[Nový zákon muzejní mladší, Matoušovo evangelium]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. I D 13, 1ra–33rb. Editoři Hořejší, Michal, Svobodová, Andrea, Voleková, Kateřina. Ediční poznámka

Vznik edice byl podpořen projektem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. LM2015081 Výzkumná infrastruktura pro diachronní bohemistiku (RIDICS, http://vokabular.ujc.cas.cz) v rámci Projektu velkých infrastruktur pro VaVaI.

<<<<<8v9r9v10r10v11r11v12r12v>>>>>
Skrýt ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

bi[10v]číslo strany rukopisu[a]označení sloupcečovati. Mt10,18 A budete vedeni před vladaře a krále pro mě na svědectvie jim i národóm. Mt10,19 A kdyžť vás zradie, neroďte mysliti, kterak aneb co byšte mluvili […]text doplněný editorem[78]…] dabitur enim vobis in illa hora, quid loquamini lat.. Mt10,20 Neb nejste vy, jenž mluvíte, ale duch otce vašeho, jenž mluví v vás. Mt10,21 Zradíť zajisté bratr bratra na smrt a otec syna a povstanú synové proti rodičóm a smrtí je zahubie. Mt10,22 A budete v nenávisti všem lidem[79]lidem] navíc oproti lat., + hominibus var. pro jméno mé. Ale ktožť setrvá až do konce, tenť spasen bude.“

Mt10,23 „A kdyžť se vám budú protiviti v městě jednom, utectež do jiného. Zajistéť vám pravím, že neskonáte měst izrahelských, ažť syn člověka příjde. Mt10,24 Nenieť učedlník nad mistra ani služebník nad pána svého. Mt10,25 Dostiť jest učedlníku, aby byl jako mistr jeho a služebník jako pán jeho. Poněvadžť sú hospodáře Belzebubem nazývali, čím[80]čím] ċíem rkp. viece čeledíni jeho. Mt10,26 Protož nebojte se jich. Nebť nenie nic skrytého, ješto [b]označení sloupceby nebylo zjeveno, ani tajného, co by nebylo zvěděno. Mt10,27 Coť vám pravím ve tmách, pravte na světle, a co v uši slyšíte, hlásajte na střechách. Mt10,28 A neroďte se báti těch, kteříť zabíjejí tělo, ale dušeť nemohú zabiti. Ale radše bojte se toho, kterýť móž tělo i duši zatratiti u věčném ohni. Mt10,29 Však dva vrabce za šart prodávají, a jeden z nich nepadá na zemi bez otce vašeho. Mt10,30 Vaši pak i všickni vlasové hlavy zečteni jsú. Mt10,31 Protož neroďte se báti, však[81]však] navíc oproti lat. mnohých vrabcóv lepší jste vy. Mt10,32 A protož každý, kto mě vyzná před lidmi, vyznámť i já jej před otcem svým, jenž jest v nebesiech. Mt10,33 [A ktož mě zapří před lidmi, zapřímť i já jej před otcem svým, jenž jest v nebesiech]text doplněný editorem[82]A ktož mě zapří před lidmi, zapřímť i já jej před otcem svým, jenž jest v nebesiech] Qui autem negaverit me coram hominibus, negabo et ego eum coram Patre meo, qui in caelis est. lat.. Mt10,34 Nedomnievajtež se, bychť přišel pokoj pustiti na zemi. Nepřišelť sem pokoje pustiti, ale meč. Mt10,35 Neb sem přišel, abych rozdělil člověka proti otci jeho a dceru proti mateři jejie a nevěstu proti svekruši jejie, Mt10,36 a nepřátelé člověka domácí jeho. Mt10,37 Ktož miluje otce nebo matku

X
78…] dabitur enim vobis in illa hora, quid loquamini lat.
79lidem] navíc oproti lat., + hominibus var.
80čím] ċíem rkp.
81však] navíc oproti lat.
82A ktož mě zapří před lidmi, zapřímť i já jej před otcem svým, jenž jest v nebesiech] Qui autem negaverit me coram hominibus, negabo et ego eum coram Patre meo, qui in caelis est. lat.
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 9 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).