Studnice života

Praha: Melantrich z Aventina starší, Jiří, 1554. Knihovna Akademie věd České republiky (Praha, Česko), sign. TH 1305, A2r–Aa8v. Editoři Sedláčková, Anna, Timofejev, Dmitrij. Ediční poznámka

Při vzniku edice byla použita data a nástroje, které poskytuje Vokabulář webový (<https://vokabular.ujc.cas.cz>) v rámci výzkumné infrastruktury LINDAT/CLARIAH-CZ (<https://lindat.cz>) podporované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (projekt č. LM2018101).

[Generovaný obsah]

následovali v životě ve vší uzkosti a smrti. Žádný dobře živ nebude, žádný trápení nenese, žádný smrti šťastně nepodstoupí, jediné leč Kristuov život a smrt sobě předloží a jeho následovati bude. Kristovú smrtí všech věrných smrt pohlcena a přemožena jest.

 

Jižť sluší tuto na to patřiti, kterak se Pán Kristus v pokušení na kříži zachoval, jehož ty následuoj, pokudžť tobě Buoh milosti popříti ráčil.

Předkem byl pokoušen smrtí, když mu mluveno bylo: „Sstup nyní s kříže.“ A opět: „Jinýmť jest pomáhal a sám sobě nemuož spomoci.“ Jakoby řekli: „Jižť jest veta s nim, musíť umříti a zahynúti, žádnýť ho, z rukou našich vezma, neuzdraví.“

Týmž zpuosobem, milý křesťane, ten náš nepřítel strach smrti na tebe pustí, ale ty buď potěšen a dobré mysli a tuto dobrou naději v srdci upevni. Kristus jest nepřítele toho přemohl, tež i ty ho skrze Krista přemuožeš. Uvrz štít víry na Krista a řekni: „Muoj Pán Kristus, král slávy a pán života, živ jest a kraluje. Onť mne v smrti nezanechá, toť já vím, že mám při něm věčně živ býti. Ale žeť mne nyní dává v pokušení a abych časně umřel, toť mi se děje k dobrému mému. Nebo mám-li do věčného života přijíti, tehdyť vždy musím tento bídný a časný život opustiti a jemu umříti, abych tepruv právě počal živ býti. Při tom jest mi užitečno, abych skrze svou vlastní smrt zkusil, kterak mi velikou lásku Kristus okazuje a jaké veliké věci jest pro mne učinil, poněvádž jest za mne umřel a sám smrti okusil, ji zahladil a zhasil i brány pekelné přemohl. Neb toho bych jistě byl tak (nikoli jináč) nezkusil, jak veliká platnost a moc života jest v Kristu, kteráž jest smrt naši požřela, aniž bych byl Kristu, Pánu a vykupiteli svému, tak vděčným a milým učiněn. Protož, poněvádž Kristus živ jest, takéť i já živ budu a máť mi tato časná smrt toliko spasitedlný a zdravý

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety a 7 měsíci; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).