Studnice života

Praha: Melantrich z Aventina starší, Jiří, 1554. Knihovna Akademie věd České republiky (Praha, Česko), sign. TH 1305, A2r–Aa8v. Editoři Sedláčková, Anna, Timofejev, Dmitrij. Ediční poznámka

Při vzniku edice byla použita data a nástroje, které poskytuje Vokabulář webový (<https://vokabular.ujc.cas.cz>) v rámci výzkumné infrastruktury LINDAT/CLARIAH-CZ (<https://lindat.cz>) podporované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (projekt č. LM2018101).

[Generovaný obsah]

skrze svou víru k Kristu Pánu svému pravému životu tak připojen a v jednotu uveden, že od něho odchýlen ani odcizen býti nemuože. Protož by pak na čas tělo a duše se spolu oddělily, však se to stává v jisté nepochybné naději spasitedlného vzkříšení, kdež brzy tělo a duše zase v hromadu příjdou k věčné radosti tak, že v Krista věřící věčné smrti těla i duše, totiž věčného zatracení a pravé smrti nevidí. Nebo smrt věřících jest toliko vyjití z života tohoto smrtedlného do věčného k Kristu, k anjeluom a ke všem svatým.

 

Když peklo a věčné zatracení příjda na mysl člověka straší.

Duch zlý pokouší člověka starajíc se o něho (ale falešně), že je se zle opatřil. Sluší nemocnému pamatovati na ponuknutí zlého ducha řkúcího: „Kterak, jestliže tebe Buoh míti nechce, snad nejsi jedním z těch vyvolených, jenž mají spaseni býti?“

To jest jistě těžké pokušení. Tuť se sluší zmužile braniti, aby se žádným obyčejem v hádaní s duchem zlým nedal. Ale tak učiň, chceš-li před nim ostáti. Řci neb pomysl sobě: „Odejdi, Šatanáši, nebť stojí psáno (Matouš začátek komentované pasáže3.konec komentované pasáže): ‚Nemáš Pána Boha tvého pokoušeti.‘ Bůh jest mi vždycky otcovský a dobře činil. začátek komentované pasážePročež bychkonec komentované pasáže nad jeho milostí zoufal? On mi dal přijíti ke křtu svatému a k slovu své svaté milosti mne povolal, že on mým Otcem býti chce. Protož se nic jineho nežli všeho dobrého v něm naději. Což mi potřebí na vpředzvědění patřiti? Onť jest mne sám učil, o čem mám na tento čas mysliti, kdež praví Jan začátek komentované pasáže3.konec komentované pasáže: ‚Kdož v Krista věří, tenť nezahyne, ale má život věčný.‘ Protož kdož v něho jakožto v svého svrchovaného spasitele věří, tenť nemá žádného zatracení očekávati, nebť jistě spasen bude a jest jedním z vyvolených k spasení v Kristu opatřen a zřízen a již stojí psán v knihách života. Kdož jest k životu věčnému opatřen, tenť jest k obrazu Kristovu připodobněn a bude jistě k víře křesťanské povolán a v té i dobrým učiněn

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 8 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).