhanebnější smrtí bez našeho zaslúžení i naše skutky smířil.

Tať čest zajiste sluší Pánu Kristu a ne skutkům naším. Všickni lidští skutkové začátek komentované pasáženemohli bykonec komentované pasáže toho dovesti na věky, čeho jest Kristus Pán skrze smrt svou dovedl.

 

Duch svatý čistí srdce věřících.

Který člověk již z milosti Boží právě a srdečně věří, že Ježíš Kristus za náše hříchy umřel, toho člověka srdce Duch svatý čistí, jakož v Skutcích apostolských v začátek komentované pasáže5.konec komentované pasáže kapitole psáno stojí, že Duch svatý

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 2 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).