Studnice života

Praha: Melantrich z Aventina starší, Jiří, 1554. Knihovna Akademie věd České republiky (Praha, Česko), sign. TH 1305, A2r–Aa8v. Editoři Sedláčková, Anna, Timofejev, Dmitrij. Ediční poznámka

Při vzniku edice byla použita data a nástroje, které poskytuje Vokabulář webový (<https://vokabular.ujc.cas.cz>) v rámci výzkumné infrastruktury LINDAT/CLARIAH-CZ (<https://lindat.cz>) podporované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (projekt č. LM2018101).

[Generovaný obsah]

Moudrosti začátek komentované pasáže12.konec komentované pasáže

Neb není jiného žádného Boha, jediné ty, který péči máš o všecky nás, aby tím okázal, že nesoudíš nespravedlivého soudu. Ani král, ani ukrutník nebude se ptáti před tváří tvou na ty, kteréž jsi zatratil.

začátek komentované pasáže2.konec komentované pasáže Paralipomenoncizojazyčný text začátek komentované pasáže6.konec komentované pasáže

Pane Bože izrahelský, neníť rovného tobě Boha na nebi ani na zemi, kterýž dosti činíš oumluvě a milosrdenství a služebníky tvými, kteříž chodí před tebou v celém srdci svým.

Micheáš začátek komentované pasáže7.konec komentované pasáže

Který jest Buoh podobný k tobě? Kterýž nepravost odpouštíš a pomíjíš hřích ostatkuo dědictví tvého, nevypustíť více náhleho hněvu svého pro to, neb se jemu milosrdenství líbí.

Johel začátek komentované pasáže2.konec komentované pasáže

Odpusť, Pane, odpusť lidu tvému a nedaj dědictví tvého v potupu, aby nepanovali nad nimi pohané.

Žalm začátek komentované pasáže55.konec komentované pasáže

Smiluj se začátek komentované pasáženade mnoukonec komentované pasáže, Bože, smiluj se začátek komentované pasáženade mnoukonec komentované pasáže, nebo v tebe doufá duše má a v stínu křídel tvých doufati budu dotud, dokavádž nepomine nepravost.

Žalm začátek komentované pasáže17.konec komentované pasáže

Okaž, Pane, předivnou dobrotu tvou, neb jsi ty vysvoboditel těch, kteří v tebe doufají, proti těm, kteří se proti tvé pravici stavějí.

V témž.

Ostříhaj mne jako zřítedlnici oka, ochraň mne pod stínem křídel tvých před bezbožnými, kteříž mne sužují.

Žalm začátek komentované pasáže28.konec komentované pasáže

Hospodin jest síla má, pomoc i štít muoj, na něhoť jest zpolehlo srdce mé a on spomohl mi a veselé jest srdce me. I buduť jemu děkovati písničkou mou.

Žalm začátek komentované pasáže36.konec komentované pasáže

Synové lidští v zastření křídel tvých doufati budou.

Žalm začátek komentované pasáže63.konec komentované pasáže

Hospodine, tys spomocník muoj. Dajž, ať pod křídly tvými bezpečen jsem. Duše má ať se přídrží tebe a pravice tvá ať mne zachová.

Žalm začátek komentované pasáže62.konec komentované pasáže

Buoh muoj jest spasitel muoj, spomocník muoj, neodstúpímť od něho. V Bohu spasení mé i sláva má, skála mé síly a naděje má v Bohu jest.

Job začátek komentované pasáže13.konec komentované pasáže

Hle, kdyby mne pak zabil, pro toť já doufati v něho budu. Avšak cesty mé před nim trestati budu a on bude Spasitel muoj.

Žalm začátek komentované pasáže70.konec komentované pasáže

Pane Bože, v tebe jsem doufal. Nedajž mi pohaněnu býti na věky, vysvoboď mne skrze spravedlnost tvou a spomoz mi.

Žalm začátek komentované pasáže72.konec komentované pasáže

Nebo hle, Pane, kdož se vzdalují od tebe, všickni zahynou a zatratíš všecky ty, kteříž pobíhají tebe. Ale mně jest dobře, že se Boha přídržím a že v Pánu Bohu kladu naději mou.

Žalm začátek komentované pasáže16.konec komentované pasáže

Zachovaj mne, Pane Bože, nebo sem doufal v tebe. Řekl jsem Pánu: „Buoh muoj ty jsi a vím,

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 8 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).