Vít Tasovský z Lipoltic: [Český překlad sbírky nálezů brněnsko-jihlavských, rukopis A]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. IV B 10, 1r–195v. Editor Jamborová, Martina. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

jedniem cizím mužem. {O překupníciech}marginální přípisek mladší rukou Opět všem kupujícím: v městě neb za městem ryby kupovati na prodaj na trhu neb v domiech pod předřečenú pokutú zapoviedáme. Opět: jednomu každému s námi přebývajíciemu a ryby kupujíciemu a do jiných měst neb městeček nosíciemu zapoviedáme. Bude li pak kto lapen, pokutami buď tresktán předepsanými.

O obilných měrách a o korečném

Ustanovujem, aby ti, kteříž užitky mier neb strychóv v létě i v zimě od obilé užívají a berú, každé suché dni dva konšely vzali k zkušování řečených strychóv, a žádajte, aby tak chudému jako bohatému dála se rovná spravedlnost při měření.

Sladovnická práva

Opět chcme, aby všeliký sladovník svój strych k tomu nesl, jenž slove tejch, a před konšely jmenovanými zkusil, a ktož by koli to zmeškal neb přerušil, pokutě jednoho věrdunku rychtáři k záplatě podnikne.

O měrách

Přísežní každého miesta dlužni sú při kupectviech a měrách a jiných všelijakých věcech, kteréž slušejí k obecniemu dobrému a pokoji, věrně řéditi s rychtářovú pomocí. {moc konšelská}marginální přípisek mladší rukou Což by pak koli zřiedili obyčejem předřečeným, ižádní jiní v to se některak niekterak se neuměšujte k změnění neb odpierajíce, a kterúžkoli pokutu na ty věci ustavili by, ta od přestupiteluov ústavně buď placena.

Práva pivovarníkóv

Ustanovujem, aby žádný z pivovarníkóv ty časy, když vaří jedno pivo, jiných nesměl vařiti, leč by se řečené vařenie ovšem se skonalo v jednom pivovaře, aby oheň byl ostřiehán a piva vařícím aby se škody nedály.

Fentování pro dluh

{fentování}marginální přípisek mladší rukou Ustanovili sme, aby žádný věřitel neb hospodář, když muž otejde nebo ač umře, postlání a těch věcí, kteréž k stolu příslušejí, ženě nemohl fentovati.

Již jest konec práv torzovité slovo {Jihlavských}meziřádkový přípisek mladší rukou, budiž Buoh pochválen na věky věkóv, amen. Léta Páně Mho CCCCho LXVIIIho v úterý na Svatého Mikuláše.

{zpuosob přísahy, kterak má zpraven býti vide f. I I X}marginální přípisek mladší rukou

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 11 měsíci a 12 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).