[Nový zákon muzejní mladší, Matoušovo evangelium]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. I D 13, 1ra–33rb. Editoři Hořejší, Michal, Svobodová, Andrea, Voleková, Kateřina. Ediční poznámka

Vznik edice byl podpořen projektem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. LM2015081 Výzkumná infrastruktura pro diachronní bohemistiku (RIDICS, http://vokabular.ujc.cas.cz) v rámci Projektu velkých infrastruktur pro VaVaI.

<<<<<9v10r10v11r11v12r12v13r13v>>>>>
Skrýt ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

při[11v]číslo strany rukopisu[a]označení sloupcepraví cestu tvú před tebú. Mt11,11 Zajisté pravímť vám, mezi syny ženskými nepovstal jest větší nad Jana Křtitele. Ale ktoť jest najmenší v královstvie nebeském, jestiť větší nežli on. Mt11,12 A[87]A] navíc oproti lat. ode dnóv Jana Křtitele až dosavád královstvie nebeské násilé trpí a ti, ješto sobě násilé činie, docházejí[88]docházejí] rapiunt lat. ho. Mt11,13 Nebo všickni proroci i zákon až do Jana prorokovali sú, Mt11,14 a chcete li přijieti, onť jest Heliáš, jenž přijíti má. Mt11,15 Ktož má uši k slyšení[89]slyšení] ſlyſſeníe rkp., slyš.“

Mt11,16 „I k komu podobno učiním pokolenie toto? Podobno jest dětem sedícím na tržišti, kteřížto k sobě rovným volajíce, Mt11,17 řiekají: Zpievali sme vám, a vy ste neskákali. Nařiekali sme, a vy ste nekvielili. Mt11,18 Nebo přišel jest Jan, ani jeda, ani pije, a řiekají: Ďábelstvie má. Mt11,19 A[90]A] navíc oproti lat., + et var. přišel syn člověka, jeda i pije, a řiekají: Aj, člověk žráč a opilec vína, zjevných i tajných hřiešní[b]označení sloupcekóv přietel. I učiněna jest spravedlivá múdrost od svých synóv.“

Mt11,20 Tehdy poče přimlúvati městóm, v nichžto činěny jsú jeho mnohé moci, že sú nečinili pokánie: Mt11,21 „Běda tobě, Korozaim! Běda tobě, Betsaido! Nebo kdyby v Tyru a v Sidonu činěny byly moci, které jsú činěny v vás, dávno by byli v žíni a v prachu pokánie činili. Mt11,22 Ale však pravím vám, že Tyru a Sidonu lehčejí bude v den súdný nežli vám. Mt11,23 A ty, Kafarnaum, však jsi až do nebe povýšeno a sstúpíš až do pekla! Nebo by v Sodomě byly činěny moci, které jsú činěny v tobě, snad by byli zóstali až do tohoto dne. Mt11,24 Ale všakť pravím vám, že zemi sodomské bude lehčejie v den súdný nežli tobě.“

Mt11,25 V ten čas odpověděv Ježíš, vece: „Děkuji[91]Děkuji] Confiteor lat. tobě, otče, pane nebe i země, že si skryl tyto věci před múdrými a opatrnými a zjevil si je maličkým. Mt11,26 Tak,

X
87A] navíc oproti lat.
88docházejí] rapiunt lat.
89slyšení] ſlyſſeníe rkp.
90A] navíc oproti lat., + et var.
91Děkuji] Confiteor lat.
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 9 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).