[Nový zákon muzejní mladší, Matoušovo evangelium]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. I D 13, 1ra–33rb. Editoři Hořejší, Michal, Svobodová, Andrea, Voleková, Kateřina. Ediční poznámka

Vznik edice byl podpořen projektem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. LM2015081 Výzkumná infrastruktura pro diachronní bohemistiku (RIDICS, http://vokabular.ujc.cas.cz) v rámci Projektu velkých infrastruktur pro VaVaI.

<<<10<1r–1v2r2v3r3v4r4v>>>>>
Skrýt ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

[2v]číslo strany rukopisu[a]označení sloupces Marijí, matkú jeho, a padše klaněli sú se jemu. A otevřevše poklady své, obětovali sú jemu dary: zlato, kadidlo a myrru. Mt2,12 A odpověd vzavše ve spání, aby se nenavracovali k Herodesovi, jinú cestú navrátili sú se do své vlasti.

Mt2,13 Kteřížto když sú odjeli, aj, anjel páně okázal se Jozefovi ve spání a řka: „Vstaň a vezmi dietě i matku jeho a ujdi do Ejipta a buď tam, dokavadž nepoviem tobě, neboť jest budúcie věc, žeť Herodes hledati bude dietete k zahubení[8]zahubení] zahubeníe rkp. jeho.“ Mt2,14 Kterýžto povstav vzal jest dietě i matku jeho v noci a bral se do Ejipta Mt2,15 a byl jest tam až do smrti Herodesovy, aby se naplnilo to, což jest pověděno od pána skrze proroka, jenž die: Z Ejipta povolal sem syna svého. Mt2,16 Tehdy Herodes vida, že jest zklamán od mudrcóv, rozhněval se jest velmi a poslav zmordoval jest všecky dietky, které byly v Betlé[b]označení sloupcemě a ve všech krajinách jeho, ode[9]ode] v rkp. téměř nečitelné dvú let a níže vedlé času, na který se byl vzeptal od[10]od] v rkp. téměř nečitelné mudrcóv. Mt2,17 Tehdy naplnilo[11]naplnilo] v rkp. téměř nečitelné se jest to, což pověděno[12]pověděno] v rkp. téměř nečitelné jest skrze Jeremiáše proroka, jenž die: Mt2,18 Hlas na výsostech slyšán jest, pláč a kvielenie mnohé, Rachel plačíci synóv svých, a nechtěla se jest utěšiti, neb jich nenie.

Mt2,19 A když umřel Herodes, aj, anjel páně ukázal se Jozefovi ve spání v Ejiptě Mt2,20 a řka: „Vstaň a vezmi dietě i matku jeho a jdi do země izrahelské, neboť sú zemřeli ti, kteří sú hledali bezživotie dietete.“ Mt2,21 Kterýžto povstav vzal jest dietě i matku jeho a přišel do země izrahelské. Mt2,22 A uslyšav, že by Archelaus kraloval v Judí miesto otce svého Herodesa, bál se jest tam jíti, a napomanut jsa ve spání, bral se do krajin galilejských. Mt2,23 A přišed bydlil jest v městě, které slove Nazareth, aby se naplnilo, což pověděno jest skrze proroka, že Na[3r]číslo strany rukopisuzaretský

X
8zahubení] zahubeníe rkp.
9ode] v rkp. téměř nečitelné
10od] v rkp. téměř nečitelné
11naplnilo] v rkp. téměř nečitelné
12pověděno] v rkp. téměř nečitelné
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 6 měsíci a 13 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).