[Nový zákon muzejní mladší, Matoušovo evangelium]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. I D 13, 1ra–33rb. Editoři Hořejší, Michal, Svobodová, Andrea, Voleková, Kateřina. Ediční poznámka

Vznik edice byl podpořen projektem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. LM2015081 Výzkumná infrastruktura pro diachronní bohemistiku (RIDICS, http://vokabular.ujc.cas.cz) v rámci Projektu velkých infrastruktur pro VaVaI.

<<<<<6r6v7r7v8r8v9r9v10r>>>>>
Skrýt ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

[8r]číslo strany rukopisu[a]označení sloupcednou zlámaný a zle se trápí.“ Mt8,7 I vece jemu Ježíš: „Jáť pójdu a uzdravím jej.“ Mt8,8 I[53]I] + respondens lat. vece centurio: „Pane, nejsemť hoden, aby všel pod střechu mú, ale toliko řci slovem, a uzdravenť bude služebník mój. Mt8,9 Nebo i já jsem člověk pod mocí ustavený, maje pod sebú rytieře, a diem tomuto: Jdi, a jde, a jinému: Poď, a příjde, a služebníku svému: Učiň to, a učiní.“ Mt8,10 To uslyšav Ježíš, podivil se jest a těm, kteří za ním šli, vece: „Zajisté pravím vám, nenalezl sem tak veliké viery v lidu izrahelském[54]lidu izrahelském] Israel lat.. Mt8,11 Protožť pravím vám, žeť přijdú mnozí od východu slunce a od západu a odpočívati budú s Abrahamem, s Izákem a s Jákobem v královstvie nebeském. Mt8,12 A synové královstvie uvrženi budú do temností zevnitřních a[55]a] navíc oproti lat. tuť bude pláč a škřípanie zubóv.“ Mt8,13 I vece Ježíš centurionovi: „Jdiž, a jakož si uvěřil, staniž se tobě.“ I uzdraven jest služebník [b]označení sloupcev tu hodinu.

Mt8,14 A když přijíde Ježíš do domu Petrova, uzřel svekruši jeho, ana leží a zimnici trpí. Mt8,15 I dotekl se ruky jejie a ostala jest ji zimnice, i vstala jest a posluhovala jim.

Mt8,16 A když byl večer, podáváchu jemu mnohých, jenž ďábelstvie měli, a on vymietáše duchy nečisté[56]nečisté] navíc oproti lat., + inmundos var. slovem a všecky, ješto se zle měli, uzdravil, Mt8,17 aby se naplnilo, což pověděno jest skrze Izaiáše proroka, jenž die: Onť jest neduhy naše vzal a naše nemoci nesl. Mt8,18 Vida pak Ježíš zástupy mnohé okolo sebe, kázal jest učedlníkóm svým[57]učedlníkóm svým] navíc oproti lat., + discipulos suos var. jíti za moře.

Mt8,19 A přistúpiv jeden mistr, vece jemu: „Mistře, pójduť za tebú, kamž koli pójdeš.“ Mt8,20 Vece jemu Ježíš: „Lišky dúpata mají a ptáci nebeští hniezda, ale syn člověka nemá, kde by hlavu svú[58]svú] navíc oproti lat., + suum var. sklonil.“ Mt8,21 A jiný učedlník jeho vece jemu: „Pane, odpusť mi prvé, ať jdu a pochovám otce svého.“ Mt8,22 A Ježíš vece jemu: „Poď

X
53I] + respondens lat.
54lidu izrahelském] Israel lat.
55a] navíc oproti lat.
56nečisté] navíc oproti lat., + inmundos var.
57učedlníkóm svým] navíc oproti lat., + discipulos suos var.
58svú] navíc oproti lat., + suum var.
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 9 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).