Studnice života

Praha: Melantrich z Aventina starší, Jiří, 1554. Knihovna Akademie věd České republiky (Praha, Česko), sign. TH 1305, A2r–Aa8v. Editoři Sedláčková, Anna, Timofejev, Dmitrij. Ediční poznámka

Při vzniku edice byla použita data a nástroje, které poskytuje Vokabulář webový (<https://vokabular.ujc.cas.cz>) v rámci výzkumné infrastruktury LINDAT/CLARIAH-CZ (<https://lindat.cz>) podporované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (projekt č. LM2018101).

[Generovaný obsah]

pochybuj, aby tobě křivdu od jiného učiněnou Buoh neodpustil. Není možné, aby Buoh tomu neodpustil, kdož jinému vinu promine. Nebť jest sám té odměně učil řka (Matouš začátek komentované pasáže6.konec komentované pasáže): „Odpustíte-li lidem poblouzení jejich, odpustíť i vám Otec váš nebeský.“ Toť jest slovo Boží, jenž zuostane a musí prvé nebe i země zahynouti, nežli slova Boží pominouti.

 

Když smrt člověka straší.

Pomni, byť tu Kristus sám přítomen nebyl, začátek komentované pasážetehdyť bykonec komentované pasáže smrt, uzkost a trápení nesnesitedlné bylo, začátek komentované pasážetuť bykonec komentované pasáže bylo peklo. Ale skrze Krista jest již smrt zahlazena a přemožena. Duše v Krista ufající neumře, aniž zahyne, ale po vyjití z tohoto těla upřímě k Kristu se beře, jakož ten lotr na kříži při poslední hodině slyšel (Lukáš začátek komentované pasáže23.konec komentované pasáže): „Dnes budeš se mnou v ráji.“ Duše neusneť s tělem, ale bude od těla oddělena živa jsouc v radosti až do vzkříšení těla dne soudneho i se všemi vyvolenými Božími, mezi nimiž mnozí nalezeni budou, s kterýmiž jsme na tomto světě v dobrém tovaryství byli. Protož smrt pobožných lidí Písmo svaté jmenuje sen.

Poněvádž též toto křehké smrtedlné a smrduté tělo naše v den poslední zbuzeno bude, rovně jako člověk ze sna probuzen jsa, hned přemohše smrt okáže se neporušitedlným, oslaveným, pěkným, stálým, nesmrtedlným, zdravým, čistým, celým a duchovním (začátek komentované pasáže1.konec komentované pasáže Korintuom začátek komentované pasáže15.konec komentované pasáže). Protož král David praví v žalmu začátek komentované pasáže115.konec komentované pasáže: „Předrahá před oblíčejem Páně smrt svatých jeho. začátek komentované pasážeNebylať bykonec komentované pasáže pak předrahá, začátek komentované pasážejestli bykonec komentované pasáže tělo, jenž jest druhá stránka člověka z mrtvých nevstala. A opět žalm začátek komentované pasáže71.konec komentované pasáže: „Drahá bude krev jejich před očima jeho.“ Teď mluví o křesťanech, o jichžto krev Buoh péči má.

Toto sobě na mysli své, bratře milý, rozvaž a nedaj se svésti těm, jenž podlé světa praví, že člověk, umrouc s tělem, i s duší umře. Ba bloudíť, nebo tělo není tak opovržené před Bohem, ale týmž vším obyčejem,

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 2 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).