[Nový zákon muzejní mladší, Matoušovo evangelium]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. I D 13, 1ra–33rb. Editoři Hořejší, Michal, Svobodová, Andrea, Voleková, Kateřina. Ediční poznámka

Vznik edice byl podpořen projektem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. LM2015081 Výzkumná infrastruktura pro diachronní bohemistiku (RIDICS, http://vokabular.ujc.cas.cz) v rámci Projektu velkých infrastruktur pro VaVaI.

<<<<<5v6r6v7r7v8r8v9r9v>>>>>
Skrýt ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

[7v]číslo strany rukopisu[a]označení sloupcedobrého, vyťato bude a na oheň uvrženo. Mt7,20 Protož po ovoci jich poznáte je.“

Mt7,21 „Ne každý, kto mi řieká: Pane, pane, vejde do královstvie nebeského, ale kto činí vóli otce mého, který jest v nebesiech, tenť vejde do královstvie nebeského. Mt7,22 Nebo mnozí dějí mi v ten den: Pane, pane, však sme ve jménu tvém prorokovali a ve jméno tvé ďábly sme vymietali a v tvém jménu sme moci mnohé činili. Mt7,23 A tehdyť vyznám jim, žeť sem vás nikdy neznal. Odejdětež ote mne všickni[51]všickni] navíc oproti lat., + omnes var., kteříž činíte nepravost. Mt7,24 Protož každý, kto slyší slova má tato a zachovává je, přirovnán bude muži múdrému, ješto jest postavil dóm svój na skále. Mt7,25 I pršal jest déšť a tekly sú řeky a váli sú větrové a obořili se na dóm ten, a nepadl jest, nebo bieše postaven na pevné[52]pevné] navíc oproti lat. skále. Mt7,26 A každý, kto slyší slova má tato a neplní jich, podoben jest [b]označení sloupcemuži bláznu, který jest postavil dóm svój na piesku. Mt7,27 I pršal jest déšť a tekly sú řeky a váli sú větrové a obořili se na dóm ten, i padl jest a bieše pád jeho veliký.“ Mt7,28 I stalo se jest, když dokonal Ježíš slova tato, diviechu se zástupové učenie jeho, Mt7,29 nebo bieše uče je jakožto moc maje, a ne jakožto mistři jich a zákonníci.

VIII.

Mt8,1 A když jest sstúpil s huory, šli sú za ním zástupové mnozí. Mt8,2 A aj, malomocný přišed klanieše se jemu a řka: „Pane, chceš li, móžeš mě očistiti.“ Mt8,3 I ztáh Ježíš ruku, dotekl se ho a řka: „Chci, buď čist!“ A ihned očištěno jest malomocenstvie jeho. Mt8,4 I vece jemu Ježíš: „Viziž, aby žádnému nepravil, ale jdi a ukaž se knězi a obětuj dar, kterýžť jest přikázal Mojžieš, na svědectvie jim.“

Mt8,5 A když vjíde do Kafarnaum, přistúpi k němu centurio, prose ho Mt8,6 a řka: „Pane, služebník mój leží v domu

X
51všickni] navíc oproti lat., + omnes var.
52pevné] navíc oproti lat.
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 9 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).