[Nový zákon muzejní mladší, Matoušovo evangelium]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. I D 13, 1ra–33rb. Editoři Hořejší, Michal, Svobodová, Andrea, Voleková, Kateřina. Ediční poznámka

Vznik edice byl podpořen projektem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. LM2015081 Výzkumná infrastruktura pro diachronní bohemistiku (RIDICS, http://vokabular.ujc.cas.cz) v rámci Projektu velkých infrastruktur pro VaVaI.

<<<<<7r7v8r8v9r9v10r10v11r>>>>>
Skrýt ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

[9r]číslo strany rukopisu[a]označení sloupceVstaň a choď? Mt9,6 Ale abyšte to věděli, žeť syn člověka má moc na zemi odpúštěti hřiechy,“ tehdy vece dnou zlámanému: „Vstaň, vezmi ložce své a jdi do domu tvého.“ Mt9,7 I vstal jest a odšel do domu svého. Mt9,8 A vidúce zástupové, báli sú se a velebili boha, jenž dal takovú moc lidem.

Mt9,9 A když jest šel odtud Ježíš, uzřel jest člověka, an sedí na cle, jménem Matúše. I vece jemu: „Poď po mně.“ I vstav bral se jest za ním. Mt9,10 I stalo se jest, když sedieše za stolem v domu, aj, mnozí zjevní i tajní hřiešníci přišedše, seděli sú za stolem s Ježíšem a s učedlníky jeho. Mt9,11 I vidúce to[70]to] navíc oproti lat. zákonníci, praviechu učedlníkóm jeho: „Proč s zjevnými i tajnými hřiešníky jie a pie[71]a pie] navíc oproti lat., + et bibit var., srov. Mc 2,16 mistr váš?“ Mt9,12 Tehdy uslyšav Ježíš, vece: „Nenieť potřebie zdravým lékaře, ale těm, ješto se zle mají. Mt9,13 Ale jdúce učte se, co je to[72]to] navíc oproti lat.: Milosrdenstvie chci, a ne oběti. Nebo nepřišel sem volati spravedlivých, ale [b]označení sloupcehřiešných.“ Mt9,14 Tehdy přistúpichu k němu učedlníci Janovi řkúce: „Proč my a zákonníci postíme se často, a učedlníci tvoji se nepostí?“ Mt9,15 I vece jim Ježíš: „Zdaliž mohú synové ženichovi plakati, kterak dlúho jest s nimi ženich? Ale přijdúť dnové, kdyžto bude od nich odjat ženich, a tehdyť se budú postiti. Mt9,16 A nižádný nepřišívá záplaty rúcha nového k rúchu starému, neb odjímá celost jeho od rúcha a horšie rozedřenie bývá. Mt9,17 Anižť lejí vína nového v sudy staré, jinak roztrhnú se sudové a víno se vylé a sudové zhynú. Ale víno nové lejí v nové sudy a bývá obé zachováno.“

Mt9,18 A když on ty věci k nim mluvieše, aj, knieže jedno přistúpilo k němu a klanělo se jemu řka: „Pane, dcera má nynie umřela jest, ale poď a[73]a] navíc oproti lat. vlož na ni ruku svú a budeť živa.“ Mt9,19 I vstav Ježíš, šel jest za ním i učedlníci jeho. Mt9,20 A aj, žena, kteráž krvotok trpěla dvanáste let, přistúpila jest

X
70to] navíc oproti lat.
71a pie] navíc oproti lat., + et bibit var., srov. Mc 2,16
72to] navíc oproti lat.
73a] navíc oproti lat.
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 9 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).