Studnice života

Praha: Melantrich z Aventina starší, Jiří, 1554. Knihovna Akademie věd České republiky (Praha, Česko), sign. TH 1305, A2r–Aa8v. Editoři Sedláčková, Anna, Timofejev, Dmitrij. Ediční poznámka

Při vzniku edice byla použita data a nástroje, které poskytuje Vokabulář webový (<https://vokabular.ujc.cas.cz>) v rámci výzkumné infrastruktury LINDAT/CLARIAH-CZ (<https://lindat.cz>) podporované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (projekt č. LM2018101).

[Generovaný obsah]

milosrdenství žádný vyřknouti nemuože, protož nesluší o tom o všem pochybovati.

 

Písmo o těla vzkříšení.

Matouš začátek komentované pasáže13.konec komentované pasáže: „Spravedliví budou svítiti jako slunce v království Otce svého.“

I tuť mluví o slavném stavu věřících potom když tělo vzkříšeno bude.

Jan začátek komentované pasáže5.konec komentované pasáže: „Pán Kristus praví: ‚Jistě, jistě pravím vám: kdož řeč mou slyší a věří tomu, jenž mne poslal, má život věčný. V potupení nepříjde, ale půjdeť od smrti do života.‘“

Jan začátek komentované pasáže6.konec komentované pasáže: „Tať jest pak vuole toho, kterýž mne poslal, aby každý, kdož vidí Syna a věří v něho, měl život věčný a jáť ho vzkřísím v najposlednější den.“

Jan v začátek komentované pasáže8.konec komentované pasáže: „Jistě, jistě pravím vám: bude-li kdo řeč mou zachovávati, smrti neuzří navěky.“

Ján začátek komentované pasáže11.konec komentované pasáže: „Dále pověděl Kristus: ‚Lazar spí, ješto již byl mrtvý a v hrobě pohřbený.‘“

„Ale Kristus, jenž mrtvé obživuje a volá to, což není, aby bylo.“ (K Římanuom v začátek komentované pasáže4.konec komentované pasáže kapitole.)

Dále Jan začátek komentované pasáže11.konec komentované pasáže kapitola praví: „Já jsem vzkříšení i život. Kdož věří ve mne, byť také umřel, živ bude. A každý, kdož živ jest a věří ve mne, neumře na věky. I upřímě na tato slova vzkřísil jest Lazara, jenž čtyři dni v hrobě ležel a tělo jeho se již bylo počalo porušovati a smraditi.

 

Aby mdlé přirození při smrtedlné posteli strašlivé jsouc o budoucím vzkříšení věřiti mohlo.

Mnoho jest těl z mrtvých vzkříšeno za časuo prorokuov a apoštoluov. Kristus vzkřísil syna vdovy (Lukáš začátek komentované pasáže7.konec komentované pasáže), vzkřísil dceru knížete školy (Lukáš začátek komentované pasáže8.konec komentované pasáže), vzkřísil Lazara (Jan začátek komentované pasáže11.konec komentované pasáže). Svatý Petr vzkřísil Tabitu (v Skutcích začátek komentované pasáže9.konec komentované pasáže). Též začátek komentované pasáže20.konec komentované pasáže: svatý Pavel Eutycha. začátek komentované pasáže4.konec komentované pasáže královské začátek komentované pasáže4.konec komentované pasáže: Elizeus prorok vzkřísil syna své hospodyně z mrtvých. začátek komentované pasáže3.konec komentované pasáže královské začátek komentované pasáže17.konec komentované pasáže: Eliáš prorok vzkřísil sareptánské dítě.

Itemcizojazyčný text dva veliká a

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 2 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).