Vít Tasovský z Lipoltic: [Český překlad sbírky nálezů brněnsko-jihlavských, rukopis A]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. IV B 10, 1r–195v. Editor Jamborová, Martina. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

<<<<<4v5r5v6r6v7r7v8r8v>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

O žalobě mnohých pohořalých na jednoho žháře XC

Pán vsi pohořalého nemuož zvláště žalovati na žháře XC

O vězniech žhářiech XC

Učiní li kto krádež času zapálenie aneb raní li druha XCI

O přípovědech neb o zapověděných věcech XCI

Ostřiehanie připověděných věcí XCI

Muož li hospodář hostě svého a statek zapověděti XCI

Které věci nemohú připověděny býti XCI

O zápovědi věcí umrlého člověka XCII

O přípovědi kradených věcí XCII

O útoku na duom neb kvaltu a výboji XCII

Útok jeden bývá řečí toliko a druhý skutkem XCII

O útoku na duom mezi přáteli XCII

O útoku a mordu spolu XCII

O útoku mnohých na duom a mordu XCII

Honí li jeden druhého utiekajícieho až do domu XCIII

O svědciech z kvaltu neb útoku XCIIII

O moci neb kvaltu a pomstě těch, ktož jej činí XCIIII

O vysvědčení přísežných a o chromotě XCV

O volení konšel přísežných a o jich stavu XCV

O volení služebníkuov obecních XCV

O rychtáři a o soudiech XCV

O soudu lidí duchovních XCVI

Rychtář nebeř peněz vězni XCVI

Učiní li kto co proti zápovědi rychtáře XCVI

Utekú li vězňové z vazby, co má rychtář trpěti XCVII

O přísedíciech s rychtářem XCVII

Kterak se rychtář má mieti k stranám XCVII

Rychtář bývá druhy zbaven pokut XCVII

O prodlení roku stranám, že muož rychtář prodliti jim roku XCVII

Rychtář vzaté věci druhdy má navrátiti aneb sraziti v pokutách XCVII

Konšelé mají z lavic vstáti pro zlé domnění XCVII

Fentovánie rychtářské XCVIII

Rychtář prvnější čím jest vinovat druhému potomnímu XCVIII

Rychtář a přísežní mají slyšeti slova stran v soudu XCVIII

Protiví li se kto čeledi rychtářově XCVIII

Jediný rychtář má v městě býti XCIX

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 11 měsíci a 12 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).